Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
11/07/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254 – 01 – 76, внесен от Десислава Танева и група народни представители
  Д О К Л А Д  На свое извънредно заседание, проведено на 11 юли 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254 – 01 – 76, внесен от Десислава Танева и група народни представители на 03. 07. 2012 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Красимир Каменов – заместник изпълнителен директор на Агенцията по горите, г-н Георги Котарев – началник на отдел в Агенцията по горите и г-жа Ивелина Колева – главен юрисконсулт в Министерството на земеделието и храните.
  Законопроектът е изработен въз основа на текстовете от върнатия с указ на президента Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и текстовете, по които е постигнато съгласие между всички заинтересовани страни, участвали в обсъждането по време на работните срещи и организираната кръгла маса. Основните промени, настъпили в резултат на постигнатия консенсус с неправителствените и браншови организации, могат да бъдат обобщени в няколко основни насоки:
  Предвижда се горскостопанските планове да включват горските територии – държавна собственост и тези, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 ха. включително. Изработването на горскостопанските планове за горските територии - собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 ха. включително, се предлага да се възлага едновременно с инвентаризацията и да се финансира от държавния бюджет. В случай, че физическите лица, юридическите лица и техни обединения – собственици на горски територии с обща площ до 2 ха. включително не желаят да ползват изработения горскостопански план, те възлагат изработването на горскостопанска програма за своя сметка.
  Законопроектът предвижда учредяване на вещно право на строеж за изграждане на надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации със сечение над 1500 мм, както и за стъпки на съществуващи лифтове и влекове, които са обявени за търпими строежи по реда на Закона за устройство на територията, като в тази хипотеза правото на строеж се учредява за срок до 20 години.
  Основните промени, относно промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии, са свързани с конкретизиране на изискуемите документи, въз основа на които се променя предназначението за създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, като промяната на предназначението ще бъде допустима въз основа на подробен устройствен план в случаите на реализиране на инвестиционни проекти на специализираните институции за предоставяне на социални услуги. В останалите случаи промяната на предназначението ще бъде допустима само при наличие на общ устройствен план.
  Законопроектът предвижда при промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна и общинска собственост да се заплаща цена за компенсационно залесяване, определена ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните. Цената ще постъпва в приход на съответното държавно предприятие или на съответната община и ще се разходва само за залесяване.
  Законнопроектът предвижда ред за извършване на добив на дървесина от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни или общински гори без право на продажба, като се въвеждат ограничения в количеството на добитата по този ред дървесина – до 10 куб. м., както и ограничения в кои насаждения може да се извършва такъв добив.
  Предложени са разпоредби с които се регламентира реда за транспортиране на недървесните горски продукти, които са предмет на стопанска дейност, както и коледните елхи. Въвеждането на такъв ред в голяма степен ще гарантира възможността да бъде извършвана проверка относно законния произход на транспортираните недървесни горски продукти, като се създава възможност да бъде търсена административнонаказателна отговорност от нарушителите при неспазване на тази разпоредба.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 10 гласа - “за”, 5 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254 – 01 – 76, внесен от Десислава Танева и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума