Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15/07/2010

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.), № 002-02-24, внесен от Министерски съвет на 05.07.2010 г.  На заседание, проведено на 15 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.), подписана на 7 юни 2010 г. в София.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Силвана Любенова - директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите”; Радослав Станолов – главен експерт и Виолета Нешовска – старши експерт в същата дирекция; от Министерството на външните работи – Генка Белева – н-к на Отдел „Международно частно право” и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Любомир Полимиров – директор на Дирекция ”Инвестиционна дейност”.
  От името на вносителя законопроекта беше представен от г-жа Силвана Любенова.
  Спогодбата предвижда правителството на Федерална република Германия да предоставя на правителството на Република България или на други получатели, които да се изберат съвместно от двете правителства, възможността да получат от Кредитна банка за възстановяване средства във вид на свързан заем в размер до 34 373 000 евро за проект „Комунална инфраструктура – Техническа инфраструктура 2010-2013”, като в тази сума се съдържат 4 700 000 евро от обещаната за 2003 г. сума и финансов принос за изграждането на Фонд за проучвания и експерти в размер до 300 000 евро, ако след проведена проверка бъде установена годността му за насърчаване.
  Условията за предоставянето и използването на посочените суми, както и редът за възлагането на поръчките ще се определят с договорите, които трябва да се сключат между Кредитната банка за възстановяване и получателите на заемите и на средствата за финансиране, които се регулират от действащите във Федерална република Германия правни разпоредби.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За”- 19 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.), № 002-02-24, внесен от Министерският съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА  Форма за търсене
  Ключова дума