Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
02/10/2013 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. №353-18-19/03.10.2013 г.
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет на 20.09.2013 г.

  На заседанието, проведено на 2 октомври 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Антон Гинев - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  I. С настоящия законопроект се цели от една страна националното законодателство да бъде съобразено с правилата на два международни акта, по които Република България е страна – Морската трудова конвенция от 2006 г. на Международната организация на труда (МОТ) и Международната конвенция за арест на кораби от 1999 г. на Международната морска организация, а от друга страна – определянето на национален орган, отговарящ за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

  II. Националните мерки, необходими за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета се съдържат в § 7, § 14, § 18, т. 5 и § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта. Разпоредбите на § 7 са изпълнение на задължението (по чл. 25, ал. 1 от горепосочения Регламент) на Република България да определи национален орган, отговарящ за прилагането на Регламента по отношение на пътнически услуги и круизи от българските пристанища и по отношение на пътнически услуги от трета държава до българските пристанища и осигуряващ спазването на изискванията на Регламента.

  III. Предлага се създаването на административно-наказателна разпоредба с § 14 чл. 383в на законопроекта, която да определя размерът на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена за нарушаване на разпоредби на Регламент (ЕС) № 1177/2010 от превозвач по договор за превоз на пътници по смисъла на чл. 3, буква „м” от Регламента или от лице, на което превозвачът е поверил изпълнението на свои задължения по Регламента. Аналогична административно-наказателна разпоредба се предлага да се създаде в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България с § 18, т. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на настоящия законопроект. Предмет на новия чл. 121а са нарушенията на разпоредби на Регламент (ЕС) № 1177/2010, извършвани от пристанищен оператор, предоставящ пристанищната услуга „обслужване на пътници” или от лице, на което последният е поверил изпълнението на някое от задълженията си по Регламента.

  IV. Изменения в Закона за туризма се предлагат с § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на проекта на закон. В съответствие със съществуващите текстове на чл. 110, ал. 1 и 2 от Закона за туризма, задължаващи туроператорите и туристическите агенти да предприемат или да осигурят предприемането на необходимите мерки във връзка с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт и с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004, законопроектът предвижда създаването на нова ал. 3 на чл. 110 от Закона за туризма, предвиждаща мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 1177/2010. Предлага се и допълнение на чл. 205 във връзка със създаването на административно-наказателни разпоредби за нарушения на Регламент (ЕС) № 1177/2010 от туроператори, туристически агенти и лица, на които туроператорите и туристическите агенти са поверили изпълнението на някое от задълженията си по Регламента.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 15 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет на 20.09.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума