Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
12/06/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-23 от 17.06.2014 г.

  по Административен мониторингов доклад за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 402-00-23, внесен от Министерски съвет на 17.04.2014 г.
  Комисията по труда и социалната политика, на свое редовно заседание, проведено на 12 юни 2014 г., разгледа Административен мониторингов доклад за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 402-00-23, внесен от Министерски съвет на 17.04.2014 г.

  На заседанието присъстваха Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет (НССЕИВ); Мирослав Попов, съветник в политическия кабинет на заместник-министър председателя Цветлин Йовчев; Елка Димитрова, директор на дирекция „Пазар на труда и трудова мобилност” в МТСП; експерти от МТСП и Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
  Докладът представи г-жа Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

  В материята от обхвата на компетенции на Комисията по труда и социалната политика попада информацията за напредъка по Националния приоритет „Заетост”, по който водеща институция за изпълнение на целите на приоритета е Министерството на труда и социалната политика. Докладът съдържа отчетеното изпълнение на мерките от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, насочени към подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите.

  Агенцията по заетостта отчита за периода до 2010 г. 69 389 роми включени в дейности за повишаване пригодността им за заетост. За периода 2011–2015 г. този брой е планирано да нарасне с нови 26 500 лица от ромски произход. През 2011 г. планираното повишаване на конкурентноспособността на пазара на труда и осигуряване на заетост на 15 600 безработни роми е изпълнено на 108,42 на сто. През същата година е осигурена заетост на 10 889 безработни лица от ромски произход. През 2012 г. в обучение и заетост са включени 21 663 лица, от които на 11 478 е осигурена заетост.

  С подкрепата на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” се реализират целеви схеми, насочени към неравнопоставените групи на пазара на труда, като специален акцент е групата на ромите. По Схемата „Вземи живота си в свои ръце” (2010-2013 г.) към 21.12.2012 г. е осигурена мотивация, възможност за обучение и стажуване при работодател за 2 849 лица, 2 431 от които са от ромски произход. По Схемата „Повишаване качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда” (2010-2013) се извършва подбор за назначаване на трудови медиатори за работа в бюрата по труда, като към 31.12.2013 т. броят им е достигнал 440. По Схемата „Подкрепа за заетост” (2012-2014) през 2012 г. 976 безработни роми са обучени под ръководството на наставник по ключова компетентност, необходима за адаптиране към условията на новото работно място. По посочените схеми са платени 3 030 469 евро от средствата от фондовете на Европейския съюз.

  За периода 2006-2013 г. Агенцията по заетостта е провела 40 специализирани трудови борси, насочени към ромската общност, в резултат на което 3 680 лица са започнали работа. Към 31.12.2013 г. броят на включените роми за повишаване на пригодността за заетост и квалификация е 9 928. Осигурена е заетост на 14 670 лица при план 10 500, което е 140 на сто изпълнение.

  Докладът съдържа и информацията за дейности, инициирани, реализирани или подкрепени от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет за насърчаване на заетостта, както и информацията по отношение насърчаване участието на пазара на труда на ромите на регионално и местно ниво.

  През 2013 г. започва процес на областно планиране на мерките за интеграция на ромите, като за целта към март 2013 г. са разработени 27 областни стратегии и 220 общински планове за действие в контекста на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Дейността на регионално и местно ниво е отчетена в 28 доклада от 28 областни администрации.

  В доклада се посочва, че важен фактор за интегриране на ромите на пазара на труда е партньорството между институциите, социалните партньори и гражданското общество, с цел намиране на гъвкави подходи и предприемане на интегрирани и целенасочени мерки за намаляване на ефекта на икономическата криза върху състоянието на общността.

  В последвалата дискусия народните представители от ПП ГЕРБ изразиха опасения за изолиране на кметовете на ГЕРБ от процесите по координиране на действията по изпълнение на Националната стратегия.

  Г-жа Росица Иванова поясни, че процедурите са спазени и няма изолиране на местната власт. Механизмът за координация включва местната власт, която представя дейността си на областния управител. От своя страна областният управител одобрява цялостния пакет от мерки за областта и представлява областта на заседанията на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

  Народните представители от ПП ГЕРБ подчертават, че представения документ е базов и е свършена много и добра работа, но поради наличие на пропуски в някои направления, ще се въздържат от подкрепа на Доклада.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 9 гласа, „Против” - няма и „Въздържали се” – 8 гласа,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме Административен мониторингов доклад за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 402-00-23, внесен от Министерски съвет на 17.04.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума