Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
16/03/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, №654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На свое заседание, проведено на 16 март 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, №654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 02. 03. 2016 г.
  Законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов.
  Със законопроекта се предлага въвеждането на нов алтернативен данък с който да се облага дейността по извършване на таксиметров превоз на пътници. За всички останали дейности, осъществявани от данъчно задължените лица, облагането ще бъде по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно – по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Конкретизират се лицата, които ще бъдат данъчно задължени лица.
  Предлагат се граници на годишния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници, като конкретния размер ще се определя с наредба на общинския съвет. Предвидени са реда и условията за деклариране и внасяне на данъка.
  Направени са и предложения за съответните изменения, произтичащи от предложените промени, в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за автомобилните превози.
  В комисията са постъпили становища от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, Националното сдружение на общините в Република България и от сдружения в областта на такиметровия превоз на пътници, в които се изразява принципната подкрепа за законопроекта.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 8 гласа - “за”, 3 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, №654-01-28, внесен от Диана Йорданова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума