Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
09/01/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  Относно: Указ № 422 на Президента на Република България, постъпил на 13 декември 2012 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г. и мотивите към указа.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: Указ № 422 на Президента на Република България, постъпил на 13 декември 2012 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г. и мотивите към указа.

  На свое редовно заседание, проведено на 9 януари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Указ № 422 на Президента на Република България, постъпил на 13 декември 2012 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Елена Пищовколева – и.д. директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” и Илия Табаков – експерт; от Министерство на правосъдието - Велина Тодорова – заместник-министър и Катя Матева – директор на дирекция „Българско гражданство”; Екатерина Захариева – главен секретар на Президента на Република България и други.
  Указът на Президента на Република България и мотивите към него бяха представени от Екатерина Захариева. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 24, § 32, т. 2, буква „а”, под буква “вв“ и § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.
  По отношение на § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите беше подчертано, че една от областите, в които държавата трябва да положи повече усилия, за да насърчи инвестициите, е интелектуалната собственост. А в този сектор благоприятната среда изисква предвидимост и стабилност и в тази връзка е необходимо всички условия, при които държавата ще подкрепя този вид инвестиции, да са уредени в закон. Според президентът разпоредбата на чл. 27 от закона няма ясно нормативно съдържание. Липсват условия и мерки за насърчаване на този вид инвестиции, което на практика води до несигурност в правния мир. Още повече, че с ал. 2 на същия член изрично е изключено прилагането на глави трета и четвърта от закона, с които се урежда прилагането на конкретни мерки за насърчаване на инвестициите.
  С § 32, т. 2, буква „а”, под буква “вв“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите се създава т. 16 в чл. 25, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България. Президентът смята, че този нов текст не допринася за постигането на основната цел на закона, а именно да се насърчат инвестициите. С него се въвеждат необосновано завишени изисквания за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България. Анализът на подобни разпоредби в държавите-членки на Европейския съюз показва, че те са значително по-облекчени по отношение на изисквания, при които се получава право на пребиваване срещу инвестиции, а регламентите за пребиваване (продължително или постоянно) са силно ефективен инструмент за стимулиране на инвестициите в по-бедни региони и такива с по-висока безработица.
  В заключение президентът изтъква, че създаването на допълнителни изисквания и завишаването на критериите пред инвеститорите за получаване на разрешение за постоянно пребиваване не кореспондират с интересите на страната и с обявените приоритети в тази област.
  С § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите се правят и промени в Закона за българското гражданство, като се създава нов чл. 14 а. В него се предвиждат предпоставки, при наличието на които лице, което не е български гражданин и отговаря на условията на чл. 12, т. 1 и т. 3 от същия закон, може да придобие българско гражданство по натурализация. По отношение на българското гражданство подходът следва да бъде различен, доколкото институтът на гражданството по своята природа е коренно различен от правото на пребиваване. Нещо повече, според президентът съвременното схващане за правата на чужденците, което е отразено в чл. 19, ал. 3 и чл. 26, ал. 2 от Конституцията на Република България и в цялото ни законодателство на практика доближава много двете категории – гражданин на държавата и чужденец с право на постоянно пребиваване. Президентът изтъква, че единствените разлики в двата статуса са в правото да се заемат определени публични длъжности и в част от политическите права, които остават резервирани за български граждани. Тези минимални различия водят до извода, че по отношение на възможността да се инвестира в България, статусът на постоянно пребиваващ в страната осигурява необходимите условия, права и гаранции. Няма пряка връзка на някое от субективните права, присъщи само за гражданите на Република България, и възможността да се прави успешен бизнес в страната. Президентът отбелязва в мотивите си, че когато се урежда правната възможност за придобиване на гражданство по натурализация, е важно да се отчита неговата същност като политическа и правна връзка на лицето с държавата. Тази връзка има траен и устойчив характер и от нея произтичат посочените специфични права и задължения, свързани с института на гражданството.
  Според президентът водещи тук би следвало да са заслугите на лицето към Република България и интересът, който държавата има от това да създаде посредством натурализацията политическата и правна връзка държава-гражданин.
  В хода на дискусията н. п. Петър Курумбашев изрази становище относно § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Той подчерта, че според него е разумно бюджетът на Република България да е предимно за подпомагане на българската култура, както и че логиката при насърчаване на инвестициите в киното е да се стимулират малките производители на филми. Той предложи разпоредбата на § 24 да бъде разгледана на съвместно заседание с Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
  В тази връзка н. п. Доброслав Димитров изрази мнение, че със Закона да насърчаване на инвестициите се стимулират инвестициите като такива независимо от областта, в която са направени.
  В хода на обсъждането представители на Асоциацията на независимите продуценти и на Националния съвет за кино подчертаха, че настояват този текст да отпадне от Закона за насърчаване на инвестициите и да намери своето място в Закона за филмовата индустрия.
  По отношение на § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите н. п. Корнелия Нинова подчерта, че подкрепя мотивите на президента и връщането за ново обсъждане на тази разпоредба.
  След приключване на дискусията и проведено гласуване Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г. и да проведе ново обсъждане на оспорените му разпоредби.
  Становището е прието с 16 гласа “за”, без “против” и “въздържал се”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума