Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
12/09/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №254-01-85, внесен от Светлана Ангелова Найденова, Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Юлиана Генчева Колева на 26.07.2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика, на свое заседание, проведено на 12 септември 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-85, внесен от Светлана Ангелова Найденова, Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Юлиана Генчева Колева на 26 юли 2012 г.

  В заседанието участваха: от Министерството на труда и социалната политика: г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” и г-жа Петя Малакова, главен експерт в същата дирекция, от Националния осигурителен институт: г-жа Весела Караиванова-Начева – подуправител и г-жа Снежана Малакова от отдел „Правен”; от Националната агенция за приходите: г-жа Лорета Цветкова и г-н Борислав Димчев, главни експерти в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”. В заседанието взеха участие и г-н Стоил Пашкунов – заместник-директор на Националния институт на правосъдието и г-жа Росица Дичева – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство” в Министерството на правосъдието. Присъстваха и представители на социалните партньори и други организации на гражданското общество.

  Законопроектът бе представен от заместник-председателя на Комисията по труда и социалната политика г-жа Светлана Ангелова.

  С него се урежда социално-осигурителния статус на кандидатите за младши съдии и младши прокурори, които съгласно действащата нормативна уредба следва да преминат задължително първоначално обучение за срок от 9 месеца, който се зачита за стаж по Закона за съдебната власт и през който те получават нормативно определени парични суми, а осигурителните вноски за всички социално-осигурени рискове са за сметка на бюджета на съдебната власт.

  Предлага се кандидатите за младши съдии и младши прокурори да бъдат включени в обхвата на задължително осигурените лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Предвидени са и разпоредби, с които се прецизира определянето на осигурителния доход, дължимостта на осигурителните вноски и зачитането на осигурителния стаж на кандидатите за младши магистрати.

  С преходни и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат изменения на Закона за съдебната власт, с които се постига съответствие с Кодекса за социално осигуряване във връзка и по повод осигуряването на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и получаваните от тях суми за времето на задължителното първоначално обучение.

  При отчитане измененията на Закона за съдебната власт, свързани със задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати, Годишния план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2012 г., както и за своевременно уреждане на осигурителния статут на тези лица, се предлага законопроектът да влезе в сила от 1 септември 2012 г.

  На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът е изпратен за становище от съответните ресорни министри, Националния осигурителен институт и национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

  В своите становища министърът на правосъдието, министърът на труда и социалната политика, управителят на Националния осигурителен институт, директорът на Националния институт на правосъдието, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата подкрепят философията на законопроекта и използваната правна техника. В своето становище заместник министър-председателят и министър на финансите подкрепя по принцип законопроекта, като обръща специално внимание върху необходимостта от уреждане на режима на данъчно облагане на възнагражденията на кандидатите за младши магистрати.

  В хода на обсъждането на законопроекта народните представители се обединиха около необходимостта от уреждането на социално-осигурителния статус на кандидатите за младши магистрати, както и от прецизиране между първо и второ гласуване на режима на данъчно облагане на възнагражденията, които получават по време на задължителното първоначално обучение, осъществявано от Националния институт на правосъдието.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, „Против” и „Въздържал се” – няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-85, внесен от Светлана Ангелова Найденова, Даниела Анастасова Дариткова -Проданова и Юлиана Генчева Колева на 26.07.2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума