Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
02/07/2015
  На 02 юли 2015 година от 11.30 часа (четвъртък) в зала Запад, пл. „Народно събрание“ се проведе извънредно заседание на Комисията по образованието и науката при следния
  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Разглеждане на проект на решение за преобразуване на Факултет „Обществено здраве и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, във Факултет „Обществено здраве , здравни грижи и спорт“, № 502-03-9, внесен от Министерски съвет на 08.06.2015 година.
  2. Разглеждане на проект на решение за откриване на Филиал – Велико Търново, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, № 502-03-10, внесен от Министерски съвет на 25.06.2015 година.
  3. Разни.
  Заседанието бе открито и ръководено от председателя на комисията Милена Дамянова.
  Списъкът на присъствалите народни представители ще бъде приложен към протокола.

  ***

  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми народни представители, уважаеми гости, госпожо Кастрева, добре дошли на нашето извънредно заседание.
  Предлагам ви днешното кратко заседание да протече при следния дневен ред:
  1. Разглеждане на проект на решение за преобразуване на Факултет „Обществено здраве и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, във Факултет „Обществено здраве , здравни грижи и спорт“, № 502-03-9, внесен от Министерски съвет на 08.06.2015 година.
  2. Разглеждане на проект на решение за откриване на Филиал – Велико Търново, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, № 502-03-10, внесен от Министерски съвет на 25.06.2015 година.
  3. Разни
  В тази точка ще коригираме някои текстове по законопроекта за училищното и предучилищното образование. Има пропуски, за които сме говорили, но така или иначе не са залегнали във финалните редакции.
  Има ли други предложения за промени в дневния ред? Няма.
  Предлагам да гласуваме.
  Който е за така предложения дневен ред, моля да гласува.
  Гласували „за” – 14, против – няма, въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет.
  Предлагам да обединим разглеждането и дебатите по точка първа и по точка втора, след което ще ги подложим на разделно гласуване.
  Госпожо Кастрева, заповядайте.
  ВАНЯ КАСТРЕВА: Предлагаме на вашето внимание два проекта на решение на Министерски съвет, като в едното става дума за преобразуване на Факултет „Обществено здраве и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“.
  За да бъда изключително делова трябва да кажа, че искането е по предложение на ректора, има положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация. Съответно предвидените специалности са две регулирани специалности –
  „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ и още една специалност, това е специалността „Спорт“.
  Принципно осигурен е съответно преподавателският състав. Има материално техническа база, която да отговаря на изискванията на закона.
  В общи линии с това преобразуване се удовлетворява и големият недостиг и увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в региона от една страна, така и необходимостта от треньорски кадри за развитието на спорта в този регион на нашата държава.
  Второто предложение отново е в този дух. То е решение на Министерски съвет по предложение на искане на ректора, положително оценено от Националната агенция за оценяване и акредитация, но тук става дума вече за откриване на Филиал - Велико Търново от структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна. Отново говорим за регулирани професии – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.
  Принципно осигурена е съответната материално-техническа база. Затова академичният състав също е гарантиран с приложени декларации от десет преподаватели за съгласие да бъдат преназначени на основен трудов договор във филиала във Велико Търново. Осигурени са и финансови средства за дейността на филиала във Велико Търново. Отново това предложение е свързано с големия недостиг и търсенето на медицински сестри и акушерки не само в тази част на страната, но изобщо за България.
  Госпожо Бояджиева.
  МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми участници в заседанието на Комисията по образование и наука, искам да започна с това, че нашето решение е очаквано и се надявам, че освен днес, то скоро ще получи подкрепа и в залата на Народното събрание.
  Филиалът, който се предлага да бъде открит във Велико Търново на Варненския медицински университет ще бъде посрещнат наистина със задоволство, защото при нас традицията за обучението на медицински специалисти е десетилетна, но за съжаление вече от няколко години нямаме медицински колеж. Базата, която е предоставена е в много добро състояние. Тя вече е общинска, не е в предишната, в която беше настанен колежът, но след ремонт, и мисля, че условията ще бъдат добри и за преподавателите, и за бъдещите млади хора, които ще се обучават.
  На следващо място мисля, че няма нужда да повтаряме-бяха казани от госпожа Кастрева основните изисквания, за да може да се реализира тази много добра идея.
  Аз ще посоча само, че не само Великотърновска област. Традициите за обучение на такива кадри от години са били посрещани с интерес и за млади хора от съседните региони от Североизточна България, така че смятам, че това ще бъде нещо, което е полезно по всички изказани до този момент аргументи. Така че ние като представители в комисията на БСП-Лява България ще подкрепим и се надяваме, че ще имаме една успешна реализация на този проект. Благодаря.
  ПРЕДС МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Други изказвания. Госпожа Маринска.
  БОЙКА МАРИНСКА: Аз се присъединявам към казаното от госпожа Бояджиева. Очевидна е необходимостта от разкриване на това обучение и в тази връзка ние от Реформаторски блок също ще подкрепим тези проекторешения.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Госпожа Дукова и след това доц. Михов.
  СНЕЖАНА ДУКОВА: Благодаря , госпожо председател.
  Уважаеми колеги, в контекста на това, което казаха колегите, аз искам също да заявя подкрепа лично моя и на колегите от ПП ГЕРБ, само ще кажа две допълнителни неща, които за мен са много важни.
  Първо, това е традиция на Комисията по образование и наука не от вчера и от днес, поне от 41-то Народно събрание, откакто ние сме в тази комисия.
  Тенденцията и желанието, а и не само това, образователната подкрепа, там където тя е необходима, там където това е важно, там, където липсват такива кадри, въпиюща е необходимостта от тях, а и разслояването им на територията на България, с оглед на обхващането на области и региони, които имат специфики в това отношение и вероятно и по-голяма такава потребност, която не е само в конкретния регион, а и регионите около тях са много важни за нас.
  Стимулите в това отношение ще бъдат силни, гарантирани, още повече след една такава сериозна акредитация.
  Завършвайки, искам да кажа само това, че въпреки всичко има конкретни препоръки и изисквания към така формираните професионални направления, които ще произвеждат кадри и те не са малко. За Благоевград са по-малко, за тези във Велико Търново са малко повече. Има изисквания, които много бързо и много спешно би трябвало, не става въпрос за учебните, тук става въпрос за специални методически помагала и още други неща, като преподаватели, с динамиката на тези преподаватели, те повечето са гастролиращи, така че в този смисъл аз смятам, че в този смисъл висшите училища в това отношение трябва да бъдат бързи, прецизни, да изпълнят всички препоръки и аз, както казах, ще гласувам с моите колеги.
  Желая успех и достатъчно студенти, поне толкова колкото е заявената бройка. Благодаря много.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Доцент Михов.
  МИЛЕН МИХОВ: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа, преди да направя процедурно предложение, съм длъжен да декларирам подкрепа за двете предложения и да изкажа едно лично становище. За филиала във Велико Търново аз вече веднъж съм гласувал като общински съветник, така че продължавам да поддържам тази идея, която води към утвърждаването на Велико Търново като университетски и студентски център и предлагам да прекратим дебата, ако нямаме принципно противопоставяне и различни становища. Благодаря.
  ПРЕДС МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Доцент Великов. Една бележка.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Както колежката Маринска каза, ние ще подкрепим предложените проекторешения от Реформаторския блок. Аз като заместник-председател на комисията бих искал да обърна внимание на проф. Горчев и на проф. Кътова, когато подготвяте документи, които да стигат до нашата комисия да ги поглеждате по-внимателно, да помолите проф. Биолчев също. Става дума за ваше писмо вх. № 1377, а ако това е някакъв пропуск на нашите експерти, моля госпожо, да им обърнете внимание. Благодаря.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Има правописни грешки тук-таме, така че е добре да се съобразяват.
  Едно изречение от проф. Станилов.
  СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Аз съм бил член два мандата и на Комисията по здравеопазване и всички дейци на здравеопазването, така да се каже, пишат, че няма медицински кадри, специално медицински сестри и просто оставят медицинските сестри в пенсионна възраст да работят и т.н. Въпросът е обаче донякъде законодателен на комисията, както и на вносителите. Как ще ги задържите с тези ниски заплати да не бягат в чужбина? Ето това е въпросът, иначе всички ще гласуваме, и аз ще гласувам.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Други изказвания. Не виждам.
  В такъв случай подлагам на гласуване двете точки, които ще гласуваме разделно.
  Проект на решение за преобразуване на Факултет „Обществено здраве и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за“ – 15, против – няма, въздържали се – няма.
  Проекторешението е прието единодушно.
  Сега подлагам на гласуване проект на решение за откриване на Филиал – Велико Търново, в структурата на Медицинския университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – Варна, № 502-03-10, внесен от Министерски съвет на 25.06.2015 година.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за“ – 15, против –няма, въздържали се – няма.
  Проекторешението е прието единодушно.
  Желаем успех при разглеждането и в Комисията по здравеопазване.
  Другата седмица има разговор с председателя на Парламента госпожа Цачева. Двете точки ще бъдат включени в дневния ред, така че ще бъдат гласувани и в зала.

  Преминаваме към точка Разни.
  Колеги, по точка Разни експертите ви раздадоха едни редакции, които не сме отразили, въпреки че сме коментирали, в Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Ще дам думата на госпожа Илчева да ги прочете, за да стане по-бързо.
  Госпожо Илчева, имате думата.
  ЮЛИЯ ИЛЧЕВА: Благодаря много.
  „В чл.257, който става член 259:
  1. В ал.2:
  а) в т.5 след думите „общинските училища“, да се добави „и за общинските центрове за специална образователна подкрепа“
  б) в т.6 след думите „личностно развитие“ да се добави „с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа“.
  2. В чл.307, който става чл.310:
  а) в ал.1, т.4 думите „държавните центрове“ се заменят с „държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа“.
  3. В чл.309, който става чл.312:
  а) в ал.1 думите „ държавните центрове“ се заменят с „държавните и общински центрове“
  б) в ал.6 след думите „общинските училища“ да се добави „както и за общинските центрове за специална образователна подкрепа“.
  4. В чл.310, който става чл.312, в ал.1 , т. 3 думите „общински центрове за специална образователна подкрепа“ да отпаднат.
  5. В чл.311, който става чл.314:
  1. В ал.1 :
  а) в текста преди т.1, думите „държавен център“ се заменят с „държавен и общински център“
  б) в т.6, т.8, т.9 и т.11 след думите „държавния“ да се добави и „общинския“.
  2. В ал.2 в текста преди т.1 и в т.3 след думите „на държавния“ да се добави „и общинския“
  3. В ал.3 преди текста на т.1 и в т.5 след думите „на държавните“ да се добави „и общинските“.
  4. В ал.4 след думите „личностно развитие“ да се добави „с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа“.
  6. В чл.312, който става чл.315, в ал.1 и ал.3 думите „държавните центрове“ се заменят с „държавните и общинските центрове“.
  7. В чл.342, който става чл.345, в ал.1, т.5 думите „ държавните центрове“ се заменят с „държавните и общински центрове“.
  8. В чл.343, който става чл.34, в ал.1 след думите „личностно развитие“ да се добави „с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа“.
  9. В § 10, който става § 13, ал.1 да се измени така:
  (1) В срок до една година от влизането в сила на закона помощните училища се преобразуват в държавни и общински центрове за специална образователна подкрепа, със заповед на министъра на образованието и науката, издадена при условията и по реда на глава осемнадесета, раздел I.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Редакциите са свързани с общинските центрове за специална образователна подкрепа, трябва да бъдат добавени към държавните, това го коментирахме, но в окончателните редакции не сме отразили тези предложения. Те бяха направени и от страна на Министерство на образованието и науката. Наш е пропускът при четенето в комисия.
  Изказвания, колеги.
  Становище на Министерство на образованието и науката.
  ВАНЯ КАСТРЕВА: Вие казахте, госпожо председател, че това е наше предложение, така че е естествено, че си го подкрепяме. Това е един вид гаранция, че ще бъдат запазени като структури от изключителна важност за осъществяване на приобщаващото образование на децата ни, така че подкрепяме редакциите.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Изказвания не виждам.
  Предлагам да гласуваме анблок предложените редакции в изчетените членове.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за“ – 11 , против – няма, въздържали се – 2.
  Редакциите са приети.
  По §6, алинея 3 госпожо Йорданова, моля да помогнете.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В § 6, ал.3 е останал един срок 31 май 2016 година. Това е срокът, в който заварените до влизането в сила на закона трябва да внесат документи за преобразуване. Но тъй като законът влиза в сила от 01 август 2016 година, те ще бъдат заварени към 01 август 2016 година, няма как да ги внесат до 31 май 2016 година, преди влизането на закона в сила.
  Просто този срок трябва да се промени в съответствие с влизането на закона в сила.
  ВАНЯ КАСТРЕВА: Да, коректно е, въпреки кратките срокове в крайна сметка имаме ангажимент да се справим.
  Ние трябва да имаме и решение на общинските съвети за преобразуването.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Колеги, аз предлагам министерството заедно с нашите референти да уточнят този срок. Няма пречка и в зала да променим датата. Така, че не е проблем да се направи промяната на датата и в зала. Това е в интерес на системата, нека внимателно да се огледа, защото този срок м. май 2016 година е мислен внимателно. Обмислете го, така че имаме време до разглеждането на законопроекта в зала, за да сме коректни. Още повече, че в процеса на разглеждането му в зала може да се наложат и други корекции на дати, така че да не вземаме прибързани решения.
  Благодаря. Закривам днешното заседание.
  Край на заседанието: 12.10 часа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  РАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
  / Милена Дамянова /
  Форма за търсене
  Ключова дума