Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
22/10/2009

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 19.10.2009 г.


  На заседание, проведено на 22 октомври 2009 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха заместник - министърът на финансите Владислав Горанов, директорът на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите Людмила Елкова, заместник - изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Стоян Марков, директорът на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция по приходите Росен Иванов, главният юрисконсулт в дирекция ”Разследване на особени случаи” в Националната агенция за приходите Петър Цанков, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова, заместник - председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков и др.
  Законопроектът беше представен от заместник - министъра на финансите Владислав Горанов, който изтъкна, че една част от промените са свързани с развитието на процеса на финансовата децентрализация на общините и разширяване на собствената им приходна база и са направени на основата на предложения на Националното сдружение на общините в Република България, а друга част от предложенията са насочени към прецизиране текстовете на закона и постигане на справедливост при облагане на задължените лица.
  Основните моменти в законопроекта са:
  - увеличава се горната граница за определяне размера на данъка върху недвижимите имоти - от 2 на 2,5 на хиляда, както и горната граница за определяне размера на данъка при придобиване на имущество – от 2,6 на 3 на сто;
  - предлага се с данък да се облагат и придобитите по давност недвижими имоти, които сега не са изрично посочени като подлежащи на облагане при другите безвъзмездно придобити имоти в действащия закон;
  - предлага се с данък при придобиване да се облагат недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и превозните средства,
  включени в активите на предприятие, което се прехвърля или преобразува без промяна на правната форма;
  - предлага се от 1 януари 2011 г. данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията да бъде по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка;
  - намалява се прага за необлагане на имотите от 2520 на 1680 лв;
  - предлага се таксата за битови отпадъци да се дължи от концесионера, когато имотът е отдаден на концесия, и от собственика на сградата, когато върху поземлени имоти – държавна или общинска собственост са построени сгради на други лица, както е при данъка върху недвижимите имоти;
  - прецизира се разпоредбата за данъка върху превозните средства, на които свидетелството за регистрация е върнато в Министерството на вътрешните работи, като е предвидено данък да не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение;
  - на служителите на общинската администрация се дават права освен на органи по приходите и част от правомощията на публичните изпълнители на Националната агенция за приходите;
  - прецизира се разпоредбата за прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността от приобретателя с цел избягване двойното заплащане на патентен данък от приобретателя за период, за който вече е платен данък от прехвърлителя;
  - дефинира се понятието „постоянно място”, използвано при определяне на патентния данък за някои видове дейности;
  - предлагат се и технически корекции за отстраняване на пропуски в разпоредбите на закона.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която се изразиха становища за подкрепа като цяло на законопроекта, въпреки изразените съображения от някои членове на комисията по предложеното завишаване на горната граница на промилите за определяне на данъка върху недвижимите имоти, което би могло да доведе до увеличаване на данъчната тежест за гражданите в условия на криза.В хода на дискусията се изясни, че на практика само се разширява обхвата, в рамките на който общините определят конкретните размери на промилите и се разширяват правомощията на общините за определяне на размерите на местните данъци за съответната община. Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България – г-жа Чавдарова изрази становището на сдружението за подкрепа на законопроекта, като посочи, че голяма част от измененията са били предложени от сдружението, но обърна внимание и на две предложения, които не са намерили отражение в законопроекта, а именно - част от данъка върху доходите на физическите лица да се трансформира в местен данък и да се стесни обхвата на данъчните облекчения в действащия закон за местните данъци и такси. Тези предложения не получиха подкрепа и от членовете на комисията, тъй като въпроса за преотстъпване на част от данък върху доходите на физическите лица не е обект на този закон, а по отношение на данъчните облекчения се изразиха становища, че с оглед на разширяване на финансовата самостоятелност на общините следва те да могат сами да определят вида и размера на облекченията, но по правилно е, тяхното обсъждане и преразглеждане да се извърши цялостно, при изготвянето на новия законопроект за местните данъци и такси през следващата година. Заместник - председателя на Българската стопанска камара Димитър Бранков постави въпроса за промяна на данъчната основа за определяне на таксата за битови отпадъци и обвързването и с количеството на отпадъците, а не с данъчната оценка на имота. В тази насока изразиха становища и членовете на комисията, че трябва да се приемат текстове, които да задължат общините да определят основа за определянето на таксата за битови отпадъци свързана с действителния размер на ползваната услуга, а не на данъчна оценка, но това е по-целесъобразно за де извърши с новия закон за местните данъци и такси. Изразиха се становища, че би било добре да се приеме текст, с които да се въведе изравняване на промилите за физически лица и стопански субекти, оглед че таксата е цена за предоставяната услуга и не следва да бъде различна за различните потребители.Комисията се обедини около тези предложения.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 16 народни представители, „Против” - 1 народен представител и „Въздържали се” - 3 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 19.10.2009 г.

  София, 26 октомври 2009 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума