Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
07/03/2012 първо гласуване

  Законопроект за Националната политика за младежта № 254-01-26, внесен от Ивелин Николов и трупа народни представители на 29.02.2012 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 7.03.2012 г. Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, разгледа Законопроект за Националната политика за младежта № 254-01-26, внесен от Ивелин Николов и трупа народни представители на 29.02.2012 г.
  В заседанието взеха участие: Петя Евтимова – заместник - министър на образованието, младежта и науката и Д-р Тодор Чобанов-заместник кмет на Столична община.
  Законопроектът бе представен от вносителя, народния представител- Ивелин Николов. Със законопроекта се цели създаването на благоприятни условия за професионално, социално и личностно развитие на младите хора и участието им в управлението на страната на местно, областно и национално ниво.
  В предложения законопроект младите хора са разделени на три възрастови групи в зависимост от предприеманите мерки: за приобщаване в управлението - до 35 години; за развитие - 14-29 години; за социално включване - 18-29 години.
  Със законопроекта се предлага създаването на Национален съвет за младежта, като консултативен и координиращ орган към министър-председателя. Съветът ще се председателства от заместник-министър председател и в него ще членуват всички министри, които осъществяват държавната политика в областта на младежта, както и представители на национално представителните младежки организации. В законопроекта са разписани функциите на министъра на образованието, младежта и науката при провеждане на националната политика за младежта, а така също правомощията на областните и общинските органи за самоуправление при осъществяване на тази политика.
  На държавата и общините се вменява задължението за предприемане на мерки за развитие на младите хора. Като основна мярка за социална подкрепа са дефинирани услугите за развитие, очертан е кръг от доставчици на тези услуги. Специално е подчертана ролята на читалищата, културните институти, спортните организации и организациите за социален туризъм.
  Законопроектът предлага правна рамка за държавата и общините да предприемат мерки в подкрепа на младите семейства.
  Регламентира се осъществяването на младежки доброволчески труд.
  В законопроекта са разписани три критерия, на които трябва да отговаря една младежка организация за да е „национално представителна”, 100 души-физически лица, клонове или организации в три административно териториални области от различен район за планиране на страната и над 30 членове във всеки клон.
  Финансирането на националната младежка политика се предлага да се осъществява от различни източници: републиканския бюджет, общинските бюджети, национални и международни програми, дарения, средства от фонд ”Развитие на младежта в България”, 90 на сто от внесения в държавния бюджет данък по чл. 220 от Закона за корпоративното подоходно облагане от организаторите на тото и лото игри, от европейски оперативни програми и други.
  Със законопроекта се регламентира създаването на фонд ”Развитие на младежта в България”, който се предвижда да набира средства от: целеви средства от държавния бюджет в рамките на бюджета на МОНМ, но не по-малко от 0,1 % от БВП; дарения и завещания; извънредни и специализирани тиражи на Държавната парично-предметна лотария и на Българския спортен тотализатор.
  Законопроектът предлага министерството на образованието, младежта и науката да създаде и поддържа национална информационна система за младежта, а министърът на образованието, младежта и науката да води Национален регистър, в който да са вписани: младежките организации; доставчиците на услуги за развитие на младежи; доброволческите организации.
  В проведената дискусия взеха участие народните представители: Проф. Станислав Стоилов, Румен Стоилов, Хамид Хамид и представители на младежки организации.
  Народните представители изразиха становище, че състоянието на младите хора в България изисква специално отношение. Изказано бе мнение, че на територията на Студентски град не може да бъде изграден кампус, поради погрешно изградената инфраструктура. Направено бе предложение, всички рационални идеи от внесените законопроекти за младежта и да бъдат обсъдени.
  Представителите на младежките организации изразиха подкрепа за предложения законопроект, но препоръчаха прецизиране на някои от текстовете.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За" 6 - гласа, „Против"- няма и „Въздържал се" - 8, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за Националната политика за младежта № 254-01-26, внесен от Ивелин Николов и трупа народни представители на 29.02.2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ОГНЯН СТОИЧКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума