Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
E-mail: vkaraganeva@parliament.bg; kvsor@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 308
Телефон: +359 2 988 59 84; +359 2 939 21 09; Факс: +359 2 988 51 11
Ваня Караганева, главен експертен сътрудник
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
E-mail: k.zarkov@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 316
Телефон: +359 2 34 24; Факс: +359 2 988 51 11
Крум Зарков, главен екпетрен сътрудник
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
E-mail: e.aleksieva@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 314
Телефон: +359 2 35 05; Факс: +359 2 988 51 11
Емилия Алексиева, старши експертен сътрудник
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 314
Телефон: +359 2 32 73; Факс: +359 2 988 51 11
Васко Гочев, старши експертен сътрудник
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за работата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред


Чл. 1. Настоящите правила уреждат реда и работата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при ХLII Народно събрание.

Чл. 2. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред като специализиран орган на Народното събрание участва във формирането и съдейства за провеждането на политиката в областта на вътрешната сигурност и обществения ред на Република България.

Чл. 3. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред упражнява своите правомощия в областите, свързани със защитата на сигурността на личността и обществото, основните права и свободи на българските граждани, на държавните граници, териториалната цялост, националния суверенитет и независимостта на страната в съответствие с Конституцията и законите на Република България и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание /ПОДНС/.

Чл. 4. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се представлява от своя председател, а в негово отсъствие - от един от заместниците му, определен от него. При липса на упълномощаване се прилага чл. 19, ал. 5, изречение второ от ПОДНС.

Чл. 5. (1) Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред провежда редовни и извънредни заседани.
(2) Редовните заседания на Комисията се провеждат в сряда, от 14.30 часа.
(3)Извънредните заседания на Комисията се свикват от председателя на Комисията, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание. Извънредни заседания се провеждат при необходимост от неотложно разглеждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
(4) Заседанията се ръководят от председателя на Комисията, а в негово отсъствие – от един от заместниците му, определен от него. При липса на упълномощаване се прилага чл. 19, ал. 5, изречение второ от ПОДНС.
(5) Дневният ред за заседанията на Комисията се обявява най-малко три дни преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред за тях се обявява едновременно с насрочването им.
(6) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседание кворумът не е на лице Комисията може да заседава и при наличният състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(7) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват в присъствена книга.
(8) За заседанията на Комисията се води пълен аудио запис и протокол.

Чл. 6. (1) Заседанията на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред са закрити. По решение на Комисията отделни заседания могат да бъдат открити.
(2) При провеждане на съвместни заседания с други парламентарни комисии се прилага принципът на закрити заседания, освен ако председателят на комисията и председателите на другите участващи комисии, чиито заседания по правило не са закрити, не решат друго.
(3) По време на заседанията на Комисията се забранява използването на мобилни комуникационни средства и звукозаписни устройства от присъстващите в залата лица.
(4) Председателя на заседанието отстранява от залата лицето, нарушило разпоредбата на ал.3.

Чл. 7. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред приема актовете си с консенсус или чрез гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите членове при явно гласуване.

Чл. 8. (1) Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъжда законопроектите или други актове на Народното събрание, разпределени й от председателя на Народното събрание, и изготвя по тях доклади или становища, съобразно сроковете, предвидени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(2) Когато на Комисията са разпределени няколко законопроекта, уреждащи една и съща материя, тя ги обсъжда едновременно и по всеки от тях приема мотивирано становище.
(3) Когато Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е водеща по даден законопроект, тя изготвя доклад за първо и за второ гласуване.

Чл. 9. (1) Разпорежданията на председателя на Народното събрание за разпределените на Комисията законопроекти и проекти за решения се предоставят на народните представители в пленарната зала.
(2) Други материали, свързани с работата на Комисията, се осигуряват в кабинета на нейния председател или преди заседанията й.

Чл. 10. (1) В случаите, когато Комисията или ръководството й прецени за необходимо, се изпращат копия от предоставените за обсъждане документи до съответните държавни органи или длъжностни лица с искане за писмено становище в съответствие със сроковете, предвидени в законодателната програма на Народното събрание.
(2) Получените писмени становища се предоставят на членовете на Комисията.

Чл. 11. Комисията получава необходимата информация за своята дейност чрез изслушвания на представители на държавни органи и институции; доклади; писма; становища и други писмени материали; чрез анкетни комисии, съобщения и публикации в средствата за масово осведомяване и от други източници.

Чл. 12. (1) Комисията изслушва министри и ръководители на ведомства по въпроси свързани с вътрешната сигурност и обществения ред, правата и свободите на гражданите, сигурността на информацията, защита на личните данни и други. Изслушването се провежда след вземане на решение от комисията.
(2) В заседанията на Комисията, по разглеждането и обсъждането на законопроекти може да участват лицата по ал. 1 или техните заместници.
(3) Комисията може да покани за участие в заседанията си физически или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси.

Чл. 13. (1) Ръководството на Комисията може да изисква периодично писмена информация за състоянието и текущата дейност на министерствата и ведомствата, осъществяващи функции и задачи в областта на вътрешната сигурност и обществения ред.
(2) За постъпването на съответните документи се информират всички членове на Комисията.

Чл. 14. Всяка първа сряда или четвъртък на месеца, ресорният министър се явява пред Комисията и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията на самото заседание при условията и по реда на чл. 26 от ПОДНС.

Чл. 15. Ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред организира срещи на Комисията с ръководствата на министерства и ведомства за осъществяване целите на парламентарния контрол.

Чл. 16. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред може да изслушва и членовете на Европейския парламент от Република България по въпроси от нейната компетентност.

Чл. 17. Официалните становища или позиции на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се съобщават на средствата за масова информация от председателя или неговите заместници, или от определен от Комисията говорител.

Чл. 18. Във връзка с упражняването на парламентарен контрол Комисията може да разглежда становища или да приема решения, които се изпращат за изпълнение на съответните компетентни държавни органи или институции.

Чл. 19. (1) Всеки член на Комисията има достъп до документите и материалите, съдържащи класифицирана информация, с които се работи, при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Всеки член на Комисията има право да се запознава с материали, съдържащи класифицирана информация само в работни помещения, които отговарят на съответните мерки на защита на класифицирана информация – регистратурите на Народно събрание, кабинета на председателя на Комисията и залите за провеждане на заседания.

Чл. 20. (1) В съответствие с чл. 23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред може да образува от своя състав постоянни или временни подкомисии, както и работни групи.
(2) С решението за създаване на подкомисия или работна група Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред определя и числеността, задачите, срока на действие, състава и правилата за работата й.
(3) Подкомисиите и работните групи са работни органи на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
(4) Председателите на подкомисиите и работните групи ръководят тяхната дейност, разпределят задълженията между членовете им, свикват техните заседания и изготвят доклади и становища, които предоставят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. При съществено различие между становищата на членовете им по отделни въпроси, техният председател докладва пред Комисията различните позиции и мотивите към тях.
(5) Временните подкомисии и работни групи прекратяват дейността си след изготвяне на доклад или становище по проблема, за който са конституирани, освен ако Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред не реши друго.
(6) Дейността на постоянните подкомисии и работните групи се подпомага от служителите към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и/или от експерти назначени на граждански договор.

Чл. 21 (1) Комисията работи и с документи съдържащи класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Документите, съдържащи класифицирана информация се регистрират, съхраняват, архивират и унищожават в регистратурите към сектор „Защита на класифицирана информация.
(3) Документите, съдържащи класифицирана информация се размножават с писмено разрешение на председателя на Комисията или заместващия го заместник-председател.

Чл. 22. (1) Протоколите и другите информационни носители от заседанията на Комисията се маркират с гриф за сигурност “За служебно ползване”.
(2) Когато обсъжданата информация попада в Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, съгласно Приложение 1 на ЗЗКИ, председателят на Комисията или заместващият го заместник-председател определя грифа за сигурност на протоколите и другите информационни носители от заседанията.

Чл. 23. Ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред може да привлича експерти по граждански договор.

Чл. 24. За неуредените в тези Вътрешни правила случаи се прилага Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл. 22, ал. 1 от ПОДНС и влизат в сила след приемането им от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
§ 2. Освен служебно ползваните, в залата на заседанията на Комисията могат да се внасят и други телекомуникационни, аудио и визуално записващи средства след решение на Комисията за всеки конкретен случай.