Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
14/07/2016

  Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 602- 00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 602- 00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г.

  Комисията по културата и медиите на заседание, проведено на 14 юли 2016 г. обсъди Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, г-жа Ахавни Топакбашян – държавен експерт в секретариата и г-н Венцислав Велев – началник отдел „Регионални дейности” в Министерството на културата.
  От името на вносителя, докладът беше представен от г-жа Росица Иванова.
  В съответствие с решение на Народното събрание от 2012 г. за приемане на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите Министерският съвет със свое решение № 339 от 5 май 2016 г. внася Административния мониторингов доклад в Народното събрание.
  Докладът отчита напредъка за изпълнението на плана на 2015 г. по плана за действие към Стратегията. През 2015 г. приключи инициативата „Десетилетие на ромското включване: (2005-2015)”, което е включено и като първи период от изпълнението на Стратегията.
  Министерството на културата е водеща институция по изпълнението на приоритет „Култура” и през 2015 г. За Министерството ромското участие е дългосрочна перспектива като част от въпроса за културната интеграция на етническите общности. Министерството на културата работи за насърчаване на творческото развитие на младите хора, сред които са и деца и ученици от етническите общности. През периода 2005-2015 г. са предоставяни ежегодно стипендии и еднократно финансово подпомагане. За изява и развитие на млади таланти се подкрепя регулярно институционално и финансово организирането на фестивали, събори, конкурси, спектакли и други събития, които дават възможност за изява и развитие на млади таланти. По програма „Помощ на книгата” и „Глобални библиотеки – България” са подкрепени проекти и са обхванати регионални и читалищни библиотеки от цялата страна. Музеите създават условия за стимулиране на любителското изкуство на млади таланти. В рамките на отчетния период Министерството създава своя концепция за защита на нематериалното културно наследство, включващо и това на етническите общности на територията на страната.
  В качеството си на Програмен оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни условия”, в изпълнение на изискванията да финансиране на програмата, Министерството на културата изготвя Стратегия за приноса на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” към подобряване на представителите на ромската общност у нас.
  Дадена бе добра оценка на наложената през последните години практика на взаимодействие между областните, общинските администрации и културни институции. Основен акцент е засилването на връзките между образованието и културата, за да бъде улеснено и подобрено интегрирането на млади хора от ромската общност, за разширяване на възможностите за придобиване на знания и развитие на творчески умения, необходими за участие и реализация в обществения живот.
  По време на изказванията народните представители Марияна Бояджиева, Стоян Мирчев, Росен Петров обърнаха внимание, че не е достатъчно ясно от направения анализ в доклада от гледна точка на специализираните дейности, насочени към интегриране на ромските общности, защо при прилагане на различни управленски инструменти не е достигнат осезаем резултат. Според изказалите се е нужен по-задълбочена оценка на промените, настъпили в бита, в естетическите критерии и степента на общественото интегриране на тези общности като необратим резултат, съгласно целите и задачите, поставени в Националната стратегия. Обърнато бе внимание, че основен партньор в изпълнението на задачите по стратегията са преди всичко читалищата, но вече втора година допълващата субсидия за модернизацията на читалищата не достига до общините и това, без съмнение, също забавя процесите на културната интеграция на ромското население. Липсва сравнителен анализ, измерен в цифри и културни прояви и събития, съотнесен към предходни периоди на изпълнение на Националната стратегия. В изказванията бяха посочени данни от медийно социологическо проучване по отношение показатели, сочещи нарастване процента на прояви на езика на омразата. В доклада не е намерила място и тревогата, че училищата трайно се утвърждават като места, в които не се работи достатъчно за насърчаване на проявите на толерантно отношение и на равенство в обществото.

  След проведените разисквания Комисията по културата и медиите с 11 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме Административния мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 09.05.2016 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Ирена Соколова
  Форма за търсене
  Ключова дума