Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
17/11/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д по законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 002-01-102, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 002-01-102, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 17 ноември 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
  На заседанието присъстваха Владислав Горанов – зам. министър на финансите, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, Даниела Нонина - началник на отдел в дирекция „Данъчна политика”, Диана Терзиева – държавен експерт и Мирослав Каракашев – главен експерт в дирекция „Данъчна политика”. Законопроектът беше представен от заместник министър Владислав Горанов.
  Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси най-общо могат да бъдат разделени в следните две насоки:
  1. Увеличаване на собствените приходи на общините и осигуряване на по-добрата им събираемост. В тази връзка са предвидени следните мерки:
  • Предлага се въвеждането на нов местен данък – туристически данък, с който обект на облагане ще са нощувките в средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи. Данъчно задължени ще са лицата, предлагащи нощувки в тези места, като данъкът ще се посочва отделно в документа, издаден от тях на лицето, ползващо нощувката. Данъкът ще се определя в минимални и максимални граници в зависимост от категорията на местата за подслон и настаняване. Предложено е размерът на данъка да се определя от общинските съвети, като варира в границите от 0,20 до 3,00 лв. за всяка нощувка, в зависимост от категорията на средството за подслон, местото за настаняване и туристическите хижи. Предвиден е минимален размер на данъка за една календарна година, който не може да бъде по-малък от данъка, който би бил дължим при 30 на сто пълна заетост на съответния обект. Данъкът ще се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките, а за тези данъчно задължени лица, които през годината са внесли данък в размер по-малко от данъка, който би бил дължим при 30 на сто пълна заетост на съответния обект – разликата ще се внася до 1 март на следващата година. Новият данък заменя туристическата такса. С направената промяна се цели осигуряване по-ефективното събиране на приходите в бюджетите на общините чрез точното определяне на обекта на облагане при настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване. Този ресурс е необходим за провеждането и обезпечаването на собствена политика на общините, свързана с развитието на туризма, включително за изграждането на подходяща инфраструктура, съобразена със спецификата на отделния вид туризъм. Във връзка с въвеждането на туристически данък са направени и съответните изменения в Закона за туризма.
  • Предложено е увеличаване на горната граница на данъка върху недвижимите имоти от 2,5 на 4,5 на хиляда.
  • Лицата, подлежащи на патентно облагане, извършващи до три патентни дейности през цялата година с личен труд, ще дължат само данъка с най-висок размер от тези дейности. С това предложение се променя облекчението за заплащане на 50 на сто от размера на данъка при извършване на две дейности от едно лице. Промяната е направена във връзка с установените в практиката чести случаи на подаване на информация за извършване на повече от една дейност и ползване на облекчението единствено с цел заплащане на по-малко данък.
  • Направени са промени за увеличаване на минималния и максималния размер на имуществената санкция за юридически лица при недеклариране на недвижимите имоти. Увеличението е с цел мотивиране на данъчно задължените лица да декларират имотите си. С цел процесуална икономия се предлага за нарушенията, за които е предвидена глоба в размер от 10 до 50 лв., да се издава фиш.
  • Предвиден е 3-месечен срок на валидност на констативния протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа. Предложението е с цел коректно отразяване в данъчна оценка на различните етапи на строителство предвид динамиката в този процес.
  • С допълнение на чл. 264, ал. 2 от ДОПК се въвежда допълнително условие при прехвърлянето на собственост върху моторно превозно средство, тъй като понастоящем текстът на разпоредбата не позволява постигането на заложената в него цел по отношение на задълженията за местни данъци. Предложено е за тези задължения да се представя документ, удостоверяващ, че прехвърлителят действително е заплатил дължимия местен данък за автомобила към датата на прехвърлителната сделка.
  2. Улесняване на данъкоплатците и общините при декларирането и администрирането на местните данъци и такси.
  • Предложена е нормативна промяна във връзка с уеднаквяване на процедурите, по които се администрират местните данъци и такси. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси вече ще се извършват по реда на ДОПК.
  • За улесняване на данъкоплатците - юридически лица, при деклариране на притежаваните от тях недвижими имоти е предложено отпадане на изискването за подаване на декларация за нежилищни имоти отделно от декларацията за жилищни имоти. Изменението предвижда във всички случаи декларирането да става с подаване само на една декларация, в която да се посочват необходимите данни за определяне на данъчната основа.
  • Уеднаквени са сроковете за заплащане на годишните данъци и такси по закона, като се предвижда заплащането да става на две равни вноски.
  • Във връзка с направените изменения на Закона за управление на отпадъците и задълженията на общините в изпълнение на същия закон са прецизирани текстовете относно елементите на таксата за битови отпадъци. Разходите за обезвреждане чрез депониране на регионално или общинско депо, както и разходите за събиране, оползотворяване и/или обезвреждане на опасни отпадъци са изрично упоменати в разпоредбите на закона.
  • Предложено е изменение на чл. 107, ал. 1 от ДОПК, даващо възможност на органа по приходите служебно да установява размера на дължимия данък, след като е изчерпал възможностите по чл. 103 от ДОПК (даващи възможност на задълженото лице да коригира данните в подадената от него декларация), когато са налице несъответствия между декларираните от задълженото лице данни и данните, получени от трети лица и организации. Предложената промяна се явява абсолютна необходимост предвид обстоятелството, че за разлика от републиканските данъци размерът на данъчната основа за данъците, регламентирани със Закона за местните данъци и такси, се определя служебно от служители на общината въз основа на декларирани данни от задължените лица, които в редица случаи могат да се окажат неточни или неверни.
  В хода на дискусията н. п. Георги Икономов зададе въпроса каква е причината в закона да няма промяна, касаеща премахването на изискването за наличието на катализаторни устройства за превозни средства с мощност на двигателя до 74 киловата като предпоставка за намаление на данъка, а вместо това да се изискват сертификатите евро 4 и 5.
  Заместник министър Горанов отговори, че като цяло темата за въглеродното облагане или облагането на въглеродните емисии е въпрос на разработка от страна на Министерство на финансите и Министерство на околната среда и водите и ще бъде решено с отделна законодателна инициатива.
  Освен това г-н Икономов уточни, че с въвеждането на туристическия данък не се въвежда нов такъв, а по същество това е съществуващата до момента курортна такса. Той допълни, че с тази промяна се променя начина на администриране на този вид приход, като очакванията са за по –висока събираемост. Като пример той посочи, че за миналата година, по внесената курортна такса се оказва, че заетостта на хотелите в цялата страна е била само около 4,5 – 5 %. В заключение г-н Икономов подчерта, че е разумно да се даде възможност на общинските съвети, освен да определят размера на курортната такса, да могат да определят и различните видове заетост в различните обекти, както по звезди, така и по населени места. Колкото до размера на туристическия данък диапазона от 0,20 до 3,00 лв. би могъл да бъде обект на дискусия в зависимост от това дали нощувките в туристическите хижи ще бъдат облагани с него или не. Като мотив за това г-н Икономов посочи и без друго тежките условия, при които работят хижарите, както и липсата на пропорционалност между цената на нощувките в хижите, която е в граници между 5 и 8 лева и един данък в размер на 2-3 лева от тази цена за нощувка.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” – 5 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 002-01-102, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2010 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума