Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
18/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г.
  На свое заседание, проведено на 4 ноември 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г.
  На заседанието присъстваха - Георги Кръстев, съветник на министър-председателя и представители на Държавна агенция „Национална сигурност” - Олег Петков, заместник-председател, Евгени Евгениев, директор на Дирекция „Финансово разузнаване” и Анна Гочкова, началник отдел „Правно-нормативна дейност”.
  Законопроектът бе представен от Георги Кръстев, който изложи причините, поради които се налагат изменения и допълнения в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и очерта предлаганите промени. Той напомни, че Република България, като член на Съвета на Европа, участва в работата на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари, насочена към преглед и привеждане в съответствие на системите на членуващите държави за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма с международните стандарти. Предлаганите изменения и допълнения са в изпълнение на препоръки в оценителен доклад от Комитета от експерти „Монивал“ за Република България, приет на 20 септември 2013 г., и са насочени към отстраняване на констатирани слабости. Също така с предлаганите изменения и допълнения се уреждат: групи лица, спрямо които се налагат предвидените в закона мерки; редът, по който се налагат мерките спрямо различните групи лица; редът за публикуване на информация във връзка с налагането на мерките; административно-наказателната дейност, осъществявана от органите на Държавна агенция „Национална сигурност”; и въвеждането на нови понятия и дефиниции.
  Олег Петков, заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” заяви, че предлаганите изменения и допълнения са напълно в духа на оценителният доклад на Комитета „Монивал“ за Република България от 2013 г., в който пределно ясно са очертани слабости и са предложени препоръките за постигане на пълно съответствие с международните стандарти и ефективното им прилагане.
  В хода на разискванията, председателят на комисията, Атанас Атанасов поска да се уточни определянето на групи лица, срещу които има образувано наказателно производство и разликата с тези, за които има достатъчно данни, че осъществяват дейност, свързана с тероризма и финансирането на тероризма. Евгени Евгениев, директор на Дирекция „Финансово разузнаване” разясни, като изтъкна особеностите заложени в предлаганият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, че в т. 1 реално се следва действащия Закон за мерките срещу финансирането на тероризма във връзка с определяне на критерии, свързани с образуване на наказателно производство и допълни, че с т. 3, от друга страна, се постига съответствие с една от резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, а именно № 1373, която предвижда по искане на друга държава България да бъде в състояние да прецени дали дадено лице следва да бъде включено в този списък и спрямо него да бъдат прилагани и ограничителните мерки, които са предвидени по настоящия закон. От друга страна, т. 2 цели да обхване онези обстоятелства и онези хипотези, когато фактически т. 1 и т. 3 са неприложими. Тоест, когато има достатъчно данни, но няма как да бъде образувано наказателно производство, да бъде повдигнато обвинение. В тези случаи, при наличието на достатъчно данни се дава възможност на правоохранителните органи при съответната аргументация да предложат на Министерския съвет включване на определени лица в този списък.
  Председателят на комисията Атанас Атанасов заяви намерение да подкрепи законопроекта, определи го като необходим, наложителен и значим по отношение на международните ни ангажименти, но отбеляза някои неясноти и слабости, като си запази правото да изтъкне най-важните аргументи и несъгласия в пленарна зала.

  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 15 гласа „за”, без гласове „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 502-01-82, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г.  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума