Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
E-mail: izboren_kodex@parliament.bg; kvgod@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: 02 939 3003;
Снежана Милева
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила определят дейността и организацията на работа на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения, наричана по-нататък „комисията”.

Чл. 2. (1) Комисията осъществява своята дейност в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и тези правила.
(2) Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения:
1. осъществява диалог и взаимодействие с представители на граждански организации и движения, включително като провежда обществени обсъждания по въпроси от значим обществен интерес; заключенията от обсъжданията се изпращат на водещите комисии;
2. разглежда предложенията за референдуми и граждански инициативи по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и петиции по чл. 45 от Конституцията;
3. осъществява функциите на постоянна комисия по глава пета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(3) В края на всяка сесия комисията представя пред Народното събрание доклад, съдържащ анализ и становище по поставените проблеми от представителите на гражданските организации и движения. Докладът се разглежда на пленарно заседание.Глава втора
ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Чл. 3. Комисията се представлява и ръководи от своя председател, а в негово отсъствие от определен от него заместник- председател.

Чл. 4. При изпълнение на своите правомощия, комисията се ръководи от принципа за прозрачност, като оповестява публично въпросите, свързани с нейната дейност.

Чл. 5. (1) Комисията провежда редовни, извънредни и работни заседания.
(2) Редовните заседания на комисията са открити и се провеждат в ден и час определени от председателя й. Заседанията на комисията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
(3) Дневният ред, часът и мястото на редовните заседания се обявяват от председателя на комисията най-малко три дни преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание.
(4) Материалите по дневния ред на заседанието се предоставят на всеки член на комисията най-малко един ден преди заседанието.
(5) При провеждане на заседание, членовете на комисията се подписват в присъствен лист, който се съхранява от председателя на комисията или от определено от него лице.

Чл. 6. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказване на народните представители.
(2) Думата се иска от място с вдигане на ръка.

Чл. 7. На заседанията се водят пълни стенографски протоколи, които се публикуват незабавно след изготвянето им, но не по-късно от 7 дни от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 8. Представители на гражданските организации, движения и граждани по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на комисията и да вземат участие в разискванията, при спазване режима на достъп в Народното събрание.

Чл. 9. Комисията може да приема решения, които изпраща за изпълнение на съответните компетентни държавни органи или институции.

Чл. 10. Комисията съобщава на средствата за масова информация становищата и позициите си.

Чл. 11. (1) Граждански организации, движения, граждани и институции може да представят писмени становища и предложения по въпросите, които предстоят да се обсъждат в комисията.
(2) Становищата и предложенията по ал. 1 се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание и се раздават на членовете на комисията.

Чл. 12. (1) В комисията се регистрират и разглеждат всички становища и предложения по разглежданите в комисията въпроси, постъпили от граждански организации, движения, граждани и институции.
(2) Когато писмените материали не са относими към предмета на дейност на комисията или част от съдържането им е извън нейната компетентност, в 7-дневен срок от постъпването им, се изпращат на съответния компетентен орган или се връщат на вносителите.

Чл. 13. (1) Комисията приема заключения след приключване на обществените обсъждания по разглеждания въпрос от значим обществен интерес.
(2) Заключенията се изпращат на компетентните органи и се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 14. Към комисията може да се образуват работни групи, които в определен срок да изготвят становища, доклади и предложения по конкретен въпрос. Съставът и задачите на работните групи се определят от комисията.

Чл. 15. В заседанията на комисията и в работата на работните групи може да вземат участие държавни и местни органи или техни представители.

Чл. 16. За неуредените в тези вътрешни правила въпроси се прилага Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

Глава трета
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл. 17. (1) Към комисията се създава Обществен съвет, като консултативен орган.
(2) Общественият съвет консултира и подпомага работата на комисията.
(3) Общественият съвет подпомага комисията при организирането и провеждането на публични дискусии и обсъждания по въпроси и законопроекти от значим обществен интерес.
(4) Общественият съвет оказва експертна помощ на комисията при обсъждането на постъпилите от гражданските организации, движения и граждани писмени становища и предложения.

Чл. 18. (1) Общественият съвет гарантира прозрачността на работата на комисията.
(2) Общественият съвет участва в заседанията на комисията. Копие от материалите по дневния ред на заседанието се предоставя на всеки член на Обществения съвет най-малко един ден преди заседанието.
(3) Общественият съвет анализира поставените в комисията проблеми, изготвя доклади и становища по разглежданите теми.

Чл. 19. (1) Обществения съвет се състои от представители на граждански организации и движения и от експерти.
(2) Представители в Обществения съвет могат да предлагат граждански организации и движения, които имат доказан опит в разработването и реализирането на успешни практики и проекти в нестопанския сектор. Предложенията се изпращат до комисията.
(3) Съставът на Обществения съвет се определя от комисията.
(4) Обществения съвет приема правила за работа.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Председателят на комисията може да привлича по граждански договор експерти, които да подпомагат работата на комисията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящите Вътрешни правила за работата на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения са приети на основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 3. Изпълнението на правилата се възлага на председателя на комисията.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
Мая Манолова
КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
E-mail: kvgod@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: 02 939 3003;