Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
25/03/2015

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) между Република България, представяна от Министерството на отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), втори Свързочен батальон на НАТО (2NSB), № 502-02-8, внесен от Министерския съвет на 13.03.2015 г.
  През юни 2009 г. от Военния комитет на НАТО и в последствие от Северноатлантическия съвет е взето решение в Република България да бъде сформиран национален мобилен комуникационен модул (DCM) в състава на втори свързочен батальон на НАТО, разположен в Италия. Изграждането на необходимата инфраструктура за този модул е проект по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NATO Security Investment Program – NSIP). С Решение на Министерския съвет от 29 август 2012 г. неговото изпълнение на територията на Република България е одобрено.
  Личният състав на националния КИС модул на нашата територия се състои от двама офицери и 55 сержанти и войници, които се осигуряват от страната домакин. КИС модулите са част от командната структура на НАТО, като основните разходи поддръжка и осигуряване са предмет на общо финансиране от Алианса. Нивото на поддръжка, което трябва да се осигури страните домакини за всеки специфичен елемент се дефинира от споразумение за поддръжка (Garrison Support Arrangement-GSA) между Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) и съответната страна домакин на основната на утвърдените Стандарти и политика за поддръжка от страна домакин и Основната концепция за поддръжка. Националните модули могат да се използват за национални цели, доколкото задълженията към НАТО не се нарушават.
  Споразумението (GSA) е подписано от българска страна на 16 юли 2014 г. на основание на решение на Министерски съвет по т. 13 от Протокол № 37 от заседанието на 18 септември 2013 г. То урежда условията за установяване, функциониране и осигуряване на комуникационния модул на територията на страната, както и отношенията между страната домакин и НАТО в следните области: инфраструктура, финансиране, поддръжка, личен състав и др. Проектът е изготвен въз основа на типов проект за споразумение, прилаган спрямо всички заинтересовани страни – членки на НАТО.
  В процеса на съгласуване на проекта на споразумение по реда на чл. 5 от Закона за международните договори на Република България беше направено предложение за неговата ратификация поради това, че се установяват финансови задължения за държавата като страна домакин. Това условие залегна и в т. 3 от протоколното решение на Министерския съвет, цитирано по-горе. Финансовите средства за осигуряване на националните ангажименти по прилагане на споразумението ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на отбраната.

  На редовно заседание, проведено на 25.03.2015 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за Споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) между Република България, представяна от Министерството на отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), втори Свързочен батальон на НАТО (2NSB).
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:


  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума