Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
23/01/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-5/24.01.2013 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за военното разузнаване, № 202–01–79, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 23 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за военното разузнаване, № 202–01–79, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г.

  На заседанието присъстваха представители на министерството на вътрешните работи и на министерството на отбраната.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от г-жа Елена Маркова – директор на дирекция „Правна” в министерство на отбраната.
  Проектът на Закон за военното разузнаване се внася за разглеждане и приемане от Народното събрание в съответствие с управленската програма на Правителството на европейското развитие на България и с решенията на Консултативния съвет за национална сигурност от заседанието на 25 април 2012 г.
  С него се регламентира на организацията, дейностите, задачите и функционирането на разузнаването във въоръжените сили на Република България, статута на неговите служители, правомощията и отговорностите на органите за неговото управление.
  Регламентирано е сътрудничеството с военноразузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС, като изрично е посочено, че военното разузнаване участва в дейността на разузнавателните общности на НАТО и ЕС.
  Министърът на отбраната осъществява общото ръководство на военното разузнаване и издава необходимите нормативни актове и осъществява цялостен контрол върху дейността на Служба „Военна информация”.
  Началникът на отбраната ръководи военното разузнаване в Българската армия и осъществява контрол върху дейността на съответните разузнавателни структури, които се изграждат в съответствие с командната структура в армията.
  В законопроекта е посочено, че на структурите за военно разузнаване не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер и че те не събират, обработват и анализират информация от вътрешнополитически характер.
  Подробно са регламентирани задачите, устройството и управлението на Служба „Военна информация”, която осъществява стратегическото военно разузнаване и подпомага структурите, осъществяващи оперативно и тактическо военно разузнаване.
  Регламентиран е редът за информиране на висшите органи на държавна власт и на други държавни институции. Посочени са основанията за ограничаване на достъп до информация в съответствие с необходимостта от нейната защита.
  В законопроекта за военното разузнаване е уреден подробно статутът на служителите, които могат да бъдат военнослужещи, цивилни служители по служебно правоотношение и цивилни служители по трудово правоотношение. Посочени изискванията за постъпване в Службата, назначаването и изпълнението на службата. Определени са възможностите за обучение и професионална квалификация на служителите.
  Регламентирана е координацията и взаимодействието на военното разузнаване с държавни органи и институции, а също така със структури на НАТО и ЕС, която се осъществява от Служба „Военна информация”. На оперативно и тактическо ниво при осъществяване на разузнавателна поддръжка на българските военни контингенти взаимодействието се осъществява от Съвместното командване на силите или от командирите на видовете въоръжени сили.
  Финансовите и други средства за изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната.
  Законопроектът обхваща дейности от изключителна национална компетентност и не касае правото на Европейския съюз. Приемането му ще бъде в пълно съответствие с практиката на страните членки, а и на Съюза като цяло - за ясно регламентиране на дейностите и компетенциите на държавните институции в сферата на националната сигурност.
  В хода на дискусията беше изразена безспорната необходимост от законодателно уреждане на военната разузнавателна дейност, но като недостатъци на законопроекта се посочи, че в законопроекта е разписана само една обща административнонаказателна разпоредба. Обърна се внимание на предвидения различен статут на служителите – служители по специалния закон и по Закона за държавния служители смесването им в едни и същи текстове.
  В разпоредбите уреждащи имуществената отговорност на служителите са разписани правила и правни категории, които представляват изключение от общата гражданска отговорност и е необходимо те да бъдат уеднаквени с действащото гражданско законодателство, като бъде отчетена спецификата на тяхната дейност и че в много от случаите действат при условията на неизбежна отбрана.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 12 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за военното разузнаване, № 202–01–79, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума