Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
08/06/2011

  Д О К Л А Д


  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 102-01-26, внесен от Министерски съвет на 05.05.2011 г.
  На заседание, проведено на 8 юни 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 102-01-26, внесен от Министерски съвет на 05.05.2011 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи: Веселин Вучков – заместник-министър и Мария Рангелова – началник сектор „Правни въпроси” в Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество и от Държавна агенция „Национална сигурност”: Боряна Драганова – експерт в дирекция „Финансово разузнаване”, Даниела Стоилова – началник -отдел в дирекция „Финансово разузнаване” и Таня Каракаш – началник-отдел в дирекция „Правно-нормативна дейност”.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Вучков.
  Предлаганите изменения са изцяло в съответствие с оценителния доклад за България, приет от Селектирания комитет на експертите по оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа и някои критики към действащия закон.
  Препоръките налагат и промяна в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а именно: уеднаквяване на терминологията със Закона за пощенските услуги, привеждане на кръга задължени лица по ЗМИП в съответствие с лицата по чл. 2 от Директива 2005/60/ЕО от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
  Въвежда се дефиниция за „финансиране на тероризъм” в Допълнителните разпоредби с оглед синхронизиране с подхода по ЗМИП.
  По този начин се постига съответствие с разпоредбите на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма, ратифицирана от Република България.
  След дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 16 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, внесен от Министерския съвет на 05.05.2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума