Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
03/10/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Вх. № 353-08-19 от 03.10.2013 г.

  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет на 20.09.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 3 октомври 2013 г., разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет на 20.09.2013 г.

  На заседанието присъстваха г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика и представителите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” - кап. Петър Петров, директор на дирекция „Инспекционна дейност” и г-жа Ана Натова, директор на дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти”. Присъстваха и представители на социалните партньори.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване бе представен от г-жа Ана Натова.

  В обхвата на компетенции на Комисията по труда и социалната политика попада материята от предложенията за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване с цел съобразяване на нормите на вътрешното право с правилата на Морската трудова конвенция на Международната организация на труда (МОТ) от 2006 г., ратифицирана със закон от Народното събрание през 2009 г. и влиза в сила от 20 август 2013 г.

  Тя задължава държавите, страни по нея, да приведат в съответствие с разпоредбите й националната законова и подзаконова уредба за регламентиране на трудовите отношения на моряците, работещи на борда на кораб, плаващ под знамето на държавата членка на МОТ. Задължението произтича от спецификата на труда, полаган от членовете на екипаж на кораб, който се отличава от общия ред на Кодекса на труда, приложим за работниците, които престират работната си сила на брега.

  Понастоящем специфичните изисквания по отношение на труда на членовете на екипаж на кораб са уредени в Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет през 2003 г. Наредбата е в съответствие с чл. 88г, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване и съгласно Решение № 2 на Конституционния съд от 8 март 2012 г. по конституционно дело № 9/2011 г. е постановено, че с нея не се отменя действието на Кодекса на труда, а се конкретизира характерното в трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения. Поради императивния характер на разпоредбите на Кодекса на труда относно продължителността на работното време, почивките и отпуските, отклонението от тези разпоредби следва да се регламентира в нормативен акт от същата степен.

  Предлаганите изменения и допълнения в Кодекса на търговското корабоплаване са съгласувани в рамките на тристранното сътрудничество между представителите на работодателските организации и синдикатите.

  С предложенията на законопроекта се урежда:
  - вида и реда за сключване на индивидуален трудов договор (безсрочен или срочен) на морското лице;
  - минималната продължителност на договора за определен срок и поредността му с един и същ работник или служител за същата работа на същия или на друг кораб на същия корабопритежател, в отклонение от чл. 68, ал. 4 от КТ;
  - 12 месечен максимален срок на непрекъсната работа на борда на кораба, което е отклонение от 6 месечния, предвиден в чл. 142, ал. 2 от КТ;
  - минималната продължителност на почивките на моряците за определени периоди и за начина на разпределянето им;
  - сумарно изчисляване на работното време за 12 месечния период;
  - компенсиране на неизползваната част от седмичните почивки с парично обезщетение;
  - реда за ползване на годишен отпуск без изготвяне на годишен график, което е отклонение от чл. 173, ал. 1 от КТ.

  Законопроектът въвежда разпоредби, с които се защитават правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност, както и на придружаващите ги лица при пътуване с различни видове транспорт в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2004 г. относно правата на пътниците пътуващи по море или вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004, наричан Регламент (ЕС) № 1177/2010.

  Защитата се въвежда чрез предложения с § 14 нов чл. 383в в Кодекса на търговското корабоплаване, с § 18 от Преходните и заключителните разпоредби за нов чл. 121а в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и с § 19 за нова ал. 3 на чл. 110 от Закона за туризма, с което да се създаде съвкупност от мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на Регламент (ЕС) № 1177/2010.

  В последвалата дискусия се обсъди процеса на съгласуване на законопроекта в рамките на тристранното сътрудничество.

  Представителите на ПГ ГЕРБ изтъкнаха, че подобно съгласуване на ниво бранш е добро, но не изключва и не замества съгласуването с Националния съвет за тристранно сътрудничество на актовете, отнасящи се до трудово-осигурителни отношения и препоръчаха да се спазват правилата на тристранния диалог.

  След проведено гласуване с резултати: „За”- 20 гласа, „Против” и „Въздържал се”- няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет на 20.09.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума