Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
06/10/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 502-01-68, внесен от Министерския съвет на 06.08.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 30 септември 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 502-01-68, внесен от Министерски съвет на 06.08.2015 г .
  На заседанието присъстваха от: Министерство на вътрешните работи – Красимир Ципов, заместник-министър; Държавна агенция за бежанците към Министерски съвет – Никола Казаков, председател; Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанци – Петя Караянева.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците бе представен от заместник-министър Ципов. В изложението си подчерта, че със законопроекта се транспонират изискванията на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година, относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международно закрила (OB, L 180/60 от 29 юни 2013 г.). Актуализират се основанията за явна неоснователност на молбата и се удължава срокът за вземане на решение в рамките на ускорена процедура, с цел гарантиране пълнотата при разглеждането на молбата. Въвеждат се и основания за недопустимост на последващите молби от чужденци, търсещи международно закрила, с цел процесуална икономия. Директивата осигурява правото на закрила чрез достъп до правна помощ, до процедурна информация, до срещи с консултанти и достъп до събираната информация по време на разглеждане на молбата. Предоставя се право на достъп до чужденците, търсещи закрила от представители на Върховния комисариат на ООН за бежанци, правителствени и неправителствени организации, адвокати и лица, предоставящи правна помощ и съвети.
  Въвеждат се и предвидените в Директивата срокове относно регистриране на молбата в срок от 3 дни, ако е подадена пред Държавната агенция за бежанците, и в срок до 6 дни, ако е подадена до друг орган. Срокът за произнасяне по молбата за международна закрила е в рамките на 6 месеца, а при изрично изброените случаи този срок може да се удължава. Процесът по разглеждане на молбите е оптимизиран. В съответствие с Директивата се заменя императивната разпоредба относно ежегодно приемане на национални списъци за определяне на сигурните държави по произход и трети сигурни държави с диспозитивен, тъй като наличието на такъв списък не винаги е определящ за предоставяне на международно закрила. С приемането на този законопроект Република България ще изпълни ангажимента си за въвеждане на общите и най-високи стандарти в процеса на изграждане на Общата европейска система на убежището, при строго зачитане на основните права.
  Представителя на Държавната агенция за бежанците изрази подкрепа на внесения Законопроект.
  От Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанци също подкрепиха Законопроекта като обърнаха внимание на няколко съвсем конкретни технически коментари. На първо място към определените срокове за подаване на обжалване. Предвидено е да са 7-дневни – и дали това е достатъчно за обжалване в ускореното производство. Също така, като две общи забележки посочиха и необходимостта да бъдат предоставени повече процесуални гаранции за лицата със специални нужди или така наречените уязвими групи, което пак е в съответствие с директивата, която се транспонира, така наречената процедурна директива. С очакване, че в процеса между първо и второ четене ще могат да бъдат въведени и допълнителни процедурни гаранции за лицата със специални нужди. И един по-чувствителен момент – националните списъци със сигурни страни на произход и трети сигурни страни. Като общата позиция на Върховния комисариат е, че тези списъци трябва да бъдат разгледани. В сега действащия ЗУБ тези национални списъци съществуват, но доколкото знаем от 2005 г. те не са прилагани. Даването на такива списъци на трети сигурни страни и сигурни страни на произход трябва да има възможност да бъдат конкретно разглеждани и преценявани обстоятелствата на дадения кандидат за закрила.


  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 глас „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „ въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците № 502-01-68, внесен от Министерския съвет на 06.08.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД :

  АТАНАС АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума