Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
04/06/2015

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес”, № 502-02-15, внесен от Министерския съвет на 05.05.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес”, № 502-02-15, внесен от Министерския съвет на 05.05.2015 г.


  На заседание, проведено на 04.06.2015г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес”, № 502-02-15, внесен от Министерския съвет на 05.05.2015 г..
  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-н Красимир Ципов - заместник министър на вътрешните работи=

  Проектът на меморандум за разбирателство е одобрен като основа за водене на преговори с решение на Министерския съвет по т. 20 от протокол № 21 от заседанието на МС на 29 май 2014г.
  Партньорите по него са: Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Бордът по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международният център за развитие на миграционната политика /наричани оттук-нататък „Партньорите"/.
  Предмет - Сключването на Меморандума е във връзка с реализирането на проекта „Подкрепа за партньорството за миграция по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес"/наричан за краткост „Проекта”/.
  Цел - Да определи ролята и задачите на Партньорите в изпълнението на Проекта в дух на партньорство, честност и доверие. Меморандумът няма за цел да създава, поддържа или обуславя правни отношения или задължения между Партньорите. Задълженията, произтичащи от законодателството на всеки от Партньорите, не се засягат от него.
  Ангажименти на Р България - В изпълнение на Меморандума Министерството на вътрешните работи се ангажира:
  • да определи официална точка за контакт по Проекта;
  • да участва в срещите, свързани с изпълнението на Проекта;
  • да предостави експертни знания и опит – като национален непаричен принос към проекта – съответстващи на разработените описания за дейностите;
  • да предостави съществен принос за резултатите от Проекта;
  • да предостави съфинансиране за Проекта.

  Финансиране - Финансирането на Проекта се осигурява основно от Европейската комисия. Унгария, Нидерландия, Швеция и Норвегия са също основни негови донори.
  Българската страна участва с минимален финансов принос в размер на 0,01 на сто от общата стойност на Проекта – 3200 евро. Разходите, свързани с изпълнението на Меморандума ще се осигуряват от одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година.
  Действие и влизане в сила - Меморандумът влиза в сила от първия ден след подписването му от Партньорите, а по отношение на Партньорите, за които съгласно националното им законодателство е необходимо Меморандумът да бъде утвърден/ратифициран, той влиза в сила от първия ден на месеца, следващ месеца, в който Партньорът е уведомил МВР за завършване на необходимата за тази цел процедура.
  Този Меморандум остава в сила и продължава да действа до одобряването от Европейската комисия на заключителния доклад след последния период на подновяване.
  Необходимост от ратификация - Поемането на финансово задължение от страна на Република България задължава, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, Народното събрание да го ратифицира.

  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.

  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати:
  Със 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес”, № 502-02-15, внесен от Министерския съвет на 05.05.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума