Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
29/02/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 253-03-30/02.03.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 202–01–4, внесен от Министерски съвет на 23.01.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 29 февруари 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 202–01–4, внесен от Министерски съвет на 23.01.2012 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – г-н Делян Добрев – заместник-министър, г-н Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни политики, стратегии и проекти”, г-жа Нели Цветкова – началник отдел в същата дирекция и г-жа Светлана Маринова – началник отдел в дирекция „Правна”, както и г-н Николай Кискинов от Българска търговско-промишлена палата.
  Законопроект беше представен от името на вносителя от заместник-министър Добрев.
  Със законопроекта изцяло се транспонира Директива 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електрическа енергия и Директива 2009/73/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ.
  Основните предложения в законопроекта са свързани с осигуряване на независимото осъществяване на дейностите по производство и доставка от дейностите по пренос и разпределение на електрическа енергия и природен газ, засилване правомощията на националния енергиен регулатор, улесняване на трансграничната търговия с енергия, насърчаване на трансграничното коопериране и инвестиции, повишаване прозрачността на пазара по отношение на мрежовото опериране и снабдяването, подобрена защита на интересите на потребителите и увеличаване на солидарността между държавите членки.
  В законопроекта се предлага регулаторните правомощия и отговорности да бъдат засилени, предлага се нова редакция на чл. 21, отразяваща правомощията на Държавната комисия за енергетика и водно регулиране.
  Във връзка с гарантиране независимостта на независимите преносни оператори и независимите системни оператори, ако такива бъдат определени, Комисията ще разполага с широки правомощия за контрол
  - ще сертифицира операторите на преносни мрежи за спазване на изискванията за независимост и ще наблюдава тяхното спазване; ще осъществява надзор върху избора, независимостта и освобождаването на: членовете на управителния съвет на независим преносен оператор и на лицата, които им докладват директно по въпроси, свързани с експлоатацията, поддръжката и развитието на мрежата; членове на надзорния съвет на такъв оператор и на лицето, отговорно за прилагането на програмата за съответствие, прилагана от оператора за обезпечаване независимостта му от свързани предприятия. Комисията също така ще наблюдава комуникациите между независим преносен оператор и вертикално интегрираното предприятие, в което се осъществяват дейности по производство и доставка, за да се гарантира, че операторът изпълнява задълженията си за независимост. Ще одобрява също така всички търговски и финансови споразумения между вертикално интегрираното предприятие и независимия преносен оператор за установяване дали те влияят на условията за развитието на пазара и ще действа като орган за уреждане на спорове между посочените лица. Предвиден е и контрол за спазване на дългосрочните договори и на условията по договорите за прекъсваеми услуги, както и съвместимостта им с правото и с политиките на Европейския съюз, наличието на ограничаващи договорни практики и разпоредби за изключителност, които може да възпрепятстват небитови клиенти при избора им на доставчици.
  Въвежда се и още едно съществено задължение на регулаторния орган – сътрудничество с регулаторите от останалите държави членки за ефективно пазарно отваряне и ефективна и сигурна мрежова система чрез преодоляване на бариерите пред търговията с енергия, дължащи се на регулаторни пропуски.
  В законопроекта в новата глава осма ”а” е описан избраният от нашата страна модел на отделяне на оператора на преносна мрежа за електроенергия и природен газ - моделът „независим преносен оператор”.
  Законопроектът предвижда задължението, произтичащо от Директива 2009/73/ЕС - всички нови газопреносни мрежи да се управляват по модела на отделен по собственост оператор .
  Специално внимание е отделено на мерките за защита на клиентите. В глава трета на закона се създава нов раздел VІ – „Мерки за защита на крайните клиенти”. Предвижда се задължителният обхват на договорите между потребителите на енергийни услуги и енергийните предприятия, предоставящи услуги от обществен интерес. В договорите следва да се съдържа информация относно правата на клиентите.
  В законопроекта се предвижда и въвеждането на нова фигура, а именно „доставчик от последна инстанция”. Доставчиците от последна инстанция ще снабдяват с електрическа енергия клиенти, които купуват енергия на нерегулирани цени и не са излезли на свободния пазар, до момента, в който не изберат на пазарен принцип друг доставчик, както и в случаите, когато са били на свободния пазар, но са останали без доставчик на електрическа енергия.
  В предложения законопроект се предлагат и промени, свързани с редакция и въвеждане на нови дефиниции, залегнали в директивите, които отразяват по-добре отношенията между лицата на пазара на енергия и природен газ.
  Г-н Кискинов в изложението си подкрепи внесения законопроект, защото запазва съществуващата регулаторна практика, която отчита отношенията, развили се на база на съществуващия закон.
  Изтъкна, че с него се предлага модел на преносен независим регулатор, а в преходните и заключителни разпоредби липсва разписана ясна и точна процедура и срокове, в които това отделяне оператора на преносната система от вертикалното предприятие ще се извърши, по подобие на реформата, извършена с действащия закон. С оглед на сигурността и гарантиране резуртатите от този закон предлага разписването на цитираната процедура, т.к. ако тя липсва оператора ще приведе дейността си в съответствие с директивите, когато пожелае.
  Подчерта, че правомощието на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да регулира цените при дейности, представляващи естествен монопол трябва да се запази, т.к. няма как да има свободно договаряне на цените и конкуренция.
  В хода на дискусията се поставиха редица въпроси, между които, че промените в законопроекта са многобройни, предлага се нова концепция и се въвеждат легални дефиниции на понятия и съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове по-скоро би следвало да се приеме нов закон, отколкото закон за изменение и допълнение.
  Постави се въпрос, защо в § 189, ал. 1 заварените при влизането в сила на този закон незавършени производства по издаване на разрешения или лицензии се довършват при условията и по реда на този закон, а не по досегашния ред.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 14 гласа „за” и 5 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 202–01–4, внесен от Министерски съвет на 23.01.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума