Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
28/06/2012 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение във връзка с Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект „България – регионално и общинско водоснабдяване”, № 202-02-22, внесен от Министерски съвет на 15.06.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 28 юни 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект.

  Финансовият договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект „България – регионално и общинско водоснабдяване” е подписан на 30 май 2007 г. в Люксембург и на 11 юни 2011 г. в София. Ратифициран е със закон от Народното събрание на 22 юли 2007 г. Договорът е сключен, за да се предостави заем от страна на ЕИБ за осигуряване на съфинансиране в размер 15 на сто от стойността по финансовите меморандуми по проекта за водния сектор на София и проекта за Сливен, които се изпълняват по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94). Двата проекта имат за цел подпомагането на България в постигане хармонизация със законодателството на Европейския съюз за околната среда. Тази хармонизация е от първостепенна важност за осъществяването на националната политика по опазване на околната среда и в частност на водния сектор, което е приоритет за страната ни.

  Споразумението за изменение на Финансовия договор между Република България и ЕИБ е подписано на 20 юни 2011 в Люксембург и на 1 август 2011 в София. С него се удължава срокът за усвояване на средствата от 31 октомври 2010 г на 15 януари 2012 г., както и срокът за изпращане на искания за плащане до ЕИБ от 30 юни 2010 г. на 15 септември 2011 г. Разходването на средствата от заема за проекта в гр.Сливен бе поставено под условие, че Европейската комисия даде доказателство за удължаването на финансовия меморандум.
  Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  Становище:

  Предлага на Народното събрание на основание чл.85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 и ал.3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за изменение във връзка с Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект „България – регионално и общинско водоснабдяване”.
  Форма за търсене
  Ключова дума