Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
16/09/2015 първо гласуване

  ДОКЛАД за първо гласуване
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-84, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 29.04.2015 г.;
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето
  образование, № 502-01-42, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г.;
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-143, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 24.07.2015 г.;
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето
  образование, № 554-01-152, внесен от Борислав Михайлов Борисов на
  15.09.2015 г.;
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето
  образование, № 554-01-153, внесен от Борислав Любенов Великов и Милен Василев Михов на 15.09.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 16 септември 2015 г.,
  Комисията по образованието и науката обсъди: законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-84, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 29.04.2015 г.;
  законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 502-01-42, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г.;
  законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-143, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 24.07.2015 г.;
  законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-152, внесен от Борислав Михайлов Борисов на
  15.09.2015 г.;
  законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-153, внесен от Борислав Любенов Великов и Милен Василев Михов на 15.09.2015 г.
  На заседанието присъстваха: проф. Тодор Танев - министър на образованието и науката, проф. Николай Денков - заместник-министър на образованието и науката, доц. Станка Величкова - заместник-председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, проф. Иван Илчев - ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, проф. Стати Статев - ректор на Университет за национално и световно стопанство, проф. Любен Тотев - ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, проф. Митко Георгиев - ректор на Химикотехнологичен и металургичен университет, както и представители на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ и на студентски съвети към висши училища.
  По проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-84, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители в Комисията по образованието и науката са постъпили положителни становища от Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите и от над 20 студентски съвета към висши училища. Отрицателно становище по законопроекта е постъпило от Националното представителство на студентските съвети. Сметната палата е направила възражение по предложението за извършване на ежегоден одит на предоставените средства на Националното представителство на студентските съвети.
  Относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 502-01-42, внесен от Министерски съвет в Комисията по образованието и науката са постъпили положителни становища от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и от Технически университет-София.
  Отрицателно становище по законопроекта е постъпило от Асоциация на частните висши училища в България. Предложения и бележки по този законопроект са направени от Медицински университет-Варна.
  По проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-143, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители са постъпили положителни становища от Министерството на образованието и науката, от Университета за национално и световно стопанство и от Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“. Становище против предложените изменения и допълнения са представили Националната агенция за оценяване и акредитация и Висшето училище по застраховане и финанси.
  От името на вносителите законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-84, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители, бе представен от народния представител Георг Георгиев.
  С предложения законопроект се цели усъвършенстване на разпоредбите, уреждащи статута и функционирането на Националното представителство на студентските съвети, засилване на прозрачността и отчетността в неговата работа.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 502-01-42, внесен от Министерския съвет, бе представен от министъра на образованието и науката - проф. Тодор Танев. Той отбеляза, че предложените изменения и допълнения на Закона за висше образование имат за цел оптимизиране на механизмите на финансиране на висшето образование в зависимост от неговото качество и потребностите на пазара на труда.
  В подкрепа на качеството на образованието е и заложената мярка за оптимизиране на академичния състав и стимулиране изграждането на ново поколение преподаватели и учени.
  В съответствие с приетата стратегия за развитие на висшето образование със законопроекта се въвеждат приоритетни професионални направления и защитени специалности.
  Предвижда се възможност за определяне на държавни висши училища като изследователски университети.
  От името на вносителите законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-143, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители, бе представен от доц. Борислав Великов. Със законопроекта се предвижда въвеждането на изискване за определен трудов стаж като условие за заемане на длъжностите „ректор“, „заместник-ректор“ и „декан“ или „директор“ на филиал или колеж.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-152, внесен от Борислав Михайлов Борисов, бе представен от вносителя. Той обоснова основните предложения в законопроекта, свързани със създаване на възможности за: разкриване на образователни структури на висшите училища в чужбина, производствена и търговска реализация на създадените от университетите научни продукти. Предвидени са също промени в изискванията за акредитация и в съдържанието на понятието „основен трудов договор“ в Закона за висшето образование.
  От името на вносителите законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-153, внесен от Борислав Любенов Великов и Милен Василев Михов бе представен от доц. Борислав Великов.
  Предложените изменения и допълнения са свързани с възможността за създаване на поделения на факултет на българско висше училище в чужбина.
  В обсъждането на законопроектите се включиха народните представители Лютви Местан, Милен Михов, Станислав Станилов и Милена Дамянова, които изразиха подкрепа за внесените законопроекти.
  Относно законопроекта, внесен от Петър Славов, народните представители Лютви Местан и Милен Михов изказаха отрицателно становище, като отбелязаха, че според тях предложеното изискване за определен трудов стаж като условие за заемане на ръководни длъжности във висшите училища противоречи на академичната автономия.
  Професор Станилов отправи въпрос към вносителите на двата законопроекта, които предвиждат възможност за създаване на звена в чужбина, дали имат информация колко такива звена и на кои университети са открити в чужбина и как те функционират. По този въпрос заместик-министър Николай Денков отговори, че информацията, с която разполага Министерството на образованието и науката е, че до момента по официалния ред не е открито нито едно такова звено, което е показателно за необходимостта от прецизиране на правната уредба за тази възможност.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване Комисията по образованието и науката:
  с 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-84, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 29.04.2015 г.;
  - с 14 гласа „за”, 1 глас „против” и 4 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 502-01-42, внесен от Министерски съвет на
  01.06.2015 г.;
  - с 11 гласа „за”, 6 глас „против” и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето
  образование, № 554-01-143, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 24.07.2015 г.;
  - с 14 гласа „за”, 0 глас „против” и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-152, внесен от Борислав Михайлов Борисов на 15.09.2015 г;
  - единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 554-01-153, внесен от Борислав Любенов Великов и Милен Василев Михов на 15.09.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума