Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
26/05/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-58/31.05.2016 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-23, внесен от Министерски съвет на 28.04.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 28.05.2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-23, внесен от Министерски съвет на 28 април 2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на вътрешните работи: г-н Красимир Ципов – заместник-министър, г-жа Елена Фичерова – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“, г-н Николай Николов – директор на дирекция „Миграция“, г-жа Владислава Радонова – експерт в отдел „Законна миграция и българско гражданство“, г-н Ахмед Муртеджи – началник сектор „Визи и разрешения за пребиваване и от Министерство на външните работи: г-н Василий Такев – постоянен секретар, г-н Бойко Хаджийски - главен експерт в дирекция „Консулски отношения“ и г-н Пенчо Пенчев - главен юрисконсулт в дирекция „Правна“.
  Законопроектът беше представен от г-н Красимир Ципов.
  С предложения законопроект се предвиждат широк кръг от изменения, с които се цели преодоляване на възникнали в практиката проблеми при прилагането на закона. По-специално, въвежда се възможност за обжалване на отказа за издаване на виза по реда на Административнопроцесуалния кодекс относно неговата законосъобразност. Също така се предвиждат няколко изменения по отношение на чужденците, кандидатстващи за дългосрочно пребиваване – за представителите на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата се създава изискване за предварителна проверка и оценка на документите относно данъчна изрядност на дружеството и планираните дейности на представителството; търговците, които кандидатстват на основание разкриване на 10 работни места се задължават те да бъдат на пълно работно време, като това изискване се прилага за всеки съдружник, съответно акционер, поотделно; по отношение на чужденците, които придобиват собственост върху недвижими имоти в България размерът на сумата, която влагат се намалява от 600 000 лв. на 100 000 лв. Останалите изменения са свързани с въвеждане на процедура по определяне на статута на лицата без гражданство, създаване на възможност чужденци да влизат на територията на Европейския съюз с валиден документ за пътуване и валидна виза, положена в обявен за невалиден паспорт, създаване на електронен регистър в Министерство на външните работи на издадените карти на членове на персонала на дипломатическо или консулско представителство, на представителство на международна организация в България, както и на членове на техните семейства и други.
  В хода на дискусията народният представител Четин Казак изрази подкрепата си за законопроекта като посочи, че с него допълнително ще се хармонизира законодателството ни с това на Европейския съюз, както и с конвенциите на Организацията на обединените нации относно статута на лицата без гражданство. Той постави въпрос относно възможността дипломатическите и консулските представителства да сътрудничат с търговски посредници за приемане и обработка на заявления за визи, извън случаите на чл. 9г, ал. 3 от закона, като изрази опасение, че тези взаимоотношения не са lege artis и следва да се търсят начини и механизми възлагането по ал. 4 да бъде ограничено максимално. В отговор г-н Такев отбеляза, че тези механизми са важни, защото служителите в консулските представителства нямат необходимата подготовка и липсва технологична възможност да се поеме тази функция. В допълнение г-н Хаджийски посочи, че с тези текстове не се създават нови правни възможности, както и че те напълно съвпадат и са хармонизирани и с европейското законодателство.
  Г-н Попов също изрази подкрепата си и постави два въпроса - дали в закона е дадена легална дефиниция на предвидения в § 2 термин „разумен срок” и по отношение на кръга лица, които са освободени от изискването за снемане на пръстови отпечатъци. Г-н Хаджийски отговори, че законът не дава дефиниция за разумен срок, но този термин съществува в този текст и сега и предвид многото съществуващи хипотези следва да се разбира в смисъл, че органите за граничен контрол трябва да преценят във всеки конкретен случай кой би бил разумният срок. По отношение на втория въпрос, той подчерта, че със законопроекта се създава възможност по-широк кръг лица да бъдат освободени от събиране на биометрични данни – както по отношение на визите за краткосрочно пребиваване, така и на визите за дългосрочно пребиваване.
  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-23, внесен от Министерски съвет на 28.04.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума