Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
18/09/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 302-01-9, внесен от Министерски съвет на 29. 07. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 18 септември 2013 г. бе обсъден законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 302-01-9, внесен от Министерски съвет на 29. 07. 2013 г.

  На заседанието присъстваха г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която представи и законопроекта.
  С предлагания законопроект се предвижда преминаването на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити от Министерския съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Към настоящия момент съгласно чл. 64б, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване Авиоотряд 28 е юридическо лице към Министерския съвет, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.
  При представянето на законопроекта от вносителите бе обяснено, че съгласно сега действащите разпоредби от Закона за гражданското въздухоплаване министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи и контролира гражданското въздухоплаване и гражданските въздухоплавателни средства и съоръжения на територията на Република България.
  Друг основен мотив, който бе изтъкнат от вносителите на законопроекта, за преминаването на Авиоотряд 28 към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията продължава да има правата и задълженията на лизингополучател по договора за доставка на лизинг на правителствения самолет. Едновременно с това Авиоотряд 28 е оператор на въздухоплавателното средство, което е свързано с възможни проблеми по упражняването на правата и изпълнението на задълженията по договора за лизинг.
  В законопроекта за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване е предвиден и текст, според който неусвоените бюджетни кредити по бюджета на Авиоотряд 28 към датата на обнародване на закона в „Държавен вестник” ще бъдат прехвърлени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 8 гласа “ЗА” и 6 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 302-01-9, внесен от Министерски съвет на 29. 07. 2013 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума