Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/09/2016

  Доклад на комисия
  ЧРЕЗ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  ДО
  Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-96/20.09.2016 г.

  Относно: Рамкова позиция на Република България относно предложение за регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст), вх. № 602-00-58, внесен от Министерски съвет на 02.09.2016 г., както и проекта на акта.

  На свое заседание, проведено на 14 септември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди рамкова позиция на Република България относно предложение за регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст), вх. № 602-00-58, внесен от Министерски съвет на 02.09.2016 г., както и проекта на акта.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието г-жа Вергиния Мичева - заместник-министър и г-жа Биляна Белякова -държавен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”.
  Предложението за регламент и позицията към него бяха представени от г-жа Мичева, която посочи, че с предложението за регламент се цели да се доизгради и засили правната сигурност, достъпа до правосъдие и ефикасността на процедурите в областта на компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност. Тя отбеляза, че предложените мерки целят преодоляване на трудностите, възникващи от приложението на действащия Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност и обобщи, че предложените изменения ще внесат по-голяма яснота в съществуващите текстове и ще спомогнат за разрешаването на практически проблеми при прилагането им. Г-жа Мичева очерта основните моменти в предложението за регламент, а именно:
  - необходимост от взимането на целенасочени мерки за подобряване на ефикасността на процедурата за връщане на дете, като се определи краен срок за издаване на подлежащо на изпълнение разпореждане и се ограничат материалните предпоставки за обжалването му;
  - въвеждането на самостоятелна процедура за съгласие, която да се прилага при всички случаи на трансгранично настаняване, заедно с установяването на срок, в който замолената държава членка да отговори на искането;
  - премахване на екзекватурата и въвеждането на подходящи гаранции, които да осигурят възможността за защита на родителя ответник;
  - въвеждането на задължение да се дава възможност на детето да изрази мнението си и уеднаквяване на приложимите стандарти относно изслушването;
  - приемането на мерки за подобряване на ефикасността на същинското изпълнение, чрез адаптирането на наложената мярка, за да се изпълни съгласно националното право на държавата членка по изпълнение, както и уреждане на възможността за предварителното изпълнение на такива мерки;
  - усъвършенстването на съществуващите правила относно сътрудничеството между централните органи на държавите членки.
  Съгласно позицията, внесена от Министерския съвет, Република България подкрепя предложението за регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, като приема, че проектът отразява в голяма степен очакванията на държавите членки и засилва правната сигурност, осигурява достъп до правосъдие и ефективност на процедурите при запазване на суверенитета на държавите членки по отношение на материалното право относно родителската отговорност и утвърждаване на принципа за съблюдаване на интересите на детето.
  На въпроса на народния представител Филип Попов по повод предложението за премахване на екзекватурата, г-жа Белякова уточни, че към момента премахването на екзекватурата на съдебни решения, постановени в други държави членки, е налице в областта на гражданските и търговските дела, като проекта предвижда това да се случи и по отношение на съдебните решения, свързани с родителската отговорност и бракоразводни дела. Тя отбеляза, че се цели родителите да не могат да ревизират постановените съдебни решения по същество, но се запазват гаранциите за участие на страните в процеса, принципа на задължителното изслушване на детето и се синхронизират условията за изпълнение.
  В заключение Комисията по правни въпроси се обедини около становището, че предложението за регламент съответства на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Предложението за регламент съответства на принципа на субсидиарност, определен в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, тъй като целите на предложението могат да бъдат постигнати най-добре на равнището на Съюза. По отношение на разглежданата материя Съюза има споделена компетентност, която вече е упражнил с приемането на Регламент „Брюксел IIа“. Член 81 от Договора за функционирането на Европейския съюз позволява Съюзът да развива съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение, което се основава на принципа на взаимно признаване на съдебните и извънсъдебните решения. Налице е и съответствие на предложението за регламент и с принципа на пропорционалност, определен в член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, тъй като с него не се надхвърля необходимото за постигането на целите и няма да доведе до финансови или административни тежести за гражданите.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, подкрепя Рамкова позиция на Република България относно предложение за регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст), вх. № 602-00-58, внесен от Министерски съвет на 02.09.2016 г., както и проекта на акта.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума