Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/04/2016 второ гласуване

  Доклад на комисия - допълнителен доклад
  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-51/25.04.2016 г.

  към доклад вх. № 653-03-49 от 20 април 2016 г. за второ гласуване на общ законопроект на приетите на 10 март 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-74, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-95, внесен от Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 20.05.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-140, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 22.07.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 554-01-172, внесен от Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 05.11.2015 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-13, внесен от Михо Димитров Михов и група народни представители на 16.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-14, внесен от Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 18.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-16, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 19.02.2016 г.; законопроект за допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-18, внесен от Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.;законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-19, внесен от Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-20, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 22.02.2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-22, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 23.02.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В чл. 12 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 17, ал. 5“.

  § 9.В чл. 14се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1” се заличават.
  2. В т. 3 след думите „на местата” се добавя „и прогнозният брой секции във всяко място” и се създава изречение трето: „При избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;”.
  3. В т. 4 се създава изречение трето: „При избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз.”
  Предложение от нар. пр. Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов:
  §9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  В § 9 се правят следните изменения :
  1.В чл.14, т. 3 след думата „избиратели" се добавя „при
  условията на чл. 21".
  2.Член 14 се изменя така:
  „Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват, където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1."
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 7:
  § 7. Член 14 се изменя така:
  „Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват в дипломатическо или консулско представителство.“

  § 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „или телефон за контакт” се заличават.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Подаването на заявление по ал. 1 има последиците на заявление за регистрация за включване в избирателните списъци по постоянен адрес и спрямо него се прилагат правилата на чл. 25а.”
  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
  В § 10, т. 1, в изречение второ накрая се добавя „и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 10 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 8:
  § 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение трето думите „или телефон за контакт” се заличават.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Заявленията се подават за определяне на броя на избирателните секции в дипломатическите и консулските представителства и за съставяне на списъка по чл. 31, ал . 1.“

  § 11. В чл. 17, ал. 3, изречение четвърто думите „или телефон за контакт” се заличават и се създава изречение пето „Имената на лицата, чиито заявления не са потвърдени, се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия.”

  Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  § 11 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
  § 11 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 9.

  Комисията предлага да се създадат нови § 12 и 13:
  § 12. В чл. 21, ал. 1 т. 3 и 4 се отменят.
  § 13. В чл. 22, ал. 2, изречение второ думите „осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника“ се заличават.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума