Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/04/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-44/19.04.2016 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант, № 602-02-15, внесен от Министерски съвет на 07.04.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 13 април 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант, № 602-02-15, внесен от Министерски съвет на 07.04.2016 г.
  На заседанието присъства: от Министерство на финансите - г-жа Карина Караиванова – заместник-министър, г-жа Гергана Беремска – директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ и г-жа Галина Папушева – началник отдел „Европейски финансови институции“; от Българска банка за развитие - г-н Билян Балев – заместник-председател на Управителния съвет и изпълнителен директор, г-жа Захарина Тодорова – началник Управление „Международни финансови институции и Европейски фондове“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Караиванова, която посочи, че проектът на Гаранционното споразумение между Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа е одобрен на заседание на Министерския съвет на 3 февруари 2016 г. при условията на последваща ратификация. Споразумението предвижда Република България да изплати гарантираните суми, в случай че „Българска банка за развитие“ АД не изпълни задължението си по Рамковото споразумение за заем между нея и Банката за развитие на Съвета на Европа.
  Предмет на Рамковото споразумение е предоставянето на целеви заем в размер на 150 000 000 евро за срок от 10 години с 3 годни гратисен период, като средствата са предвидени за частично финансиране на Националната програма за енергийна ефективност, насочена към обновяване на многофамилни сгради чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, удължаване на жизнения цикъл на сградите, както и осигуряване на по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
  Ратификацията на Гаранционното споразумение се извършва в съответствие с изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант, № 602-02-15, внесен от Министерския съвет на 07.04.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума