Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
02/06/2010
  1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-47, внесен от народните представители Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров на 14.05.2010 г. – за първо четене.
  2. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2.03.2010 г. – за второ четене.
  3. Обсъждане на законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията, № 002-01-21, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г. – за второ четене
  4. Разни.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
  П Р О Т О К О Л
  № 31


  На 2 юни 2010 година, (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад”, пл. „Народно събрание” № 2, се проведе редовно заседание на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-47, внесен от народните представители Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров на 14.05.2010 г. -- за първо четене.
  2. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2.03.2010 г. -- за второ четене.
  3. Обсъждане на законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията, № 002-01-21, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г. -- за второ четене
  4. Разни.

  Заседанието на Комисията бе открито в 14.15 часа и ръководено от господин Мартин Димитров – председател на комисията.
  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, в залата има 21 народни представители. Имаме кворум и може да започнем днешното заседание.

  Предлагам ви следния ДНЕВЕН РЕД:
  1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-47, внесен от народните представители Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров на 14.05.2010 г. -- за първо четене.
  2. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2.03.2010 г. -- за второ четене.
  3. Обсъждане на законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията, № 002-01-21, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г. -- за второ четене
  4. Разни.
  Имате ли бележки по дневния ред?
  Господин Николов заповядайте.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Господин председател, аз предлагам т. 2 да я отложим, поради факта, че има доста предложения и доколкото знам Министерство на икономиката не е готово със становища по всички. Затова предлагам да отложим точката и да не я гледаме на днешното заседание.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги има процедурно предложение да отложим втора точка за другата седмица. Експертите на комисията също помолиха това да се случи, тъй като нямаме пълна готовност да гледаме този законопроект. Добре е да го направим в момента, в който има пълна яснота по текстовете.
  Подлагам на гласуване отлагането на втора точка за другата седмица.
  Дневният ред без втора точка, с две точки, плюс точка разни.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Да отложим и първа точка. От предишния път ние бяхме предложили да има едно ново предложение за този закон. И тогава комисията затова го отложи, за да не разгледаме тези текстове, които нямат никаква връзка нито с философията, нито с духа на Закона за енергетиката, а още по-малко за изменението и допълнението.
  Аз преди малко говорих с господин Червенкондев, те имат едни текстове, които вече на първи прочит имат смисъл, имат яснота. Да бяха го направили като предложение за изменение и допълнение и да разгледаме тези текстове. Внесете директно онова, като законопроект с господин Николов, като изменение и допълнение и тогава да разгледаме тези текстове, които искате между първо и второ четене да влезнат като текстове.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Ще подложа предложе-нията на гласуване по реда на тяхното постъпване.
  Първо има предложение на господин Валентин Николов да бъде отложена втора точка.
  Който е „за” това предложение, моля да гласува.
  Гласували 21 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Втора точка я отлагаме за другата седмица.
  Предложение на господин Аталай за оттегляне на първа точка.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: За оттегляне на първа точка, защото предишния път го отложихме. Тази Комисия взехме решение, че този законопроект в този си вид не може да влезе. Да не го вкарваме така от гледна точка на текстовото оформление. Очакваме ново изменение и допълнение, в което ние не вземаме участие. Няма ново изменение и допълнение, пак разглеждаме стария закон.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Николов.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Само да изясня.
  По същество това което предлага господин Аталай е да оттеглим законопроекта и да го внесем наново. Аз затова предлагам като философия да гласуваме законопроекта между първо и второ четене. Поканих господин Аталай в тази работна група, която ние гласувахме да прецизират текстовете и да изчистим съответно неизяснените ситуации.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Аз Ви предлагам да не го правим това нещо. Спестете ни това нещо. Не може да напишете пет реда закон и в този закон да пишете, че потребителят сам ще определи как да стане монтажа. Какво значи това? В долната част на радиатора, в горната част на радиатора и че той ще определи как да функционира уреда, който е стандартизиран, проверяван. Не може от тази комисия за пет реда да приемем такъв текст. Молбата ми е, не ни карайте, ще бъдем саркастични в зала. Защо Ви е това нещо? До днес щяхте да сте го внесли и днес да приемаме новия текст. Не може да вървим с тези текстове.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Подлагам на гласуване предложението, което беше направено от господин Аталай за оттегляне на т. 1 и за нейното отпадане съответно от програмата.
  Който е „за”, моля да гласува.
  Гласували 7 “за”.
  Против? Осем гласа против. Въздържали се? Двама.
  Това предложение господин Аталай не се приема.
  Подлагам на гласуване останалата част от програмата - първа точка, трета точка, която става втора и четвърта точка Разни, която става трета.
  Който е „за”, моля да гласува.
  Десет гласа “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Шест.
  Програмата е приета.

  По първа точка наши гости са:
  Миналият път една от причините да не гледаме законопроекта, е, че нямаше представители. Сега са:
  от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма -- Анета Петрова – началник на сектор “Дялово разпределение” в Дирекция “Сигурност на енергоснабдяването”;
  от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране -- Валентин Кирчев – заместник-председател и Ирина Георгиева – директор на Дирекция “Правна”.
  И към секретаря на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, моля Ви да има поне зам. министър. Ако са толкова заети ще подкрепим да има нов зам. министър на икономиката, енергетиката и туризма, който да идва в нашата комисия. Това да е последното заседание на което няма зам. министър или министър. Всички народни представители задават този въпрос. Ние сме парламентарна република. Трябва да присъства зам. министъра. Ако наистина са толкова заети, че няма как да присъстват, ще сложим още един, който вие предложите, само да идва в Комисията.
  Господин Николов като вносител по първа точка, нека той първи да вземе думата.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Аз искам да кажа, че приканвам всички да гласуваме като философия закона. Между първо и второ четене може да направим допълнителни предложения, както е направило Министерство на икономиката. Те не променят философията на този закон, който аз съм предложил. Именно по първа точка е ясно за какво става дума. Става дума за премахване именно на този рестриктиращ конкуренцията закон, който е бил приет 2003 г., където уредите за дялово разпределение и водомерите са собственост на потребителя. Това е основната философия в закона, а именно за дяловото разпределение, за начина по който да бъдат монтирани. Става дума затова, че потребителят сам трябва да избере времето и начина. Не става дума да изменяме стандарта къде да бъде сложен, дали в единия край или в другия край. Понеже разбрах мотивите и наистина може да се тълкува двояко.
  Аз не виждам проблем това между първо и второ четене да бъде изменено. Така че приканвам да се гласува като философия закона на първо четене.
  Във връзка с ДКЕВР и във връзка с одитирането, мога да кажа, че уважаемата комисия вече е гласувала подобен закон именно с изменение и допълнение на Закона за финансов надзор, където същият текст присъства и там и сме го гласували на второ четене. Така че не виждам проблеми там това да се уреди. Става дума за не плановите одити, а става дума за извънредните одити, които са регламентирани в чл. 201 от Закона за енергетиката.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Нека да чуем Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Ясно кажете, подкрепяте ли двата основни текста в този проектозакон. И ако предлагате редакция, дали сте готови в момента с тази редакция или ще предоставите становище на Комисията за следващото гледане.
  ВАЛЕНТИН КИРЧЕВ: Благодаря Ви господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, във връзка с чл. 201, ал. 2, т. 5 направеното предложение е свързано с един проблем, който досега сме имали и той е, с липсата на достатъчен ресурс, човешки и финансов, за извършване на одитите. От историята миналата година и по миналата, ние направихме безуспешни опити да извършим такива одити на дружествата, като искахме чрез институция, на която тези дружества са колективни членове, ние да обявим и да изберем одитори. Това не се случи, защото на нас ни бяха поставени условия от самите дружества, те да направят заданието и плана за проверката, което е много несериозно и така не можахме да се разберем.
  Тази поправка или този член аз приемам, че е свързан точно с това, на нас да ни бъде даден такъв паричен ресурс. За сведение на господата народни представители ще кажа, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране внася в Републиканския бюджет горе-долу два пъти и половина, три пъти повече пари, отколкото е нейната издръжка. Но средства за извършване на такива одити няма. Извършването на такива одити е нещо много важно и необходимо. Вие всички следите какво става по медиите, следите какво става по вашите избирателни райони.
  По отношение на другия член, който е представен, за фирмите за дялово разпределение. Фирмите за дялово разпределение не са на режим при нас. Те са на регистрационен режим към Министерство на икономиката и енергетиката. Може би ще е по-подходящо те да обяснят, да го защитят или да не им хареса текста.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Госпожа Георгиева желае ли думата за да допълни?
  ИРИНА ГЕОРГИЕВА: Аз ще допълня господин Кирчев.
  Принципно Държавната комисия за енергийно и водно регулиране подкрепя внесеното предложение за извършването на регулаторен одит, тъй като от практиката ни досега извършването на проверките от контролните органи, които са по чл. 76 от Закона за енергетиката показват недостатъчно добри резултати. Тоест, една невъзможност да се извърши един пълен анализ на лицензионната дейност. В този смисъл добрата международна практика показва, че регулаторният одит включва в себе си, в няколко аспекта се разглежда, това е финансов одит - одит на лицензионната дейност на дружествата и одит на качеството на предлаганите услуги. За да може да се извърши тази пълна проверка, това би могло да стане именно чрез вписването в закона на такава правна норма, която да даде възможност Държавната комисия да извършва един такъв регулаторен одит. Нещо повече, съгласно Закона за енергетиката в чл. 37 е предвидено задължение на лицензираните дружества да водят отделна счетоводна отчетност за регулираните и нерегулираните дейности. На практика обаче не съществува възможност на Комисията да може да извършва проверка на тази отделна счетоводна отчетност. А тя ни е необходима с оглед от една страна на сравнимост между отделните регулаторни предприятия, от друга страна ще даде една по-голяма прозрачност и не на последно място, една предвидимост на процеса на ценообразуването, който е особено важен.
  Последното което искам да кажа е, че предвидената правна норма е в глава „Принудителни административни мерки” по чл. 201, ал. 2, т. 5, а именно като една извънредна мярка. Поради което е необходимо и разходите, които ще бъдат извършени при този одит да бъдат за сметка на проверяваните лица. Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Формира бюджета си единствено и само от такси и тези такси се изразходват за текущата издръжка на Комисията и не разполага с такъв.
  ВАЛЕНТИН КИРЧЕВ: Ако разрешите господин председател да добавя, че одитът който в момента извършваме на четирите дружества е сформиран от екипи - икономисти, юристи и инженери. Първата група икономисти в момента в който трябваше да си подпишат гражданските договори, като видяха за какви пари става въпрос и си тръгнаха. Следващата седмица дойдоха юристи, за да покажат колко не са уверени в своите действия.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: От Министерство на икономиката, желаете ли думата по този законопроект?
  АНЕТА ПЕТРОВА: Ние сме го изразили писмено в становище, което се надявам, че е връчено на Комисията. Така че по този въпрос няма да вземем отношение.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Аз нямам такова писмено становище. Да се аргументират. Ако председателят, има да чуем.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Миналият път беше раздадено.
  АНЕТА ПЕТРОВА: По тази точка, това което е становището на Министерството, от мотивите на вносителя е видно, че регулаторният одит е инструмент на текущ или последващ контрол. И самият регулаторен одит установява извършени ли са нарушения и как се осъществява дейността от лицензиантите. Поради това считаме, че систематичното място на новата разпоредба е в чл. 76 от Закона за енергетиката.
  Освен това така предложеният текст считаме, че следва да се развие по подходящ начин, като се дефинира обхвата на одита - финансов одит на организацията, на управленския и счетоводния процес на дружеството; одит на лицензионната дейност на съответното дружество; одит на качеството на предлаганите услуги и периодичността на извършването му съобразно с бизнес плановете на лицензиантите. Лицата които могат да го осъществят дефинирани било в закона, било по делегация от законов в подзаконов акт.
  Считаме, че техническите правомощия могат да бъдат, както и на контролни органи по чл. 78 от Закона за енергетиката. Но би следвало да се обсъди допълнително дали те да имат правомощия да предлагат даване на задължителни предписания и налагането на принудителни административни мерки и административни наказания.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, ваша е думата, на народните представители.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Аз отново искам да кажа две думи, тъй като първото предложение, което е дадено, първото изречение се отнася до това, кое не се отнася до предходните текстове. Дават се изключенията. То е вярно не подлежи на обсъждане от тук нататък. Там се интерпретира собствеността и тук казваме, че не е регламентирана чия е собствеността. Тук би трябвало да кажем, че има право да решат тяхна собственост или не е тяхна собственост. Вместо това в съдържателното изречение, във второ изречение, ние казваме неща, които нито са верни инженерно, нито са верни юридически, нито икономически. Така че от тази гледна точка първото предложение не може да влезе в пленарна зала. То не е във ваш интерес колеги да влезе. Регулаторът, очаквах че ще помогне, но той каза: “Това не е моя работа. Не ме интересува. Занимавайте се с топлинните счетоводители.” и точно така. Вие сте искали да кажете нещо съвсем друго, да давате свобода да се избира каква да е собствеността на уреда, с който се прави отчитането. Казали сте други неща, като сте влезнали в техническата страна на въпроса.
  Вторият текст за съжаление не е по-коректен и затова и там Ви съветвам да не бързаме да го вкараме. Аз не знам откъде се появява този термин. Одитът си е одит и това е професия. Няма регулаторен одит. Това че се прави от регулатора, не го превръща в регулаторен одит. Това си е професия. Има си хора, които са упълномощени, но тези хора …, ако на тях ще възлагаме. Едно е регулаторът да прави проверка. То не е и одит тук, тъй като одитът е само финансов. Не може да пишем друго. Регулаторът може да проверява и качеството. Но ако има одитор, на който това му е професията и да очакваме, че той ще контролира качеството, това няма как да се случи. Те са си гилдия, затворени са, не пускат, но те няма да се занимават с други неща. Там няма инженери между тях. Няма какво да контролират тези хора.
  Затова Ви казвам, че текстовете не са коректни. Ако това беше съпътстваща комисия, да кажем внасяме в пленарна зала някакъв аматьорски текст, но това е основната комисия. Ние не можем да внесем този текст. Няма грам политическо отношение. Аз приветствам това да намерим точните думи и да кажем, че човек сам ще решава дали ще е на топлинния счетоводител, дали ще е негова собственост. Приветствам го. Но тук не е казано това нещо. И да заявим, че сме безсилни да родим 10 изречения като комисия и затова предлагаме един текст, който ще поправяме между първо и второ четене, по-добре да не сме комисия тогава.
  Затова си мисля, че е в наш интерес. Тук защитавам имиджа на комисията, а не политически пристрастия. Дайте да не го приемаме в този вид. Внесете коректния текст и аз обещавам, че ще го подкрепя.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Кирчев, имаше едно изречение в което господин Димитров е прав. Вземете категорична позиция, Вие за тези текстове ли сте или не сте? Защото имах среща с господин Семерджиев, от която останах с впечатление, че той желае тези текстове да бъдат гласувани.
  ВАЛЕНТИН КИРЧЕВ: Нека да внесем една яснота. Регулаторният одит е много по-различен от другия одит. Регулаторният одит е съвсем друг вид дейност. Той се занимава с възможността на Комисията да извършва контрол върху действията, информацията предоставена от лицензионните дружества по издадената му лицензия. Тази лицензия е определен вид дейност.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Това значи ли, че вас ще Ви назначават за одитори? Прочетете какво пише в текста. Аз затова ви казвам, че текстът не е коректен.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Обяснете, че става въпрос за допълнителен одит извън това, което прави регулаторът.
  ВАЛЕНТИН КИРЧЕВ: Става дума за допълнителна дейност по лицензионната работа на енергийните дружества. Тук не става дума по лицензията на дружествата. Тук не става дума само за финансов одит. Финансовата част също е елемент от този одит. Самият одит обхваща всички аспекти от дейността на регулираното дружество - финансово счетоводен одит, управленски и организационен одит, одит на постигнатото качество на услугата в резултат на одобрени и извършени реални инвестиции. Като целта на този одит е да се извърши по-всеобхватен контрол върху дейността на цялото дружество.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Вие като Държавна комисия имате ли право всичко това, което ни прочетохте, да го вършите?
  ВАЛЕНТИН КИРЧЕВ: В момента ние извършваме само една малка част от всичко това.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Защо не вършите другата част? В момента се опитваме да бъдем в полза на закона, в полза на страната, заедно всички народни представители тук, без да говорим за управляващи и за опозиция. Да създадем един текст, който да е в интерес на страната, в интерес на енергетиката, в интерес на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, за да имате достатъчен ясен и точен контрол над енергийните дружества. Това което сме искали винаги да го направим.
  Имаме ли някакъв пропуск в този закон предишния път, когато сме приели. Ако има, допълваме. Ако има някакво развитие през тези години, което ни е показало, че нещо сме пропуснали, допълваме. Но Вие не ни казвате тук в момента, че има нещо в този закон, което да сме пропуснали. Там Държавната комисия по енергийно и водно регулиране има право да върши всичко това, което вие в момента искате да напишете като нов текст, който не е написан достатъчно коректно. Тук се връщам на текста и да Ви кажа защо го правите. Ако не съм прав колеги, не се обиждаме, кажете ми: господин Аталай не си прав, защото ние искаме да въведем това изречение, с което да подобрим или да повишим контрола, развитието на енергетиката и т.н. Единственото нещо, което правите с този текст е да прехвърлите разходите за сметка на проверяваното лице. Нищо друго не правите с този текст. Всичките други проверки лицензионни, проверка по качеството и финансов одит в момента в тази държава, по този закон има определени юридически лица, които могат да го свършат. Държавната комисия по енергийно регулиране прави лицензионната проверка, прави проверката по качеството, финансовия одит или назначава одитори. Кани ги, защото те в момента не могат да отидат и да направят финансовия одит. Имат право, но всичко това става за сметка на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, тъй като те нямат тези средства. В момента някой от някъде им казва: “Да искаме тези пари от EVN, от ЧЕЗ и от E.ON. Вие знаете, че когато изпратите одитора и фирмата на която се прави проверката, след като той ще му плати, ще си помисли сутрин рано да му даде ли кафе, да не му ли даде кафе. От там нататък не влизам в този разговор, ще стане несериозно за самия текст. Не влизам в тази тема.
  Затова, не можем ние да разчитаме EVN да плати на нашите одитори и да искаме качествен одит. Няма как да се случи. Не може да искаме проверяваното лице да плати за конкурса, който е извършила Държавната комисия по енергийно и водно регулиране и изпратил фирма на някой си, на който и да е, без значение. Този текст е некоректен колеги.
  И затова бих Ви казал, ако искате, това което пише в стария закон да допълним с ново изречение, че Държавната комисия по енергийно и водно регулиране има право да прави одит, след като е установил нарушения по лицензионните документи, условия и по качеството на снабдяването, веднага предизвиква финансов одит. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране намира средства и плаща на одитора. И се прави един държавен финансов одит, за да излезе на ясно точно какво има в тази фирма. Така пише в този закон, колеги.
  За първия параграф, който предлагате, казахме, че времената са други. Дошло е време вече да направим така, че крайният клиент да има свобода на избор на фирмата, която ще прави счетоводството. То и сега има избор. Но в момента Вие казвате да има свобода на избор и на уреда с който в неговия апартамент ще се мери или ще се отчитат единиците, или двойките и т.н. Но тук с този текст който пишете не става ясно за това ли става въпрос. И още повече ни кара да не го гласуваме, за да не стане така, че влизайки в залата, колегите след една година да си кажем някои истини в очите си, с които да се обиждаме взаимно.
  Затова аз пак ви казвам, тези текстове господин Червенкондев, напишете ги в този закон, помислите си за втория текст, какво искате да направите. Бих ви предложил веднага да го оттеглите и да приемем това ваше предложение във връзка с решаването на проблема само с водомерите и с уредите за отчитане на топлинната енергия, защото те не са търговски уреди, колеги.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, много се радвам, че диалогът е конструктивен. Трябва да признаем, че в думите на господин Петър Димитров и господин Аталай има конструктивни предложния.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Искам да внеса малко яснота във връзка с най-атакуваната част в първа точка и после по втора точка.
  Във връзка с чл. 140. В българското законодателство не съществува само Закон за енергетиката, а има и други закони, които уреждат собствеността, уреждат начините на възлагане чрез обществени поръчки и т.н. Не е необходимо в един закон да се повтарят текстове от други закони.
  В Закона за енергетиката в чл. 139б ясно е уредена процедурата и българският държавен стандарт по който да се монтират тези уреди. Така че аз нищо конкретно не мога да разбера във вашите думи, че по някакъв начин се изменя именно това.
  Във връзка с функционирането и начина по който да се монтират уредите, смея да твърдя, че самото осигуряване на уредите не е достатъчно, а трябва да се намери начина на работа и на функциониране на уреда. Тоест, ако уреда спре да функционира потребителят трябва да извести фирмата, за да може да бъде подменен. Тоест, той се грижи за функционирането на уреда, който е именно упоменат в чл. 139 и чл. 140, ал. 2, т. 2 в Закона за енергетиката. По тази причина е сложено потребителят да се грижи и за функционирането на уреда. Той трябва да се грижи този уред да функционира през цялото време през което е монтиран. Затова е сложено функционирането на уреда.
  В отпадането на ал. 1, т. 2 уредите за дялово разпределение да бъдат собственост. Мисля, че във всички други закони се определя вече начина на собственост, взаимоотношенията между две страни чрез Закона за задълженията и договорите и по какъв начин ще бъде уредена тази собственост - дали чрез лизинг наем или ще бъде закупен от потребителя. Така че аз не виждам проблем, но Ви казах, ако намирате проблем, съм съгласен да изменим този текст. Но философията в този текст е посочена и не виждам проблем в неговото прилагане. Още веднъж ви казвам, уредите се инсталират по държавен стандарт N 838 и Български държавен стандарт N 835, а къде точно да бъдат монтирани, това не се изменя. Така че не виждам никакъв проблем.
  Във връзка с чл. 201, ал. 5, т. 5, а именно в предходните и следващи алинеи именно на този чл. 201 са посочени чрез вичайните обстоятелства и извънредни, в които именно слагаме този одит да бъде извършен. Тоест, не плановите одити, а извънредни одити. За тях става дума. И аз Ви казам още веднъж, че този текст веднъж сте го гласували в изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. Точно същият текст, там нямаше никакъв проблем, а сега тук изведнъж виждам големи проблеми. Опасявам се, че много хора имат обвързаност с някои електроразпределителни дружества и започва да ги притеснява може би този текст. Така че аз не виждам проблем. Разбира се, аз съм съгласен да сложим, които са изложени в мотивите, именно кои одитори могат да попаднат и да одитират тези дружества и да го сложим като изискване.
  Още веднъж Ви казвам. Този закон не е универсален. Има и други закони, които уреждат взаимоотношенията - там има Закон за обществени поръчки и т.н. Така че не виждам никакъв проблем в тези закони и мисля, че много умело манипулирате уважаемите колеги. Надявам се да не се подведат от вас. Всичко е много добре показано и философията е много добре и ясно показана. Мисля, че потребителите в цялата страна, както и цялото общество са готови за изменението на тези текстове. Имаме съответно изложение на омбудсмана, на Комисията за защита на конкуренцията с решение № 245, където е отразен именно този начин на отношение, който ние предлагаме.
  Аз Ви призовавам да го гласуваме. Разбира се, да направим групата, която сме гласували. Ако има някакви притеснения, нека да ги кажем между първо и второ четене.
  Благодаря.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Агуш.
  АРИФ АГУШ: Искам да взема думата по отношение на одита. Наистина и сега се прави от Сметната палата одит на дейността. Наистина има нужда енергийната система от един такъв одит, но нека той да се прави от ДКЕВР - одит по отношение на лицензията. Защото има много села, които са с напрежение по 120, по 130 волта и няма начин, по който може да накараме тези електроразпределителни дружества да си оправят системата, така че да не води до щети на потребителя. Но в никакъв случай одитът не бива да става за сметка на проверявания. Наистина ще се получат изкривявания. И това на всяка цена трябва да се изчисти.
  Аз също предлагам да го оттеглите. Да поработите още малко и ще се получи. Да направите едно сходство със Сметната палата. Сметната палата прави цели одити и само на дейността на определена организация. Не бута финансите, не гледа обществени поръчки, а само дейността и излиза с доклади, с които ги отчитат. Така че има място за такъв одит. Защото нито Министерството може да контролира лицензията на дадено дружество и качеството на извършваната услуга. Единственият път е този, но да се въведе по някакъв начин. Но нека да го прави ДКЕВР и да не се заплаща от тези дружества, защото никой не би следвало да плаща, затова защото аз съм ти изпратил някой да те проверява.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Агуш. Други колеги, които не са взимали думата.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Господин Николов, да се върнем на текстовете. Как разбирате Вие в чл. 140, ал. 5 “Потребителите свободно избират начина по който да осигурят монтажа и функционирането.” Това е текстът, който вие предлагате. Може аз да не разбирам правилно. Но сигурно свободно избират начина по който да осигурят дали да дойдат в 12 часа вечерта или в 12 часа на обяд, фирмата да може да има достъп да влезе да осигури начина на монтаж на съответните уреди. Това изречение нищо не ни говори. Това нещо говори само едно, че вие давате възможност и право да влезе едно изречение в Народното събрание, където никой нищо няма да разбере. Само за това става въпрос и затова ви казвам. Не ви е необходимо в момента да бъдете така мнителен и съмнителен и жлъчно да ни казвате, едва ли някой има много тясна връзка с ЕРД и затова реагира така. Защото започва в мен да зрее и да се убеждавам, че наистина се опитвате да налагате определени фирми, одиторски, които както сте ги наложили във финансовия надзор искате и тук да ги наложите. Поне им напишете имената, на които след това ДКВЕР като прави одит, да кажете фирмата на Николов ще отиде да направи и затова трябва да им платят нататък.
  Когато сме тръгнали и работим нещо сериозно, според мен, не е необходимо да се опитвате да вмените някаква вина, затова защото всеки един от нас гледа да работи, за да може да осигурим някаква възможност крайният потребител да не бъде натоварен. Защото разходите, когато са за сметка на проверяваното лице, бъдете убедени, че след това тези разходи ще влезнат пак в сметките на електроенергията. И в края на краищата пак крайният потребител ще плати всичко това, което вие в момента се опивате да натоварите. И след това не мога да разбера, защо като могат да правят плановите одити, тези извънредни одити, да не могат да правят също така тези, които досега са правени. Какво налага извънредния одит да бъде направен точно от други фирми. Това което не е било планово. Затова Ви казвам, Ваша работа е. Както искате. Мнозинството си е ваше. Всичко е ваше. И ще си говорим.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Много е важно по тези текстове да намерим начин всяко конструктивно предложение да бъде отразено и максимално професионално да бъдат направени.
  Други становища?
  ВАЛЕНТИН КИРЧЕВ: Аз затова исках да внеса яснота. Тук става дума за съвсем друг вид проверки и затова се нарича регулаторен одит.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Това не е одит. Все едно парламентарния контрол да го кръстим парламентарен одит.
  Вижте какво казва текстът: “Назначава одитор, който да извърши финансова или друга проверка на контролираните по този закон лица.” Аз ви говоря по текста.
  ВАЛЕНТИН КИРЧЕВ: Текстът Вие ще го прецизирате. Но мен ме интересува по-скоро възможността на Държавната комисия, нейните функции да се изпълняват в полза на всички играчи на пазара и на обществото. Това нещо ние го правим с наши хора, с наши специалисти, а тези средства са необходими, за да сключваме граждански договори с физически лица, не с фирми. Не сме имали опит до момента, сега тръгваме. Гледаме какво правят другите държави и имат успех с одитите. Този одит е различен от финансовия одит. Той е различен и от проверките, които ние ги правим и планови и извънредни.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ: Аз миналата седмица изказах свое становище. Няма да го повтарям в частта на § 1.
  Що се касае до § 2, там няма какво друго да добавя. Така както е формулиран текста ми е интересно къде е акцента, който се поставя с тази промяна. Дали акцентът е в това, кой назначава одитора да извърши такава, бих казал, мащабна проверка като по принцип в закон трябва да избягваме думата “друга”. Защото под „друга” може да бъде включително и кадрова проверка. Тоест, трябва съвсем ясно да се напише каква именно проверка – финансова и още каква. Вие знаете как действаме по законите. Думата “други” или „друга” се избягват, защото това отваря прозорец да се включат вътре всякакви неща, които могат да излезнат извън рамката на закона. Или същественият акцент е в последното изречение: “Разходите са за сметка на проверяваното лице” Тоест, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране иска да прехвърли задължително чрез закона, тези разходи да бъдат от страна на проверяваното лице.
  Преди всичко искам да попитам господин Кирчев, имам спомен, че първоначално в Устройствения правилник на Държавната агенция за енергийно и водно регулиране имаше много по-съществени права ДКЕВР да извършва проверки не само финансова, а по документи. След това самата комисия чрез промени в Правилника стесни тази област на проверки по документи основно във финансовата област. Тоест, извършваме действие от ДКЕВР, което всъщност сега се използва, за да се въведе един такъв допълнителен текст.
  Ако се върне правилника на ДКЕВР към първоначалния вид и права, които имаше ДКЕВР, нужно ли е да се включва такъв текст? Това че ще бъде правена извънредна проверка, ако по Правилника ДКЕВР има тези права, не виждам защо е необходимо.
  Що се касае до разходите има истина в това, което казва господин Аталай, че чрез заплащане на одиторите може такъв съвършен и блестящ одит да се направи, ако проверяваното юридическо лице плаща одита, че никога да не се намерят нередни неща. Това не е добра форма и никога не се прави така.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Други народни предста-вители, които желаят думата? Няма.
  Отиваме към първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от народните представители Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров.
  Който е „за”, моля да гласува. Като господин Бойчев и господин Владимиров оставиха гласове „за”.
  Гласували 10 “за”.
  Против? Пет против. Въздържали се? Двама въздържали се.
  Приема се.
  Надявам се колеги между първо и второ четене да вземете предвид конструктивните критики отправени, включително от господин Петър Димитров и господин Аталай.

  Минаваме по втора точка - обсъждане на законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията.
  По втора точка наши гости са:
  от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма -- Павлина Колева – старши юрисконсулт в дирекция “Правна”;
  от Министерство на външните работи -- Боряна Аргирова – дирекция ООН.
  Колеги, има един деликатен момент, поради който ще гледаме този документ на второ четене в Комисията, а няма да бъде гласуван в зала. Деликатният момент е в Приложение № 18. Направен е опит да бъде ратифицирано от Парламента, каквато практика няма. И би трябвало да бъде обнародвано от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, а не обнародвано от Народното събрание, каквато практика няма. Това е основната причина да гледаме този доклад и закон на второ четене в Комисия.
  Заглавието – Закон за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм, в съответствие с Приложение № 18 към Конвенцията.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за наименованието на законопроекта и предлага следната редакция.
  Редакцията е: “Закон за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение Световната организация по туризъм”. Тоест, приложение № 18 отпада.
  ПАВЛИНА КОЛЕВА: Вчера е имало работна среща с колегите от Външно министерство. Уточнен е въпросът, така че ще остане в този вид, в който вие предлагате.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Госпожа Йорданова, нашият правен консултант има думата.
  ИВА ЙОРДАНОВА: Ние с този закон приемаме декларация и казваме, че разширяваме прилагането на Конвенцията по отношение на тази организация в съответствие с приложение 18. Тоест, ние няма само да обнародваме приложение 18, но България се задължава да го прилага приложение 18, защото всъщност това е заключителният текст, който е депозирала тази организация по отношение на изключения от Конвенцията за имунитетите. Тоест, специални правила спрямо тях, които ние се задължаваме да прилагаме. Така че ние ще си прилагаме приложение 18 за Световната организация по туризъм, но няма да го обнародваме ние, тъй като нямаме такова задължение по Закона за международните договори, а трябва да го обнародва съответният министър, който е внесъл предложението.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма трябва да го обнародва, за да не стане някакво недоразумение, затова госпожа Йорданова взе думата.
  ИВАН ИВАНОВ: Относно обнародването, това касае самото приложение № 18 и тогава ние ще публикуваме основния текст като закон.
  ИВА ЙОРДАНОВА: Ние ще ратифицираме самия закон. От там нататък министърът на външните работи е задължен да уведоми Генералния секретар на ООН, ще влезе в сила тази наша декларация и от тогава вече има задължение за съответния министър, да обнародва вече самото приложение, което сме длъжни да спазваме.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, изяснихме ситуацията. По редакцията на заглавието, който е „за”, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Заглавието е прието.
  Член единствен.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за член единствен и предлага следната редакция:
  „Член единствен. Приема следната Декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации одобрена от Общото събрание на организацията на Обединените нации на 21 ноември 1947 г.
  Република България заявява, че разширява направената с Указ № 388 на Президиума на Народното събрание декларация, обнародвана в Държавен вестник, бр. 37 от 1968 г., допълнение бр. 113 от 1999 г. и ще прилага разпоредбите на Конвенцията и по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към Конвенцията”.
  По този текст някои от народните представители да желаят думата?
  Който е „за”, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Заключителна разпоредба
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  „Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.
  За наименованието, заключителна разпоредба и параграф единствен желание за думата? Няма.
  Който е „за”, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Двата текста са приети.

  По трета точка - Разни.
  Беше ни поискана протоколна среща на 3 юни 2010 г. в 14.30 часа в зала “Изток” от делегация от Парламента на Босна и Херцеговина, Комисията за икономическо развитие по покана на групата за приятелство в Народното събрание. Знам че сте ангажирани, но моля Ви поне 10 души да се съберем. Утре от 14.30 часа в зала “Изток”.
  В точка Разни господин Иван Иванов има предложение.
  ИВАН ИВАНОВ: Господин председателю, понеже напоследък често използвате гласове на хора, които са напуснали комисията, това прави лошо впечатление, защото хората, които предварително декларират какво е тяхното гласуване, означава, че не ги интересува изобщо нито мотиви, нито аргументи, нито разисквания. Има комисии, в които независимо дали тези, които напускат са от БСП, защото и от БСП са си декларирали как ще гласуват, дали от други политически партии, аз искам да погледнем правилника, включително правилника на Комисията, дали това нещо е разрешено. Не е добър знак за самата комисия, защото и аз мога да си тръгна и да ви кажа как Иван Иванов гласува по първа, втора, трета точки и да отида други неща да си върша. Това е първото.
  Второ, правя процедурно предложение към вас и към членовете на Комисията, следващата сряда като точка първа да предвидим изслушване на ръководството на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Те освен че всички български граждани ще ги направят разногледи, но и нас в това число, защото Ви чета само заглавията от Mediapool в рамките на три дни.
  Заглавието на материал, който е от 28 май гласи: “Токът поскъпва с 5 % само от цените на централите НЕК и ЕСО.”
  Три дни по-късно на 1 юни. “Токът за бита без промяна.” “Парното поскъпва средно с 15 %.”
  Аз не ви чета и самия текст, където има неща, които наистина нас като членове на Комисията ще ни попитат и ние няма да имаме отговор. Защо например на АЕЦ “Козлодуй” скача с 40 % тока, а на други намалява. Да дойдат и да ни обяснят как те мислят, че формират цените от 1 юли. Защото ние говорихме, че трябва да се постигне прозрачност и прозрачността да бъде като една червена нишка в управлението и на енергетика и на икономика, включително и на регулаторния орган. Той не е някаква институция. Тя е независима и никой не подлага това нещо под съмнение. Но тук Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм има правата, дори бих казал, че ние сме задължени да го правим като Комисия, да разберем как става това формиране, за да информираме българските граждани.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Иванов по първа точка, Правната комисия, която би трябвало да спазва всички правила по най-елегантния начин е приела това гласуване с оставяне на вот от народния представител. Това се прави за ваше удобство, но и Вие сте прав, че сериозният народен представител, ангажираният народен представител, който иска да чуе колегите стои докрай. За съжаление от всички парламентарни групи, без изключение, се случва тази практика да се остави гласа и да не се стои до края на обсъждането, което не е добра практика. И ние можем да решим с наше гласуване в дадения момент, който го няма да не му отчитаме гласа. Това е въпрос на воля на народните представители.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Господин председател, все пак трябва да отчитаме факта, че има народни представители, които членуват и в други комисии, които започват в 15.00 часа. Те не могат да присъстват на цялото заседание.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИРОВ: Господин Иванов, народните представители, които са в две комисии не го правят от не желание за участие в работата на Комисията, но са ангажирани.
  По втора точка, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране е независим орган. Независимо от това, ние може да ги поканим тук и да изслушаме техните мотиви по отношение на експертизата, по отношение на това, какви са факторите, които определят повишаването на цените. Добре е да чуем тяхното мнение и да ги подложим на парламентарен контрол независимо, че те са наистина орган, който сам взима решение и който не може да бъде обект на някаква форма на натиск. Но въпреки това може да чуем техните мотиви. Нека да тествам вашето мнение.
  Който е „за” това изслушване, нека да гласува.
  Виждам, че има сериозна подкрепа от всички народни представители. Нека да ги поканим за следващата седмица и лично председателя. Ако могат да подготвят и писмен материал с мотиви, който да представят.
  Принципно се разбираме колеги, че ще организираме такова изслушване. Въпросът е, кога, за да присъства председателят. Може да бъде извънредно заседание.
  Колеги, в точка разни други съобщения.
  Аз имам едно кратко съобщение. Губим един млад и перспективен член на Комисията, господин Драгомир Стойнев. Ще бъде гласувано. И на негово място чувам, че ще идва друг бивш министър, господин Овчаров. Има такова предложение. Господин Стойнев ще става председател на комисия.
  Други въпроси колеги? Няма.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Предвид точка първа, която гласувахме, аз предлагам господин председателю, Вие да удължите срока за да формираме комисия.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, добре е да удължим срока по Закона за енергетиката, още повече чухте, Министерството готви нова промяна след това. Този закон ще бъде постоянно променян. Така че не е необходимо много да се бърза и ще го удължим срока поне с още една седмица.
  Благодаря на всички.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 15.15 часа)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА:
  Мартин Димитров

  Стенограф:
  Силвия Михайлова
  (44 430)
  Форма за търсене
  Ключова дума