Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
15/03/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 253-03-37/26.03.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254–01–8, внесен от нар. пр. Димитър Дъбов и Любен Корнезов на 25.01.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 15 март 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254–01–8, внесен от нар. пр. Димитър Дъбов и Любен Корнезов на 25.01.2012 г.

  В мотивите на законопроект е разписано, че Комисията за защита на потребителите е колегиален орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и е юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя има регионални звена на територията на страната, като нейната дейност засяга всички граждани. В тази насока се предлага Председателят и членовете на Комисията за защита на потребителите да не заемат ръководна длъжност в политически партия или организация. Подобни изисквания съществуват относно сдружения на потребителите по чл. 167, ал. 2, т. 4.; в чл. 7, ал. 2, т. 5 на Закона за държавния служител.
  За допълнението на закона не се изисква финансов ресурс.
  Комисията за защита на потребителите е орган на изпълнителната власт съгласно чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията. Тя е държавна комисия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, който провежда и координира държавната политика в областта на защитата на потребителите. Комисията като административен орган е длъжна да осъществява своята дейност при спазване на принципите, посочени в чл. 2 от Закона за администрацията, включително да бъде обективна и безпристрастна и да действа в интерес на потребителите. Съгласно чл. 165, ал. 3 от Закона за защита на потребителите комисията осъществява контролни функции по прилагането на закона, като има и други правомощия по изпълнението му. Липсата на забрана за заемане на ръководна длъжност в политическа партия не превръща комисията в политически орган, а това се определя от характера и дейността на самия орган.
  Изисквания към членовете на колегиални органи да не заемат ръководна длъжност в политическа партия са предвидени за Комисията за защита от дискриминация, за председателя и членовете на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, за ръководните длъжности в управителните органи на сдруженията на потребителите и за управителя, подуправителя на НЗОК, за директора и заместник-директора на РЗОК.
  Изказаха се становища в подкрепа на законопроекта, а г-жа Искра Фидосова изрази принципната подкрепа на парламентарната група на ПП „ГЕРБ” към него.

  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 21 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254–01–8, внесен от нар. пр. Димитър Дъбов и Любен Корнезов на 25.01.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума