Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
25/10/2012 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202 – 01 – 63, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 25 октомври 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202 – 01 – 63, внесен от Министерски съвет на 12. 10. 2012 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на финансите, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-жа Валентина Грозданова – директор на дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите, която представи пред народните представители подробна информация за предвижданията на законопроекта в частта му за общините, като обърна внимание, че проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 година е разработен на базата на приетите от Министерския съвет основни допускания по отношение на данъчно осигурителната политика, политиката по доходите, публичните разходи, както и фискалната цел относно бюджетното салдо за следващия тригодишен период. Бюджетът за 2013 година запазва следваната консервативна бюджетна политика предвид продължаващата финансово-икономическа нестабилност в международен план.
  По отношение на общините определените с проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2013 година средства ще създадат условия за добро управление при строго спазване на финансовата дисциплина. С проектобюджета за 2013 година се предвижда общините да получат като разходи 4 милиарда 124 милиона лева при 3 милиарда 696 милиона лева за 2012 година, тоест – има увеличение от 428 милиона лева, от които 100 милиона в делегираните от държавата дейности. По икономически елементи увеличение има в разходите за заплати със 131 милиона лева във връзка с увеличението на минималната работна заплата от 290 на 310 лева, а също и в издръжката в размер на 50 милиона лева.
  Собствените приходи на общините за 2013 година са планирани в размер на 1 милиард 836 милиона лева при 1 милиард 750 милиона лева по консолидираната фискална програма за 2012 година или ръст от 85 милиона лева, като са отчетени разширените правомощия на общините да определят сами размерите на местните данъци при условията и реда на Закона за местните данъци и такси.
  По отношение на данъчните приходи прогнозата е в размер на 691 милиона лева при планиран ръст от 44 милиона лева, като са отчетени както правомощията, дадени на общините със Закона за местните данъци и такси, така и ръста на имуществените данъци през 2011 година в сравнение с 2010 година, както и очакваното изпълнение на собствените данъчни приходи на общините за тази година.
  Очакваните постъпления от общински такси са в размер на 776 милиона при 752 за 2012 година или ръст от 24 милиона. В това число се очакват по-големи приходи от таксата за битови отпадъци с 19 милиона лева във връзка с увеличените разходи на общините за дейностите по управление на отпадъците.
  Разчетените бюджетни взаимоотношения на общините в проектобюджета за 2013 година са в размер на 2 милиарда 287 милиона лева, като нетното увеличение е 127 милиона лева – 100 милиона повече в делегираните дейности, 26,7 милиона в местните дейности.
  Общата субсидия за държавните дейности в проектобюджета за 2013 година е 1 милиард 925 милион при 1 милиард 834 милиона по Закона за 2012 година или 90 милиона ръст. Трансферът за зимното поддържане и снегопочистване също се увеличава – от 14,1 милиона лева, той достига 19 милиона, тоест – има увеличение от 4 милиона и 900 хиляди.
  Целевата субсидия за капиталови разходи в проектобюджета е 101 милиона лева при 70 милиона за 2012 година, тоест – също има увеличение от 31 милиона и 700 хиляди лева, от които 7,5 милиона за изграждане на основен ремонт на общински пътища е увеличението и 24 милиона лева целевата субсидия, изчислена по методика.
  Общата изравнителна субсидия се задържа на същото ниво от 2012 година като сума – 240 милиона лева, но трябва да се отчете факта, че е изпълнено изискването на чл. 34 от Закона за общинските бюджети да бъде не по-малко от 10 на сто от собствените приходи на общините за предходната година, в случая та е 14,5 на сто от собствените приходи.
  С 90 милиона се увеличават текущите разходи на делегираните от държавата дейности. В почти всички функции има увеличение за тях, като са отразени както промените в равнището на минималната работна заплата, така и стандартите за делегираните от държавата дейности са увеличени.
  Особено голямо е увеличението във функция „образование”, там то е 69 милиона лева и са планирани общо 1 милиард 351 милиона лева за функция „образование”, която е една от приоритетните функции, като са осигурени необходимите средства за новите две политики, предлагани от Министерство на образованието, младежта и науката, обучение в подготвителните групи на 5-годишните деца през 2013 година и въвеждане на целодневен учебен процес за децата от трети клас. Увеличени са всички стандарти за училищата с 5 на сто, за детските градини с 5,5 на сто. Увеличена е добавката за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи от 65 на 70 лева, както и добавката за подобряване на материалната база от 23 на 25 лева.
  Друга функция, в която има значително увеличение е функция „социално осигуряване, подпомагане и грижи”, където увеличението е 16 милиона и 900 хиляди лева. С 10 на сто са увеличени средствата, като се предвижда увеличение на всички стандарти във всички дейности на социалното осигуряване и съответно чакаме по-високо качество на услугите, предоставени от социалните институции.
  Във функция „почивно дело, култура и религиозни дейности” увеличението е 6 милиона и 700 хиляди лева и се достига сумата от 74 милиона лева, с 10% са увеличение средствата в тази функция, като се предвижда увеличение на заплатите на музейните работници, заетите в регионалните библиотеки и в народните читалища. В другите функции също има увеличения, свързани с осигуряване на необходимите средства за минимална работна заплата, както и за нови натурални показатели.
  По отношение на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности те се увеличават с 9 милиона и 900 хиляди лева спрямо 2012 година и достигат 26 милиона и 900 хиляди лева.
  Относителният дял на общинските разходи за 2012 година към БВП е бил 4,8 на сто, а през 2013 година достига 5,1 на сто. По отношение на консолидираната фискална програма разходите за общините през 2012 година са били 12,8 на сто, а през 2013 година са прогнозирани 13,4 на сто. По този начин предвидените средства ще създадат необходимите условия за изпълнение на целите в областта на финансирането, както на делегираните, така и на местните дейности на общините.
  Министерство на финансите предлага проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 година да бъде приет с включено становище на Министерския съвет.
  Представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството представиха пред комисията информация за предвидените в проекта средства по бюджета на министерството, като обърнаха внимание за необходимостта от допълнителни средства по основните политики и дейностите, осъществявани от министерството.
  Представителите на Националното сдружение на общините в Република България представиха позицията на сдружението по законопроекта и мотивираха предложенията на общините за увеличаване на трансферите в определени дейности. Мотивите на сдружението и конкретния размер на необходимите допълнителни средства подробно са изложени в протокола за разногласията при проведените преговори по законопроекта, подписан между министъра на финансите и представителите на сдружението.
  В хода на дискусията народните представители поставиха редица въпроси, свързани с отделните параметри на бюджета, на които отговориха представителите на Министерството на финансите и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Народните представители, които взеха отношение по законопроекта, изразиха принципното си съгласие с предложенията на общините и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за необходимостта от увеличаване на средствата, необходими за отделните дейности. Бяха направени и предложения между двете гласувания на законопроекта да се потърсят допълнителни механизми за увеличаване на приходната част на бюджета и чрез съответните корекции в преразпределението на разходите да се предоставят допълнителни средства за общините и за Министерството на регионалното развитие иблагоустройството, като се отчетат и специфичните особености при формиране на бюджетите на отделните общини, с оглед осигуряване на необходимите финансови ресурси, с които общините да оперират самостоятелно през следващата година.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 5 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202 – 01 – 63, със становище на Министерския съвет по чл. 1, 2 и 5 , да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума