Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
05/06/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-21 от 06.06.2014 г.

  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, № 402-01-23, внесен от Министерски съвет на 20.05.2014 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 5 юни 2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, № 402-01-23, внесен от Министерски съвет на 20.05.2014 г.

  На заседанието присъстваха: Росица Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика; Елеонора Пачеджиева – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” в МТСП; Добромир Тотев – постоянен секретар на Министерството на отбраната; Иван Жерков – началник на политическия кабинет на министъра на отбраната; полковник Николай Икономов – заместник-директор на дирекция „Социална политика”; представители на организациите на социалните партньори и на неправителствени организации.

  Законопроектът бе представен от г-н Добромир Тотев – постоянен секретар на Министерството на отбраната, който подчерта, че с предлаганият акт ще се решат проблеми, които препятстват цялостно постигане на целите на действащия Закон за военноинвалидите и военнопострадалите. Вносителят изтъкна, че актът е разработен от междуведомствена работна група, създадена по заповед на министъра на отбраната и е одобрен от Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите към Министерския съвет.

  Със Законопроекта се разширяват възможностите за социално включване на военноинвалидите и военнопострадалите, както и се насърчава равнопоставения достъп на двете групи до ресурси, стоки и услуги, с цел равнопоставеност при интегрирането им в обществото в унисон със Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.

  Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто имат право на лекарствени продукти по лекарско предписание, по списък, утвърден от министъра на здравеопазването. Със средства от държавния бюджет се покриват 50 на сто от стойността на тези лекарствени продукти. Тези с намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто получават съответните лекарствени продукти, средствата за които се осигуряват изцяло от държавния бюджет.

  Военнопострадалите, като преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод на изпълнение на военна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния или постоянния резерв, доброволния резерв или запаса, както и преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод отбраната на страната, имат право на лекарствени продукти по лекарско предписание, по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, за които заплащат 50 на сто от цената им, а останалите средства са за сметка на държавния бюджет.

  Създава се правна възможност военноинвалидите и военнопострадалите да имат право на отдих до 15 дни веднъж годишно и право на профилактика и рехабилитация до 30 дни общо два пъти през годината в почивните и болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към съответните институции.

  Предлага се придружител на военноинвалид с увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ да пътува във вътрешноградския транспорт с превозния документ на правоимащия, включително и когато не го придружава.

  Законово се регламентира участието на национално представителните организации на военноинвалидите и военнопострадалите в регионални и местни войнски тържества, както и правото на министъра на отбраната да оказва финансова и материална помощ на национално представителните организации на военноинвалидите и военнопострадалите по реда на чл. 226м от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за осъществяване на тяхната общественополезна патриотична дейност.

  В последвалата дискусия вносителят подчерта, че предлаганите изменения и допълнения на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите са финансово обезпечени. Средствата ще са в рамките на ежегодно предоставяните от Министерството на финансите на Министерство на отбраната, предназначени за лекарствени продукти, отпуснати по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването. Тези средства са в размер на 5 млн. лв., като за 2013 г. изразходваните са в размер на 3 922 хил. лв.

  След проведеното обсъждане Комисията по труда и социалната политика със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, № 402-01-23, внесен от Министерски съвет на 20.05.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума