Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/03/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-03-38/25.03.2015 г.
  Относно: изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
  На свое заседание, проведено на 18 март 2015 г., Комисията по правни въпроси изслуша кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието: Вергиния Мичева–Русева и Андрей Янкулов – заместник-министри.
  Изслушването е на основание т. 4 от Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 11 декември 2014 г.
  На основание т. 3 от Решението поредността на изслушването е по азбучен ред на личните имена на допуснатите кандидати:
  1. Вера Станиславова Чочкова
  2. Теодора Ангелова Точкова
  От името на вносителя кандидатурите на г-жа Вера Чочкова и г-жа Теодора Точкова бяха представени от председателя на Комисията по правни въпроси г-н Данаил Кирилов.
  Г-жа Чочкова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и отговаря на изискванията по чл. 42 от Закона за съдебната власт. Била е: съдебен кандидат от 1996 г. до 1997 г., младши съдия в Софийския градски съд от 1997 г. до 1998 г., районен съдия в наказателно отделение към Софийския районен съд от 1998 г. до 2004 г. и съдия в Софийския градски съд от 2004 г. до настоящия момент.
  Към 20 януари 2015 г. г-жа Чочкова има юридически стаж като съдия от 18 (осемнадесет) години, 3 (три) месеца и 14 (четиринадесет) дни. Атестирана е за периода от 2008 г. – 2010 г. с комплексна оценка 91 точки.
  Завършила е курсове за обучение по Европейско право, защита правата на човека, програма „обучение за обучители“ в Националния институт по правосъдие. Има завършен курс по закрила на интелектуалната собственост.
  Г-н Кирилов обърна внимание, че като наказателен съдия кандидатът е разглеждал множество дела с фактическа и правна сложност, с което е развивал съдебна практика, потвърдена от касационната инстанция. Високите професионални качества, които Законът за съдебната власт изисква за главния инспектор, се потвърждават и от положителните атестации на кандидата.
  Вторият по поредността на изслушването кандидат, г-жа Точкова, е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и отговаря на изискванията по чл. 42 от Закона за съдебната власт. Била е: стажант - съдия от 1993 г. до 1994 г., младши съдия в Окръжния съд – гр. Хасково от 1994 г. до 1995 г., в периода от 1995 г. до 2001 г. е съдия в Районния съд – гр. Хасково, а от 2001 г. до 2007 г. е съдия в Окръжния съд гр. Хасково. От 2007 г. до настоящия момент е административен ръководител и втори мандат председател на Административния съд – гр. Хасково.
  Към 26 януари 2015 г. г-жа Точкова има юридически стаж като съдия от 21 (двадесет и една) години и 23 (двадесет и три) дни, атестирана е за периода 2007 – 2010 г. с комплексна оценка 136 точки.
  Кандидатът е участвал в множество семинари и други форми за повишаване на професионалната си квалификация като: семинар „Административно правосъдие“, Българо-германски семинар за административни съдии, обучение по Закона за защита на класифицираната информация, обучение „Актуални въпроси по прилагане на Закона за устройство на територията, по Закона за кадастъра и имотния регистър и Кодекса за социално осигуряване“, семинар „Закон за устройство на територията, общи и подробни устройствени планове и схеми“, обучение по „Спорни пунктове и нови моменти при субсидиарното прилагане на Гражданския процесуален кодекс в административните съдопроизводства“, курс за председатели на съдилища „Управление на човешките ресурси в съдебната администрация“ и курс по новия Граждански процесуален кодекс.
  Г-н Кирилов обърна внимание, че г-жа Точкова като съдия и административен ръководител притежава нужния професионализъм и опит, като при разглеждането на делата, по които е докладчик, е проявена нужната експедитивност, при това не за сметка на качеството.
  След представяне на кандидатите от председателя на Комисията по правни въпроси, думата беше дадена на г-жа Чочкова.
  В допълнение на представянето си г-жа Чочкова акцентира върху необходимостта от създаване на нова методика за работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет по отношение на инспекционната му дейност, създаването на единен формуляр в две части по образец на атестационния в електронен вариант, който да обхваща в общата си част момента на постъпване на делата, образуването и разпределянето им, съхранението и достъпа на страните до тях, а в специалната да засяга работата на конкретните магистрати. Критериите за оценка на работата на магистратите според кандидата следва да бъдат не само количествените, но и качествените показатели.
  Г-жа Чочкова смята, че за дисциплинарната дейност на Инспектората към Висшия съдебен съвет следва да се създадат ясни стандарти и правила, като отбеляза, че е необходимо да се извършват проверки за това дали и доколко дадените указания и препоръки до проверяваните звена са изпълнени впоследствие.
  Кандидатът изрази положителна оценка по повод работата на специализираното звено към Инспектората към Висшия съдебен съвет за разглеждане, определяне и изплащане на обезщетения за непроизнасяне в разумен срок. Г-жа Чочкова счита, че интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен съвет не отговаря на обществените нужди, защото не може да се получи изчерпателна информация чрез нея и да се търси такава. Според нея е необходимо подробно изброяване в интернет страницата на компетентността и правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  В допълнение на представянето си, вторият кандидат по поредността на изслушването, г-жа Точкова определи като основни цели в дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет: анализиране на събраните при проверките данни, сигнализиране на компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления, използване на правомощията по отправяне на предложения за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати и административни ръководители, засилване ролята при атестирането на магистратите и при назначенията на административните ръководители, ограничаване на корупционните практики в органите на съдебната власт и повишаване отчетността, публичността и прозрачността в дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  Кандидатът е на мнение, че следва да се подобри правната рамка на работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет, тъй като не са регламентирани подробно процедурите и редът за свикване на заседанията му, редът и начинът за сигнализиране на органа за извършване на конкретни проверки. Г-жа Точкова заяви, че следва да се създадат нова методика и вътрешни правила за повишаване ефективността на работата на инспекционната дейност. Смята и че следва да се създаде аналитично звено, което да обобщава приключените с влязъл в сила съдебен акт дела, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите. Г-жа Точкова акцентира, че за подобряване работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет следва да се анализира доколко дадените от него в рамките на контролната дейност препоръки и указания са изпълнени. Според нея при оценяване работата на съдилищата следва да се отчита действителната натовареност на органите на съдебната власт при съблюдаване на сроковете за администриране и приключване на делата. Като виждане за усъвършенстване на правомощието на Инспектората към Висшия съдебен съвет да прави предложения за дисциплинарни наказания, г-жа Точкова посочи необходимостта от уеднаквяване на дисциплинарната практика между Инспектората към Висшия съдебен съвет като проверяващ орган, Висшия съдебен съвет като наказващ орган и Върховния административен съд.
  Народният представител Филип Попов попита кандидатите какво е становището им във връзка с идеята за разделянето на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска колегия и дали това разделяне според тях ще подобри работата на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него.
  В отговор на поставения въпрос г-жа Чочкова изтъкна, че разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии няма да се отрази на работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет, тъй като той е независим орган.
  Във връзка със зададения въпрос г-жа Точкова отговори, че смята за положителна идеята за разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии - съдийска и прокурорска, предвид това, че всяка колегия ще може по-добре да анализира и оценява работата на съответния магистрат.
  Народният представител Димитър Лазаров постави въпроса къде според кандидатите е границата между правомощията и дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи при проверката на организацията по образуването и движението на делата в установените срокове.
  В отговор г-жа Чочкова посочи, че дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет е насочена към събиране на данни и информация за работата на магистрата, така че тя да послужи като основа за работата на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи. В тази връзка г-жа Точкова смята, че действително работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет предхожда работата на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и че оценката на Комисията се формира и от оценката на Инспектората за работата на конкретния магистрат.
  Народният представител Димитър Делчев попита г-жа Чочкова дали с настоящото финансиране и с наличния кадрови потенциал тя ще може да реализира заложената концепция. Зададе въпрос и към кандидата г-жа Точкова дали се съгласява със становището, че проверките досега са формални, както и че дадените от Инспектората към Висшия съдебен съвет досега препоръки не се изпълняват. Към кандидатите постави въпроса доколко предвиденият от Министерството на правосъдието орган за проверка на интегритета на магистратите ще засегне дейността на Инспектората.
  В отговор г-жа Чочкова счита, че би могла да реализира заложената от нея концепция със съществуващия състав от инспектори и експерти, които са професионалисти в своята дейност с високи морални качества, а по отношение финансирането тя отбеляза, че допълнителни средства биха могли евентуално да са необходими за подобряване на интернет страницата на Инспектората. Кандидатът е на мнение, че дейността на органа за проверка на интегритета на магистратите няма да повлияе на дейността на Инспектората, защото Инспекторатът няма правомощия да разследва финансовото и имотното състояние на магистратите, каквито функции се предвиждат за звеното към Министерството на правосъдието.
  На поставения въпрос г-жа Точкова отговори, че проверките на Инспектората не са формални, но липсва цялостен анализ на събраните при проверките данни. Звеното за проверка на интегритета на магистратите според нея ще допълни и подпомогне работата на Инспектората.
  Народният представител Явор Нотев постави въпроса, каква е личната мотивация на кандидатите за връщане на доверието в работата на магистратите предвид постоянните критики и неодобрение към тяхната дейност и какви са начините за това.
  В отговор г-жа Точкова посочи, че е изключително важно в дейността си Инспекторатът да извлича позитивните примери в работата на магистрата, за които да се информира обществото, и по този начин да се поощрят и магистратите, които работят добре и се стараят.
  Кандидатът Чочкова счита, че Инспекторатът не е оправомощен да дава оценки по отношение на критиките и неодобрението към работата на магистрати, тъй като това е в компетенцията на Комисията по „Професионална етика и превенция на корупцията“ към Висшия съдебен съвет, но отбеляза, че е важно да се поощряват магистратите, които изпълняват добросъвестно и професионално своите задължения.
  Народният представител Свилен Иванов попита в какви срокове кандидатите биха могли да осъществят заложените концепции.
  В отговор г-жа Чочкова заяви, че с добра организация на работата и мобилизация на инспекторите и експертите може да осъществи поетите ангажименти в рамките на една година от избирането й, а кандидатът Точкова счита, че в разумен срок и с усилията на всички в Инспектората може да се повиши доверието на обществото в съдебната система. Тя посочи като възможна първа стъпка проверка на всички интернет страници на съдилищата, за да се провери дали се качват своевременно съдебните актове.
  Народният представител Петър Славов постави въпросите за принципа на случайното разпределение на делата и на необходимостта от изграждането на по-добра система за достъп до информация по делата.
  В отговор на поставените въпроси кандидатите заявиха, че въпросът за случайното разпределение на делата е съществен, и че неспазването на принципа води до корупционни практики. Кандидатите смятат като позитивна цел въвеждането на електронното правосъдие, както и уеднаквяването на интернет страниците на съдилищата.
  Председателят на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов попита кандидатите, дали считат, че софтуерен продукт може да реши проблема със случайното разпределение на делата, като посочи, че до 2006 г. разпределящият делата е носил лична отговорност за спазването на принципа. Постави също въпроса според кандидатите какви законови промени биха извършили по отношение на конституционно определения статут на Инспектората, ако можеха да направят това.
  По отношение принципа на случайното разпределение на делата г-жа Чочкова счита, че трябва да се ограничи до минимум човешката намеса, а на поставения втори въпрос е на мнение, че главният инспектор и инспекторите към Инспектората следва да се избират от Висшия съдебен съвет, а не от Народното събрание, като се въведе квотен принцип при инспекторите в зависимост от броя на съдиите, прокурорите и следователите.
  В отговор на поставените въпроси г-жа Точкова смята, че разпределението на делата трябва да е прерогатив на председателите на съдилищата, които да носят отговорност за използване на системата за случайно разпределение на делата. Според нея е необходимо да се избират инспектори, които да могат да отговорят на нуждата от проверки в съдебната власт.
  В заключение и при обобщаване на резултатите от изпълнението на правомощията на Комисията по правни въпроси в рамките на процедурата за произвеждане на избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, бяха направени следните изводи:
  Предложените кандидати, г-жа Вера Чочкова и г-жа Теодора Точкова, отговарят на минималните законови изисквания, притежават необходимите качества и подготовка за заемане на длъжността главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  В подкрепа и на двете кандидатури е представено становище от професионална организация на съдиите.
  В Комисията по правни въпроси не е постъпила информация, в която да се съдържат данни, които да поставят под съмнение нравствените качества на кандидатите, тяхната квалификация, опит и професионални качества.
  Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание двете кандидатури за главен инспектор към Инспектората на Висшия съдебен съвет да бъдат подложени на обсъждане и последователно гласуване, за което прилага списък на кандидатите и проекти на решения съгласно приложението на доклада.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Приложение № 1
  на основание т. 5 от Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 11 декември 2014 г.

  Списък на кандидатите, участвали в изслушването:

  1. Вера Станиславова Чочкова
  2. Теодора Ангелова Точкова
  Проект!  РЕШЕНИЕ

  за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал.1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт
  РЕШИ:

  Избира за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Вера Станиславова Чочкова.
  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ……..2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  Проект!  РЕШЕНИЕ

  за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал.1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт


  РЕШИ:
  Избира за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Теодора Ангелова Точкова.  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ……..2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Форма за търсене
  Ключова дума