Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/07/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д

  Вх. № 553-03-82/09.07.2015 г.
  ОТНОСНО: Предложение за произвеждане на национален референдум с въпроси:
  1. „Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?”
  2. „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?”
  3. „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?”,
  № 501-00-2, внесен от президента на Република България на 03.06.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 01.07.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди предложение за произвеждане на национален референдум, с вх. № 501-00-2, внесен от президента на Република България на 03.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-жа Румяна Коларова – секретар по образование, наука и гражданско общество на президента на Република България и г-жа Петя Тянкова – секретар по правни въпроси на президента на Република България.
  От името на вносителя, предложение за произвеждане на национален референдум, № 501-00-2, внесен от президента на Република България на 03.06.2015 г., беше представено от г-жа Петя Тянкова.
  В своите мотиви, президентът обосновава предложението си за произвеждането на национален референдум с необходимостта от осигуряване на възможност на българските граждани да изразят по категоричен начин мнението си за важните принципи на изборните правила и функционирането на демокрацията. Въвеждането на смесена избирателна система съчетава предимствата на мажоритарната и пропорционалната, като се осигурява функционирането на многопартийна политическа система, което се счита за едно от най-ценните постижения на прехода в Република България. С въвеждането на смесена избирателна система се гарантира както конституционно установения принцип на политически плурализъм, така и възможността на избирателите да гласуват за определена личност.
  Предложението за допитване до народа относно въвеждането на задължително гласуване се основава на необходимостта от противодействие на най-порочните практики – корпоративен, манипулиран или купен вот и цели намаляване на тежестта на контролираните гласове.
  Предложението за допитване по въпроса относно въвеждането на дистанционно гласуване по електронен път е мотивирано с по-големите възможности, които ще имат гражданите чрез допълването на традиционния метод на гласуване. Този способ улеснява избирателите, които в деня на гласуването се намират на място, отдалечено от избирателната секция. В подкрепа на изложеното е преброяването на населението през 2011 г., когато над 3 милиона български граждани се преброиха електронно. За електронното дистанционно гласуване може да бъде намерено законодателно решение, което да гарантира тайната на вота, изразяването на лична воля и свободен избор.
  Във връзка с предложението на президента за произвеждане на национален референдум на 18.06.2015 г. от народните представители Мариана Тодорова и Лъчезар Никифоров е внесен проект на решение за редакция на предложението, № 554-02-56. С проекта се предлага следната редакция на въпрос № 1 така: „Подкрепяте ли въвеждането на смесена избирателна система, при която половината от народните представители да се избират мажоритарно?”.
  В обсъждането взеха участие народните представители Петър Славов, Четин Казак, Мая Манолова, Данаил Кирилов, Чавдар Георгиев, Димитър Лазаров, Десислава Атанасова, Емил Димитров, Лъчезар Никифоров, Филип Попов, Свилен Иванов и Хамид Хамид. В хода на дискусията народните представители обсъдиха възможността за редакционни поправки на въпросите на президента.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 10 гласа „за”, 5 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание следния проект на решение  Проект!
  Р Е Ш Е Н И Е
  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 5 от Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 1, т. 2 и чл. 13, ал. 8 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
  Р Е Ш И:
  Одобрява предложение за произвеждане на национален референдум с въпроси:
  1.„Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно?”
  2.„Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми?”
  3.„Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?”

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на …….. 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на Народното събрание:
  Цецка Цачева  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума