Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/05/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-66/22.05.2015 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието, № 554-01-52, внесен от Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 13.03.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 13.05.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието, № 554-01-52, внесен от Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 13.03.2015 г.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Чавдар Георгиев. Със законопроекта се предвижда в договора за аренда в земеделието да се определя и видът на земеделските култури, които ще се отглеждат върху обработваемата земя. Г-н Георгиев отбеляза, че се цели постигане на по-голяма защита на миноритарните съсобственици, когато те не участват в договарянето на условията на договора за аренда. Съсобствениците, които сключват договора, притежаващи повече от половината от обекта, ще следва да удостоверят, че всички останали съсобственици са уведомени за решението за отдаване на земята под аренда. В случай, че съсобствениците с по-малък дял не договарят директно с арендатора, се предвижда при писмено заявено тяхно желание да могат да получат припадащата им се част от арендното плащане директно от арендатора, без посредничеството на съсобствениците, сключили договора.
  Предлага се промяна в уредбата на арендното плащане. С цел привеждане в съответствие на арендното плащане със средната пазарна цена, съответно със средния процент на арендно възнаграждение, се предвижда възможност размерът на арендното плащане да се актуализира по ред и при условия, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.
  Със законопроекта се въвежда срок, в който арендаторът е длъжен да направи своите възражения относно състоянието на обекта, и презумпция, че при липса на възражения в този срок, обектът се счита предаден в надлежно състояние. Въвежда се изискване за писмено съгласие на арендодателя за преарендуване на обекта на договора. Предвижда се развалянето на договор за аренда да става по общия ред, независимо от това за колко години е сключен.
  В дискусията взеха участие народните представители Димитър Лазаров, Чавдар Георгиев, Данаил Кирилов и Петър Славов.
  В хода на дискусията бяха изразени съмнения относно възможността с предложените изменения да се решат реално съществуващи проблеми. Г-н Кирилов акцентира върху обстоятелството, че към настоящия момент процесът по възстановяване на земеделските земи не е завършен, поради което е много трудно да се открият всички съсобственици, включително наследниците на починал съсобственик, а това от своя страна би довело до сериозни затруднения при сключването на арендни договори.
  Г-н Чавдар Георгиев отбеляза, че стремежът на вносителите е да се намери баланс между интересите на миноритарните и мажоритарните съсобственици при стимулиране обработването на земеделската земя.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 3 гласа „за”, 3 гласа „против” и 7 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието, № 554-01-52, внесен от Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 13.03.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума