Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
23/11/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-115/29.11.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 602-01-72, внесен от Министерски съвет нa 08.11.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 602-01-72, внесен от Министерския съвет нa 08.11.2016 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на енергетиката: г-н Николай Николов – заместник-министър, г-н Николай Налбантов – директор дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ , г-жа Александрина Димитрова – началник отдел и г-жа Валентина Илиева – държавен експерт.
  Законопроектът беше представен от г-н Николов, който отбеляза, че с него се цели въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. Той посочи, че се разширява действието на закона, като се въвежда изискването за задължително сертифициране на всички сгради в експлоатация и се урежда възможността за прилагане на алтернативни мерки, чрез които да се постигнат енергийни спестявания при крайното потребление. С проекта на закон се установява прилагането на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагането на обществени поръчки с предмет закупуване и наемане на сгради от публични възложители и доставка на продукти. Регламентират се правомощията на Министерския съвет и министъра на енергетиката във връзка с разработването и приемането на Национална програма за ускорена газификация, като мярка за повишаване на енергийната ефективност.
  В отговор на поставения от народния представител Чавдар Георгиев въпрос, г-н Николов уточни, че цялостното въвеждане на директивите има за предмет задължително сертифициране на всички сгради в експлоатация, без това да включва мерки за подобряване на енергийната им ефективност, прилагане на стандартите и правилата за енергийна ефективност при възлагане на обществени поръчки и създаването на нормативна регламентация за разработването и приемането на Национална програма за ускорена газификация, включена в Енергийната стратегия на Република България като мярка за повишаване на енергийната ефективност.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 602-01-72, внесен от Министерски съвет нa 08.11.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума