Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
05/02/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-1, внесен от народните представители Ивайло Московски и Иван Вълков на 21.01.2014 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 05 февруари 2014 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-1, внесен от народните представители Ивайло Московски и Иван Вълков на 21.01.2014 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Антон Гинев – заместник- министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Димитър Ганев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, г-жа Славка Андреева – и.д. директор на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и представители на браншовите организации.
  Законопроектът беше представен от г-н Ивайло Московски.
  Съгласно действащото българско законодателство дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства се извършват свободно и не са регулирани от държавата. От вносителите подчертаха, че липсват изисквания за започване на този вид дейности, както и контрол върху качеството на ремонта и техническото обслужване на пътните превозни средства. В тази връзка законопроектът предлага горепосочените дейности да бъдат регламентирани със Закона за движението по пътищата.
  В законопроекта е предвидено министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба да определя реда за извършване на регистрацията и извършването на дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване.
  Предвижда се регулирането на този вид дейност да се извършва чрез регистрация на лицата, които ги осъществяват. В предложените текстове е разписан и реда за издаване на удостоверения за регистрация, посочени са компетентните органи, които ще осъществяват контрола, както и съответните санкции при нарушаване на предложените разпоредби.
  В хода на дебатите по законопроекта от представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе изтъкнато, че предложението за въвеждане на административно регулиране на дейността на сервизите за ремонт и техническо обслужване следва да бъде прието след задълбочен анализ както на административните и финансови ресурси, необходими за тази дейност, така и за произлизащите от това за обществото и бизнеса ползи и ефекти.


  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 9 гласа “ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ“ и 7 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-1, внесен от народните представители Ивайло Московски и Иван Вълков на 21.01.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума