Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
29/06/2016

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602-02-23, внесен от Министерски съвет на 20 юни 2016 г.
  На заседание, проведено на 29 юни 2016 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, подписана в София на 1 февруари 2016 г.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник-министъра на труда и социалната политика Ивайло Иванов.
  Спогодбата е разработена от двете страни при предварителни консултации, въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност.
  Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на обезщетения, приложимост само на едно законодателство по отношение на задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване.
  По отношение на Република България спогодбата се отнася към законодателството относно медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, инвалидност, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, безработица, както и за месечните семейни помощи за деца.
  По отношение на Черна гора спогодбата обхваща законодателството за здравно осигуряване, здравеопазване и майчинство, пенсии и осигуряване за инвалидност, трудови злополуки и професионални болести, обезщетения при безработица, както и детски помощи.
  Членовете на дипломатическите представителства и консулства, членовете на техните семейства, както и лицата, наети като персонал в частните домове на членовете на тези представителствата и консулства, които са изпратени на територията на другата договаряща държава, остават подчинени на законодателството на договарящата държава, която ги изпраща.
  Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като при необходимост те се сумират за преценяване на правото и определяне на продължителността на обезщетенията, включени в материалния обхват на спогодбата.
  В спогодбата се съдържат стандартни разпоредби относно сключването на административно споразумение, процедурни правила за подаване на искания, определяне и изплащане на обезщетенията, влизане в сила и действие и др.
  Спогодбата влиза в сила от първия ден след изтичането на месеца, в който страните взаимно се уведомят в писмен вид чрез дипломатически средства, че са изпълнени всички вътрешни процедури, необходими за влизането й в сила.
  В отношенията между Република България и Черна гора Конвенцията за социално осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия, сключена на 18 декември 1957 г. в Белград, престава да бъде валидна от датата на влизане в сила на тази спогодба.
  Споразумението подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 6 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, № 602-02-23, внесен от Министерски съвет на 20 юни 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума