Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
28/06/2012 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото, №202-02-23, внесен от Министерски съвет на 15.06.2012 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 28 юни 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото.

  Законопроектът беше представен от г-н Руси Иванов – генерален директор по европейските въпроси в Министерство на външните работи.

  На заседанието на Европейския съвет от 28-29 октомври 2010 г. държавните и правителствените ръководители постигат съгласие за необходимостта държавите – членки на еврозоната, да установят постоянен механизъм за действие при кризи, за да се гарантира финансовата стабилност на еврозоната като цяло.
  Приетото на 25 март 2011 г. от Европейския съвет Решение за изменение на член 136 от ДФЕС е част от предприетите от Съюза мерки за справяне с кризата в еврозоната и изграждането на защитна финансова стена с цел да се спре разпространението на дълговата криза. В него се посочва, че предоставянето на необходимата финансова помощ в рамките на механизма за стабилност ще бъде строго обвързано с условия. Решението е взето на основание член 48, параграф 6 от Договора за Европейския съюз, който дава възможност на Европейския съвет като действа с единодушие след консултация с Европейския парламент, Комисията и, в определени случаи, с Европейската централна банка, да приеме решение за изменение на всички или на част от разпоредбите на третата част от Договора за функционирането на Европейския съюз, отнасящи се до вътрешните политики и дейности на Съюза. С това решение не се разширяват областите на компетентност, предоставени на Съюза с договорите.
  За да влезе в сила Решението на Европейския съвет е необходимо то да бъде одобрено от всички държави членки в съответствие с конституционните им изисквания, включително от държавите, които не са страни по Договора за създаването на Европейски механизъм за стабилност, в т.ч. и от Република България.
  На 11 юли 2011 г. държавите – членки на еврозоната, подписват първоначалния Договор за създаването на Европейски механизъм за стабилност, по който Република България не е страна и няма ангажимент за неговата ратификация. За България като държава членка с дерогация по смисъла на член 139, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно приемането на еврото за парична единица не произтичат ангажименти от този договор, в т.ч. финансови такива.
  България подкрепя засилването на икономическото управление в еврозоната с цел справяне с настоящата дългова криза и създаване на устойчиви решения за избягване на подобни кризи в бъдеще. Имайки предвид високата степен на интеграция на европейските икономики и тяхната взаимосвързаност, стабилността на еврозоната е въпрос от първостепенно значение за страната ни.

  След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 13 народни представители, 1 -„Против” и 6 - „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото, №202-02-23, внесен от Министерски съвет на 15.06.2012 г.

  София, 29 юни 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума