Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
25/03/2011 първо гласуване

  Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 154-01-5, внесен от Пенко Атанасов и гр. н. пр. на 26 януари 2011 г. и № 154-01-34, внесен от Десислава Танева и гр. н. пр. на 22 март 2011 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите

  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 154-01-5, внесен от Пенко Атанасов и гр. н. пр. на 26 януари 2011 г. и № 154-01-34, внесен от Десислава Танева и гр. н. пр. на 22 март 2011 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 25 март 2011 г., на което обсъди два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 154-01-5, внесен от Пенко Атанасов и гр. н. пр. на 26 януари 2011 г. и № 154-01-34, внесен от Десислава Танева и гр. н. пр. на 22 март 2011 г.
  В работата на комисията взеха участие г-жа Людмила Петкова директор на дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите, г-жа Даниела Нонина – началник на отдел в същата дирекция.
  Първият законопроект беше представен от вносителя н.п. Пенко Атанасов. В него се предлага за физическите лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, размерът на нормативно признатите разходи за производство на селскостопанска продукция, да бъде увеличен от 60 на 90 на сто. Той изтъкна, че това е справедлив подход на облагане и предложението следва да бъде подкрепено.
  По законопроекта в комисията е постъпило становище от Министерството на земеделието и храните, в което се изтъква, че съществено завишаване на размера на нормативно признатите разходи, крие риска да бъде счетено от Европейската комисия за нерегламентирана държавна помощ.
  Вторият законопроект беше представен от н.п. Десислава Танева, която изтъкна, че предложените изменения целят премахването на съществуващата неравнопоставеност в начина на облагане на доходите на физическите и на юридическите лица формиращи доход от една и съща селскостопанска дейност.
  Законопроектът предлага всички физически лица - земеделски производители и тютюнопроизводители, регистрирани по реда на Закона за данък върху добавената стойност, да се облагат по реда за облагане на доходите от стопанска дейност на еднолични търговци по финансов резултат. Тези, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, т.е. размерът на нетните им приходи за годината не надвишава 100 хил. лв., ще имат право в годишната си данъчна декларация да изберат дали да бъдат облагани по досегашния ред, при който доходът се облага след приспадане на нормативно признати разходи в размер на 60 на сто, или по реда за едноличните търговци и да водят опростено счетоводство, като съставят годишен финансов отчет, включващ само от отчет за приходите и разходите.
  В §11 от преходните и заключителни разпоредби се предлага получените държавни помощи и субсидии по програми от Европейския фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието за 2009 г., да не се третират през 2010 г. като облагаем доход на регистрираните земеделски производители. Това се налага, тъй като частта от средствата, получена през 2009 г. е освободена от данък (съгласно действалата до 2009 г. нотифицирана държавна помощ), а частта, получена през 2010 г. подлежи на облагане с данък.
  По законопроекта в комисията е постъпило становище на Министерство на земеделието и храните в подкрепа на предложените промени.
  В дискусията по двата законопроекта взеха участие народните представители Пенко Атанасов, Юнал Тасим, Георги Божинов и Десислава Танева.
  Народният представител Юнал Тасим заяви, че законопроектът внесен от н.п. Пенко Атанасов се доближава до виждането за справедливо облагане на доходите на земеделските производители.
  На въпрос от н.п. Георги Божинов доколко предложеният механизъм за облагане ще постигне заявената от вносителите цел, н.п. Десислава Танева отговори, че предложените промени са резултат от задълбочен експертен анализ и изрази увереност, че подхода който е предложен ще уеднакви начина на облагане на всички лица, формиращи доходи от земеделска дейност, независимо от формата, под която тя се осъществява и ще премахне съществуващата неравнопоставеност.

  След проведените разисквания:
  1. Със 7 гласа “за”, 0 гласа “против” и 13 гласа “въздържали се”, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 154-01-5, внесен от Пенко Атанасов и гр. н. пр. на 26 януари 2011 г.;
  2. С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 7 гласа “въздържали се”, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 154-01-34, внесен от Десислава Танева и гр. н. пр. на 22 март 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума