Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
28/03/2014
  Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на общ проект на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните
  П Р О Т О К О Л

  № 34

  На 28 март 2014 г. се проведе извънредно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на общ проект на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

  Заседанието бе открито в 11,00 часа и ръководено от госпожа проф. Светла Бъчварова - председател на Комисията по земеделието и храните.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  ***

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Уважаеми колеги, добър ден, предлагам да започваме!
  Миналият път не приехме процедурата, по която ще се осъществява разпределението на пасищата и на практика имаше доста възражения по начина, по който беше изписана. Колегите вчера са работили и предлагат една процедура, която е свързана по принцип с едновременното обявяване на държавния и общинския фонд, ливади и пасища за предоставяне на животновъдите, като съответно за това се назначават комисии по общини, които комисии следва по едно и също време да направят разпределението на пасищата между животновъдите. Както е записано в ал.7 „не може да се предоставя повече от 20 дка на една животинска единица“.
  Другата промяна, която е предложена. След като направихме разисквания се върнахме на това, което и ГЕРБ предлагаше в промените по отношение оценката на наемната цена, тя да бъде определена от независим оценител и затова в ал.1 се предлага това да става по пазарна цена, определена от независим оценител, това също е предложение, което е ново на фона на предходните промени, които правихме.
  Сега се запознавате с процедурата, но основната идея е, че трябва едновременно и общинския, и държавния поземлен фонд да се отдава под наем, защото в противен случай може да попаднем в ситуация един и същ животновъд, с един и същ брой животни да кандидатства за държавния поземлен фонд и това да се дублира с общинския фонд.

  ИВАН ИВАНОВ: Как ще стане това чисто технически?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Технически, както е описано в ал.2 министъра със заповед изисква свободните пасища и ливади от държавния фонд, а също така и от общинския. След това се дава обявление за свободните площи. Подава се заявление, при което водещото е броя на животните, а не колко регистрирани животновъдни обекта има, това означава, че ще искаме от идентификационната система броя на животните на всеки един животновъд. След това се назначават комисии от областната дирекция „Земеделие“ комисии по общини, в които, записали сме, че в правилника ще се доопише дейността на тази комисия, но в общините трябва да има представители на Министерство на земеделието, да има представители на общината, и трябва да има представител на заинтересованите страни, които на база на подадената информация ще разпределят свободните пасища и ливади между животновъдите,които са в съответната община.

  ИВАН ИВАНОВ: Смесени комисии между областните дирекции, общинските дирекции и общините.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: И заинтересованите лица.

  БЮРХАН АБАЗОВ: И животновъдите.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да, животновъдите.

  БЮРХАН АБАЗОВ: На общинско равнище, защото там се знаят най-добре.

  ИВАН ИВАНОВ: Общински дирекции, общини и животновъдите.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да.

  ИВАН ИВАНОВ: За да има координация между всички.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Разликата е, че в предишната редакция имаше две паралелни процедури в зависимост от това чия е собствеността. Ние като прилагащ орган преценихме, че това е изключително трудно, отделна процедура за общинските, отделна за държавните. Тук заложената идея е чрез тази предварителна подготовка държавата обявява тези, които са свободни за отдаване под наем, общината обявява тези, които са свободни за отдаване под наем и се прави един общ фонд на ниво община. За животновъда е абсолютно без значение дали животните му пасат на общински или държавен фонд, тъй като за мерите пък няма и никакво разграничаване къде е общинския, къде е държавния. Така сформирайки този фонд, върви тази процедура за обявяване и тези комисии впоследствие разглеждат исканията на животновъдите. Таван също е въведен. В различни ситуации ще е различно. Примерно ситуация, в която има 20 животни един животновъд, а има 2 хил.дка пасища да не може той да вземе и двете хиляди декара, както и обратното, където има 2 хил.животни, а има 200 дка. Водещото да са животните, а не животновъдния обект е продиктувано от това, че някои от нашите животновъди имат регистрирани по два животновъдни обекта, летни и зимни, и някой път са в различни общини в различни области и не може да им хванеш края! И за да не се получи такова разминаване, защото при глава животно има единен регистър и мисля, че е по-коректно и по-точно, и не позволява такива залитания. От това сме се водили.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, имате ли други въпроси по предложената процедура, която пак искам да подчертая, че ще бъде доописана в правилника за прилагане на закона.

  ИВАН ИВАНОВ: Комисията от кой ще се назначава?

  БЮРХАН АБАЗОВ: От директора на областната дирекция.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предполага се, че ще бъдат подадени имена отдолу.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Общинските земи как ще се определят?

  ДОБРИН ДАНЕВ: Ще участват представители на общините в тази комисия.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: За държавните ясно, министъра се разпорежда.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Първо общинския съвет по ал.3 ще ги определи.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Общинския съвет ги определя, но това е само определяне.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Те влизат по право в комисията. Областният шеф на службата ще получи предложения от общините и от животновъдите за сформиране на комисиите, а той ще определи от общинската служба земеделие кои ще бъдат.

  ДОБРИН ДАНЕВ: Общинският съвет трябва да вземе решение, защото собствеността е общинска.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Да, това имах предвид.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Мога ли да добавя нещо. Текстът в закона е, че състава на комисиите се определя в правилника, т.е. в правилника ще пише – за комисията се назначава един представител от областната служба, един представител от общинската служба, един представител определен от кмета, един представител на животновъдите, това подробно ще бъде описано в правилника.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Съгласен съм, но говорим за собственост на община и общински съвет, който не реши…

  СПАС ПАНЧЕВ: Вижте параграф 5, чл.2, ал.3.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Пише го в ал.3 „Общинският съвет определя с решение пасищата и ги предоставя на комисията.“ И вече се обединяват, оценител ги оценява и се пускат един месец по-рано съобщенията, и се казва еди-какви си пасища общински, държавни на еди-какви си цени. И хората подават заявленията. И се обявява във всички служби, навсякъде, общински, областни, кметства, навсякъде се обявява информацията.

  БЮРХАН АБАЗОВ: И ако останат още, тогава отиват на търг.

  СПАС ПАНЧЕВ: Ясно е казано в следващите членове процедурата.

  ИВАН ИВАНОВ: Аз имам едно предложение, не знам как ще се възприеме. Тъй като параграф 15, ал.2 „В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министъра на земеделието и храните, съответно областните управители извършват проверка на всички случаи…“, не е ли по-редно, след като общинския съвет определи с решение пасищата и мерите заповедта да се издава от областния управители той да включи областна дирекция, общинска служба по земеделие и представители на общините. Защото в един момент на областния управител му се дават права…

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: А кой ще се събере цялата земя? Някой трябва да я обработва и държавния, и общинския, някъде трябва да влезе като информация.

  ИВАН ИВАНОВ: Ще влезе в областната дирекция, като заповедта и контрола по изпълнение на да бъде на областните управители. Както е контрола и изпълнението на заповедите от кмета, от Министерски съвет когато се проверяват водните обекти и потенциално опасните, по области.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, заповедта за назначаването на комисията.

  ИВАН ИВАНОВ: Аз го обвързвам с параграф 15 – контрола по изпълнението и сформирането на комисията да бъде от областния управител.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Става въпрос физически кой да подпише за комисията.

  СПАС ПАНЧЕВ: Параграф 15 не регламентира непременно министъра да подписва, правилника ще го реши.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Параграф 15 няма нищо общо с това.

  ИВАН ИВАНОВ: Не, не, ясно е, че няма нищо общо. „Областните управители извършват проверка на всички сключени договори през последните 5 години.“ Той ще направи една проверка. И пак казвам, не е ли по-добре контрола по изпълнение на заповедта да бъде на областния управител и той да сформира комисия, която е от областна дирекция, общинска служба по земеделие, общините и животновъдите.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Изпълнението на тази заповед няма да я следи областния, а има една специална, друга комисия, която да прави координацията на общинските комисии, вижте ал.6 как е предвидено. Примерно, ако в една област са 15 общини, има 15 комисии по общини и понеже това е много сериозен обем от работа, и се назначава в областната дирекция една комисия, която да координира, за да следи коя комисия как раздава в нейната община и съседните общини. Защото те първо раздават в общината и на второто раздаване, раздават на животновъдите от съседните общини. И тази цялата координация трябва да я осъществява тази комисията, затова е предвидена тази комисия, която да контролира и координира тези петнадесет комисии.

  ИВАН ИВАНОВ: Аз го свързвам и разсъждавам с параграф 15. Казвам го от друга гледна точка, към областната дирекция са общинските служби и според мен не е удачно общинските служби заедно с общините да раздават земите, и контрола да бъде от областната дирекция. Областният управител, като част от Министерски съвет, назначен от министър-председателя има по-голяма тежест и според мен е по-удачно областния управител да координира изпълнението.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Издаването на самата заповед и кой ще я контролира, кой ще я осъществи финално, т.е. накрая излиза с решение, че лицето „х“ има право на 100 дка за шест години и се сключва договора. Финализират един път общините, втори път..

  БЮРХАН АБАЗОВ: На областният управител ли ще бъде акт? Той не може да се разпорежда с държавния поземлен фонд.

  ИВАН ИВАНОВ: Това ще бъде акт на областната дирекция, но самото назначаване на комисия…

  БЮРХАН АБАЗОВ: Ще бъде акт на областния директор, по правомощия дадени от принципала, министъра на земеделието, защото той е оправомощен да управлява държавния поземлен фонд, не областния управител.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Това означава, че всяка една община, където има такава територия буквално ще трябва да я даде за стопанисване на областния директор по земеделие.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Съгласно ал.3 я предава на министъра на земеделието.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Не, на комисията.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Когато общинския съвет реши за общинската земя, тук я предоставя на министъра на земеделието.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, предоставя информацията за общ търг.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Не, не, вижте какво пише ал.3 „Общинския съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване като имотите за индивидуално ползване се предоставят…“, тук така е написано, че все едно предоставя имотите.
  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, не, информацията за имотите.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Не, не, това не може да стане.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Въпросът е каква е формата на предоставяне. Нека да го конкретизираме.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Интересно ми е общините как ще реагират.

  ПЕТЪР ВУТОВ: Идеята каква е. Общинският съвет гласува земите за общо ползване и за индивидуално ползване. Общо ползване това е тяхно задължение. Тези имоти, които се гласуват за индивидуално ползване се предоставят…

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Кое, имотите ли?

  ПЕТЪР ВУТОВ: Имотите с площите, общинска собственост.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Информация за имотите.

  ПЕТЪР ВУТОВ: Информация.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Но като четеш ал.3 излиза, че предоставяме имотите.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Не, не.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Информация за имотите.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Аз затова попитах, защото общинските съвети са раними органи, така да се каже. Те се разпореждат със собствена земя и в един момент….

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Информация. Да конкретизирам какво предлагате, ако гледаме ал.6. Не казваме „Директорът на областна дирекция назначава комисии по общини“, а казваме „Областният управител назначава комисии по общини, които в определен срок разглеждат заявленията за съответната община.“ Директорът на областната дирекция, според мен, „Земеделие“ определя областна комисия, която координира и контролира дейността по общини.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Координира и контролира дейността на общинските комисии.

  ПЕТЪР ВУТОВ: Мога ли да кажа нашата идея каква беше. Нашата идея беше на ниво областна дирекция, на ниво област се сформира една комисия. В нея има представители.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това мина, приключихме с това.

  ПЕТЪР ВУТОВ: Следващото, което е – областният директор назначава комисии за всяка община със заповед. В правилника ще регламентираме кои са участниците, вече ги коментирахме, от общината, може от областния управител, от правоимащите, от общинската служба и съответно областната дирекция. За да не се получи заявяване в две съседни области от едно и също лице е нужно да се създаде една контролираща комисия, която да отсява такива случаи и която ще проконтролира работата на малките комисии.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: А тя къде ще заседава? В областната служба?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Може общинските да ги назначи областния шеф на „Земеделие“, а голямата комисия да бъде от областния управител назначена.

  ИВАН ИВАНОВ: Аз това предложих.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да огледаме конкретния текст в ал.6.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Нека първо да видим текста на ал.3 как стана.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Нали казахме – информация за имотите.

  ИВАН ИВАНОВ: Информация за имотите за индивидуално ползване.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да.

  БЮРХАН АБАЗОВ: А за областния управител, сега се замислям, да, има логика, защото половината от този фонд общ, който се формира всъщност се формира по волята на общинските съвети и на общините.

  ИВАН ИВАНОВ: А той координира по законосъобразност решенията на общинските съвети. А отделно в устройствения правилник на областната администрация е записано „областният управител координира и контролира дейността на териториалните служби на дадената област.“

  БЮРХАН АБАЗОВ: Да, има логика.
  ХАМИ ХАМИЕВ: По-важното е кое е по-практично.

  СПАС ПАНЧЕВ: Госпожо председател, мога ли да направя едно предложение? Мисля, че в голяма степен в закона е изяснена процедурата. Предлагам друго. Нека да го приемем в този вид, а правилника за прилагането на закона, който реално ще покаже стъпките да участваме в неговото изработване преди да се приеме, и там да вкараме идеята за областния управител за какво да отговаря и да контролира.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, тук трябва да го разпишем в ал.6.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Съдействието на областния управител ще бъде полезно.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, моля ви, редакция на ал.6 съгласно предложенията.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: С ал.3 приключихме ли?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: По ал.3 да попитам – като предоставя информация означава ли, че няма да предоставя имотите да ги разпределя, защото като каже че предоставя информация, означава, че не предоставя имотите.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: И по този ред може да каже, че няма да ги предостави.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Общинският съвет може да откаже.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Той предоставя информация, пък договора го сключва кмета или?

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Това беше втория въпрос. Как се движи управлението на имота като собственост?

  ЛИЛИЯ СТОЯНОВА: Ако ми позволите, госпожо Бъчварова. За да може да се обединят в една процедура държавните и общински пасища съответният кмет трябва да предостави права на министъра да включи общинските пасища в неговата заповед. С предоставянето на информация не означава, че тези пасища общинския съвет ги дава за разпределение между животновъди. Да, общинският съвет може да каже „Да, ние не желаем по този ред да ги даваме пасищата“, но ако не ги пуснат първо по тази процедура, те не могат да ги дават по никакъв друг ред, защото точно този закон казва, че първо се минава тази процедура и след това, което остане след това раздаване, може да се даде чрез търг и на лица без животни.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Госпожо Стоянова, колегите кой извършва разпоредителната сделка.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Общината.

  ЛИЛИЯ СТОЯНОВА: Тази комисия, която разпределя тя само предлага на кого кое пасище да се даде, но договора се сключва за ДПФ с министъра, за ОПФ с кмета, това е.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: То го пише в ал.9.
  Ал.6 „Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисии по общини, които в определен срок разглеждат заявленията за съответната община. Областният управител назначава областна комисия, която координира и контролира дейността на общинските комисии. Съставът на комисиите се определя в правилника за прилагане на закона.“

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това ли е коректният текст? Добре. Предлагам да гласуваме.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Само да попитам нещо, госпожо председател. Чл.37в, ал.3, т.2 сега ли се появи в ал.1 или беше в предишния доклад?

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Не, не се е появил сега, това са „белите“ петна, че не трябва да има задължения за „белите“ петна. Това го имаше и в предишния ви работен доклад.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Остават едни „бели“ петна и започват да злоупотребяват на местна почва.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Де факто няма „бели“ петна, а че де юре ги има е друга тема. Реално няма „бели“ петна, земята е налична.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Не, не тук не е за собствеността, тук е за наемните отношения.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Аз предлагам да се добави „имотите и информация за имотите“, двете да вървят заедно.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Не, не, „информация за имотите“.

  ЛИЛИЯ СТОЯНОВА: Уважаеми господа народни представители, цялата информация за имотите – площ, категория, начин на трайно ползване, договори за ползване са регистрирани в общинската служба по земеделие. Необходимо е за тази процедура Общинския съвет просто да реши кои имоти ще представи. Цялата информация за имотите е налична в общинската служба.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Не трябва информация, трябват самите имоти, те информацията я имат.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Трябва да вървят заедно, имоти и информация, не може…

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Те имат информацията за имотите, само че Общинския съвет решава кои имоти ще участват в процедурата.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Даваме имотите като списък, а не имотите като собственост.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Точно така.

  СПАС ПАНЧЕВ: Госпожо председател, моля ви, нека говорят, когато им дадете думата! Уточнихме текст, коректен текст, сега си обясняваме празни неща.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, уточнихме по процедурата. Предлагам с тези корекции, които коментирахме да приемем предложението за параграф 5.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Последно изчетете редакцията, за да няма противоречия.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ал.3 „….като имотите за индивидуално ползване се предоставят на министъра…“, не, ще стане „…определените площи ливади и пасища за участие в търга се предоставят като поименен списък на имотите, които ще участват в процедурата.“
  Алинея 6 я уточнихме. /общо съгласие/ И предлагам да гласуваме параграф 5, редакция на параграф 3, който става параграф 5. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За“ – 20 гласа „Против“ - няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.
  Благодаря.

  Във връзка с направената промяна в параграф 5, който касае това, че ние имаме вече пазарна цена определена от независим оценител трябва да прегласуваме параграф 12, където т.2г се отменя, защото по този параграф досега пазарната цена беше на база на действащи пазарни цени.
  Затова трябва да прегласуваме параграф 10, който става параграф 12 с отпадането на т.2, параграф 2г се отменя.
  Който е съгласен, моля да гласува.

  „За“ – 20 гласа „Против“ - няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.
  Благодаря.

  Параграф 16. Тук предложението е за ал.2, където да се наложат имуществени санкции. Имаше идея, която да бъде свързана със Закона за подпомагане на земеделските производители, в която тези дружества да нямат право да участват в подпомагане по схеми, директни плащания и в програмата. Но преценката е, че това не е мястото тук, това да бъде разглеждано в този закон, така или иначе предстои промяна на Закона за подпомагане на земеделските производители, който ще гледаме в сряда, следващата седмица и бихме могли да направим това ограничение в този действащ закон.

  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Госпожо председател, ако това е предстоящо след една-две седмици, може да стане там. Другият вариант е да стане с преходна и заключителна разпоредба, която променя закона.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Законът е на второ четене в сряда на комисия.

  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Тогава предлагам да запишете текста, който да бъде използван и там да бъде включен вместо тук като ал.3, там като съответна разпоредба, систематично.
  „Търговско дружество, което не е изпълнило изискванията по чл.3, ал.7 не може да бъде подпомагано по реда на …“ другия закон.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Няма да бъде „изискванията на чл.7, ал.3“, защото по чл.7, ал.3 не могат да придобиват. Говорим за изискванията по този параграф 16, т.е. които не са спазили. Понеже сме в Преходни и заключителни на ЗИД, докато този ЗИД не бъде обнародван в Държавен вестник ние няма как да кажем в друг закон, да реферираме към този параграф 16. В тази връзка мислех да го препишем, че „търговско дружество, което притежава еди-какви си…“ и тогава да кажем „в нарушение на чл.7, ал.3…“

  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Добре, за да има самостоятелност. Добре, да се има предвид, това е коректния начин да стане, защото това ще се превърне в реален стимул да се изпълнят изискванията.

  ГЕОРГИ АНДОНОВ: А с тази глоба 10 хил.лв, плаща я, а ако продължи да не изпълнява разпорежданията на закона?

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Точно в тази връзка искам да взема думата.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Сега ще я обсъждате, тя е подадена като идея.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: След като нямаме воля да прилагаме неимуществени санкции, които Италия прилага много добре, т.нар.конфискации, там няма никакъв проблем там да се говори за национализация.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Много „тежко“ става!

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Не е тежко, там средството послужило за нарушение се прибира! Просто се прибира от държавата! Италия може да си позволи това, ние не може да си го позволим! Както и да е.
  Глобата е малка. Глобата трябва да има възпираш ефект. Имат цяла година, за да изпълнят закона.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Дайте предложение.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Сто хиляди лева.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Може би трябва да има „от-до“.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Глобата трябва да има възпиращ ефект, идеята е не да я наложим, а да има възпираш ефект, т.е. да ги накара да изпълнят закона. Защото след налагането на глобата не е ясно какво ще се случи. Защото той може да продължи. И затова трябва да има възпиращ ефект и предлагам 100 хил.лева. След като не може да прилагаме неимуществени санкции, спокойно може да увеличим размера на глобата.

  ГЕОРГИ АНДОНОВ: Трябва да има „от-до“, не може да сложиш 100 хил., ей така!

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Ами да изпълни закона, има година, достатъчно време има! Иначе допускаме хипотезата, че той решава да не изпълнява закона.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Трябва да има „от-до“, какво предлагате?

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Колеги, нека да бъде „при неизпълнение – 100 хил.лева.“

  ГЕОРГИ АНДОНОВ: На площ.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Неизпълнението идва в ал.2. Или се спираме на механизма да имаме превенция, или забравяме за превенцията.

  Реплика: С подпомагането на декар.

  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Ако приемете текстът може да се направи така. Да остане този, който предлагате в ал.2 „При неизпълнение на задължението по ал.1 се налага имуществена санкция в размер от 10 хил. до 30 хил.лева“ и да се направи отделно изречение или отделна алинея „При продължаващо нарушение глобата е 100 хил.лева.“, когато примерно и следващата година не отговаря на изискванията тогава вече да се вдигне драстично размера.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Ако трябва и лишаване от субсидии.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това в Закона за подпомагане ще го напием.

  ИВАН ИВАНОВ: Предлагам да сложим санкция, която отговаря на размера на подпомагането на декар, а да не бъде 10 хил.лева. Който е със 100 дка му налагаш 10 хил.лева санкция и на който е с 5000 дка пак 10 хил.декара.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Колега, идеята е в ал.1 той да изпълни закона. Ние допускаме хипотези при неизпълнение на закона. Той да изпълни закона! Това е ролята на санкцията, да има възпиращо действие.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Нали трябваше на това извънредно заседание да бъде предложен такъв текст.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Ето го, има го, просто предлагам сумата да не е 10 хил., а 100 хил.лева.
  С господин Абазов говорихме оня ден, в Германия за неиздаване на фактура при продажба на едро глобата, примерно, е 300 хил.евро. Тук 2000 лева било ужасно много!

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин Абазов искаше нещо да коментира.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Аз съм малко резервиран, някой предложи текст за подпомагането. Ние не за първи път се сблъскваме с такъв казус и винаги досега, при такава ситуация сме се сблъсквали директно с Европейската комисия, защото регламентите и директивите са така написани, че там духа и философията са такива – право на подпомагане получават всички земеделски производители, които изпълняват условието да поддържат земята в добро състояние. Оттук нататък винаги при подобни казуси отговорът на Комисията е бил „Не може вие, държавите страни-членки, да си решавате вътрешните проблеми с европейското подпомагане“. И съм малко резервиран към тази рестрикция, която се предлага.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: А какво предлагате?

  БЮРХАН АБАЗОВ: Може ли да излезем от хипотезата на подпомагането, защото знам какъв отговор ще получим, и от българските институции, и от европейските. Сблъсквали сме се с подобни случаи. Грубо казано, защото те не се изразяват така, казват „Не може с европейското подпомагане да си решавате вътрешните проблеми!“. Молбата ми е да обмислим друга рестрикция, друг ограничителен фактор да въведем.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Да видим какво изисква чл.3, ал.7, какви изискванията залага, които няма да изпълнят. Това са лица дошли отвън и т.н., да бъдат така добри да спазват нашите правила. И санкцията даже им е много малка.

  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Темата с подпомагането не може да я използваме току, да я приемем по-драстично. Ние сме забранили на чужди държави да придобиват земя, значи някой придобил земя в нарушение на закона и казва „Аз не само, че съм нарушил закона, но вие сте длъжни и да ме подпомагате!“ Такъв абсурд не може да има не само в Европа, но и навсякъде по света. Въпросът е, че политиката за подпомагане не може да се използва за други регулативни мерки, но не може едно лице, което в нарушение на закона притежава нещо, то да използва собственото си нарушение, за да каже, че държавата трябва и да го подпомага за неговото нарушение.

  Реплика: Точно така!

  СПАС ПАНЧЕВ: Ако подпомагането е 70 лв. на декар, ние да сложим глоба 100 лева на декар.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Не може така, колеги! В ал.1 говорим за собственост, а в ал.2 говорим за подпомагане.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, не, тук няма да влиза въобще подпомагане. Това не е в този закон.

  Реплика: Нека на декар да се сложи санкция.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Колеги, да кажа за какво става въпрос. Трябва да сложим граница в параграф 16, ако той не е бил така добър да изпъни закона, която е оповестен на всички, той трябва да има или драстична санкция или трябва да се мине към неимуществена санкция. Като не може да възприемем тезата за неимуществена санкция, трябва да отидем на драстична санкция. Така че дадена офшорка или недобросъвестно лице по ал.7 на чл.3 – кои наказваме по параграф 16, това са лицата. Тук няма да има лица с 5 дка, ще има лица с много декари.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, да приключваме. Имаше предложение „от 10 хил. до 30 хил., при повторна санкция – 100 хил.лева.“

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: А не може ли на декар?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Или от 10 хил. до 100 хил.?

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Не, няма повторна, не е добър ефекта „от 10 хил. до 100 хил.“!

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не можем да го отсечем!

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: На декар.

  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Това вие кажете!

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Трябва да видим лицата, които ще наказваме…, говорим за огромни суми.

  СПАС ПАНЧЕВ: Моето предложение е 100 лева на декар.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Мотивирам моето предложение. Огромна сума, може и 200 хил.лева, която да има възпиращо действие.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: 1000 лева, колкото е стойността на земята…

  Реплика: За да няма ощетени после по-дребни собственици.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Нали целта е да го накараме дисциплиниращо да го накараме да влезе в законовата рамка.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да се обединим около предложението „от 10 хил. до 30 хил.“.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Да си направя предложението. Предлагам сума не 100 хил., а 200 хил., защото лицата по ал.7 са такива лица, които не са с малко декари, не са за жалене, имат година време за изпълнение на закона, неизпълнението на закона ще означава, че те са недобросъвестни. Затова предлагам сума, която да е възпираща, та дори да има недобросъвестни, тя да може да покрие критерия на държавата.

  СПАС ПАНЧЕВ: Да приемем в размер на 100 хил.лева.

  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Поне го направете „при продължаващо нарушение“, защото при първото нарушение за някой може да е твърде висока тази санкция.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Но тогава трябва да сменим срока.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Трябва да направим работещ текст, 1000 дка при 70 лева, са 70 хил.лева за една година, а 2000 дка? Това са 140 хил.лева помощ, той само с помощта ще си плати глобата и си продължава.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре, 100 хил., но трябва да кажем, че ако не го направи в следващите шест месеца тогава?

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Точно така, не са само парите, трябва да има текст, да кажат юристите.

  ГЕОРГИ АНДОНОВ: Хипотезата, че един собственик няма намерение да си плати глобата и да мине към процедура към съгласуване с този закон и привеждане на земята в съответствие с този закон, тогава какво правим? Тук го няма записано. На национализация ли отиваме, съдия-изпълнител ли ще дойде? Какво ще стане?

  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Предлагам ви другата тема, както говорихме в Закона за подпомагане на земеделските производители, тя също ще бъде достатъчно дисциплинираща, след като той не получава пари няма да има мотив да държи тези земи. А тук да се напишат глобите, но все пак ги диференцирайте, като може да се каже глоба „от-до“ като се отчита размера на притежаваната земя. Без да се фиксира точно.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Глоба от 30 хил. до 100 хил. според размера на земята.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Как наказващия орган ще прецени размера?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Имаш 100 дка, другия има 1000 декара!

  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Единият примерно има 3 хил.дка, другия – 30 хил.дека примерно. Защо да е една и съща глобата?

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Тридесет хиляди лева е твърде малко, всички субекти по ал.7 са големи конгломерати.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Приемете „от 50 хил. до 100 хил.лева“.

  Реплика: Добре, плаща глобата и какво правим после?

  ЯНАКИ СТОИЛОВ: Другото казахме – в другия закон. Като му спрат субсидиите ще продаде и земята.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, предлагам параграф 16, ал.2 „За неизпълнение на задълженията по ал.1 се налага имуществена санкция в размер от 50 хил.лева до 100 хил.лева като се отчита размера на притежаваната земя.“. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За“ – 20 гласа „Против“ - няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.
  Благодаря.

  Има още едно предложение, то касае промяна на чл.27, ал.6 от Преходни и заключителни разпоредби, в което става въпрос за съществуващи граници и съоръжения в стопански дворове на бивши ТКЗС-та и ДЗС-та, но на горска територия. Те досега са изключени въобще от процедурата по придобиване на прилежащата площ.
  Предложението, което колегите са коментирали е, параграф който да бъде преходни и заключителни разпоредби.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Не може да бъде в Преходни и заключителни, защото се цели изменение в закона, чл.27, ал.6.

  ДОБРИН ДАНЕВ: Госпожо председател, аз разсъждавам по предната точка. Арендатор взима земя под наем, кандидатства с нея и получава субсидията. Установяваме, че офшорката не нелегитимна и не отговаря на изискванията по чл.7, ал.3 и му налагаме санкция. Той си получава наема и плаща някаква символична сума.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Нали това казах преди малко.

  СПАС ПАНЧЕВ: Да допълним може би „ползватели или собственици на земя, на които е наложена санкция по този параграф нямат право на субсидии.“

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Трябва да има категоричен текст, който да не дава право чрез плащане да си решава комфорта.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Уважаема госпожо председател, ето сега господин Данев повдига въпроса. Всички лица по ал.7 са разбойници!

  ГЕОРГИ АНДОНОВ: Има офшорни компании, които са добросъвестни, недейте така!

  ВЛАДИМИР ИВАНВО: Ако са добросъвестни ще изпълнят закона и няма да влязат в хипотезата на параграф 16. И този човек примерно взима 200-500 хил.лева годишно, и ние го глобим 50 хил. или 100 хил.лева. Ами той така може да си взима наемите, затова какво ще решим с тази санкция, затова сумата трябва да е драстична! Ама драстична, никой дори да не си помисли да го прави това!

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Не е въпросът в сумата.

  ДОБРИН ДАНЕВ: По-скоро да лишим наемателя от субсидия, ако е възможно.
  ГЕОРГИ АНДОНОВ: Как ще го лишиш? Той е по право, той си има договор.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Аз бях прав, че не трябва да гласуваме пари, а да гласуваме изряден юридически текст, при който той да не може да съществува.
  Колеги, както казах преди гласуването, да намерим юрист, който да ни посъветва какъв да е текста, така че тези дружества да нямат възможност да функционират, да предоставят под наем или каквото и да е друго, те трябва да изпълнят тази разпоредба.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз ви предлагам следното. За да влезе закона в зала трябва да сме го финализирали. По време на обсъжданията има възможност да бъде предложен текст.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Като не приемате варианта неимуществена санкция, остава варианта – имуществена.

  СПАС ПАНЧЕВ: Сложете 100 лева на декар и да видите, че няма да има един нарушител.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, да се върнем на последното предложение.
  Предложението за чл.27, „… когато се включват сгради и съоръжения, находящи се в горска територия държавна собственост.“

  ГЕОРГИ АНДОНОВ: Защо са изключени тези сгради от закона?

  ЛИЛИЯ СТОЯНОВА: Основното в това предложение както го чета е, че те се намират в горска територия, които се управляват по Закона за горите. След последното изменение на Закона за горите, което е отпреди година и половина-две, тези бивши стопански дворове, сгради и съоръжения не могат да се администрират и тези собственици на сгради да получат, да купят и прилежащата територия по реда на Закона за горите. Земеделският закон управлява тези, които са в земеделските територии, тези които са в горски територии в момента няма как да се процедират. Законът за горите има съвсем друг ред за тях, който за тези стари сгради и съоръжения няма как да бъде изпълнен. И в министерството има доста такива преписки, които не ги процедираме.

  ГЕОРГИ АНДОНОВ: И целта на това предложение е да минат по реда на земите по параграф 12, нали така?

  ЛИЛИЯ СТОЯНОВА: Да, точно така, това са стопански дворове.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Колеги, касае хиляди имоти, ние сме блокирани.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Да попитам. Това имаше ли го в предишния доклад?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, не, това е ново предложение за чл.27, това е за земите, които ще станат държавен поземлен фонд, незастроени земи да станат ДФП.

  ЛИЛИЯ СТОЯНОВА: А всъщност собствениците на тези сгради са единствените правоимащи, които могат да придобият земите.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Тук не става даже въпрос за разпореждане със собственост. Става въпрос за прилежаща площ около сграда. Тази площ така или иначе му се полага на него. Друг не може да я вземе. Ползва ги, докато му потрябва да обезпечи, да ипотекира, да заложи или да разпореди, те му казват „Имаш само едни тухли, нямаш земята!“ и го блокират.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Ама се сме половината комисия, няма ги хора, които разбират.

  СПАС ПАНЧЕВ: Колеги, като гледам предложението има логика, защото извадени от територията, друг не може да ги купи, защото минава през твоята територия.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Ние искаме да помислим по въпроса.

  СПАС ПАНЧЕВ: Ами гласувайте „въздържал се“.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Въздържаме се.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ще се преномерират параграфите.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Този законопроект е обединен от два законопроекта, нали така?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: И този текст се добавя сега, тук сега ги няма вносителите на единия закон, няма я Десислава Танева.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ами гласувай „против“.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Не, не съм против, хората трябва да си получат това, което стопанисват и закона досега не им е дал шанс.

  ГЕОРГИ АНДОНОВ: Има резон в предложението.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Съгласен съм, но да сме всички.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Важно е закона да влезе, а в зала ще направим редакции.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Ние сме „въздържал се“.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре. Колеги, да гласуваме, който е „за“, моля да гласува.

  „За“ – 12 гласа „Против“ - няма „Въздържал се“ – 8 гласа
  С 12 гласа „за“, нула „против“ и 8 гласа „въздържал се“ предложението се приема.
  Благодаря.

  Колеги, благодаря! Закривам заседанието!

  /Заседанието беше закрито в 12,00 часа/


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  36 939 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума