Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
05/03/2015

  Доклад
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  Вх.№ 553-14-10/ 12.03.2015г.


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 454-01-65, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители, на 17. 12. 2014 г.

  На редовно заседание, проведено на 05. 03. 2015 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека, разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 454-01-65, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 17. 12. 2014 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-н Александър Стефанов – началник отдел в Дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти”; от Министерство на регионалното развитие и благоустройството - г-н Иван Аспарухов - заместник-министър и г-н Иван Гетов - директор на Дирекция „ГРАО”; от Министерство на вътрешните работи - г-жа Любомила Станиславова - парламентарен секретар, г-жа Вяра Станкова - главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” към Главна дирекция „Гранична полиция”, Росица Грудева - главен юрисконсулт в Дирекция „Миграция” и г-н Тодор Драгнев - експерт в Дирекция „Миграция”, както и представители на неправителствени организации.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Четин Казак.
  Той обясни, че целта на законопроекта е доразвиване и усъвършенстване на материята, свързана с българското гражданство. Със законопроекта се предлага отпадане на условията, с които се установява неравноправно, дори дискриминационно третиране на лица, изгубили по една или друга причина българското си гражданство и кандидатстващи за възстановяването му, в сравнение с лицата от български произход, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство по натурализация. В чл. 26, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от закона неоснователно се предвиждат допълнителни изисквания към лицата, които не са български граждани и желаят да възстановят българското си гражданство. Поради тази причина, вносителите предлагат тези разпоредби да бъдат отменени. Проектозаконът предлага да се създаде §5а от преходните и заключителни разпоредби, по силата на който да се придобие или възстанови българското гражданство по облекчен ред на лица, загубили българското си гражданство по силата на чл. 6, ал. 2 от Закона за българското гражданство от 1948 г. (отм.) и чл. 16, ал. 2 от Закона за българското гражданство от 1968 г. (отм.) и да се придобие такова гражданство от техните деца. Предлага се и придобиване и възстановяване на българско гражданство и на лицата, избрали чуждо гражданство или родителите, на които са избрали за тях чуждо гражданство, по силата на двустранните международни договори между Република България и бившите социалистически страни в периода 1957- 1983 г. и прекратени във времето от 1990-1995г. Предоставя се възможност за придобиване или възстановяване на гражданството, ако в петгодишен срок лицата направят формално искане до министъра на правосъдието по ред, определен в наредбата по §7, ал. 1 от закона.
  Представителят на Министерство на правосъдието – г-н Александър Стефанов представи становището на министерството. Той подчерта че § 1, с който се иска отмяната на чл. 26, ал. 1, т. 3 и ал. 2, не кореспондира с правната уредба - Конституцията на Република България и Европейската конвенция за гражданството. Направеното предложение предполага една по-задълбочена необходимост от оценка на законодателната целесъобразност и степента, в която ще бъде отговорено на обществените потребности. По отношение създаването на новия § 5а, съществува опасност, че ако автоматично или формално бъде възстановявано българското гражданство, тази процедура би могла да бъде използвана за подмяна на самоличност и ако тези предложения бъдат приети в този им вид, ще създадат условия за правна несигурност във връзка с настъпилите в чужбина събития като раждане, смърт или сключен граждански брак. Министерство на правосъдието не подкрепя законопроекта в цялост, но подкрепя по принцип предложената опростена процедура за придобиване и възстановяване на българското гражданство, както е посочено и в мотивите на вносителите, тъй като практиката е показала, че в резултат от допуснатите грешки голяма част от лицата са вписани в регистрите на населението като български граждани, но по силата на цитираните международни договори, те реално не са такива.
  Г-н Иван Аспарухов - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството представи становището на министерството. Той изложи аргументите, с които не се подкрепя предложения законопроект. Проектът създава неравнопоставеност, произвежда правна несигурност, поради това че се предлагат правила за отмяна на последици от закони и международни договори, които са действали в предходни периоди и са произвели също правни последици.
  Г-н Тодор Драгнев представи становището на Министерство на вътрешните работи, в което също не се подкрепя законопроекта. Разпоредбата на § 5а, ал. 5, би позволила на лица, които продължителен срок от време са отсъствали от Република България или не са пребивавали в страната, да придобият българско гражданство, или същото да им бъде възстановено по облекчен ред. Това би могло да доведе до възстановяване или придобиване на българско гражданство от лица, които биха могли да представляват заплаха за обществения ред или националната сигурност на Република България. Създаването на основания за придобиването на българско гражданство в тази хипотеза би могло в определени случаи да създаде предпоставки за дискредитиране на Република България като надежден партньор на останалите държави-членки на Европейския съюз в областта на противодействието на тероризма и други посегателства срещу сигурността на съюза. МВР счита, че българско гражданство следва да се придобива след извършване на проверки от страна на МВР и след задължителна съгласувателна процедура със страните, участващи в производството по придобиване и възстановяване на българско гражданство.
  При проведената дискусия бяха изразени мнения в подкрепа на становищата на министерствата. По-голямата част от народните представители - членове на комисията, заявиха че не подкрепят законопроекта. Бяха изказани мнения и че се налагат сериозни промени в Закона за българското гражданство, които трябва да решат цялостно проблемите в тази сфера.
  След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека, с 3 гласа „за”, 10 гласа „против” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 454-01-65, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители, на 17. 12. 2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:


  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума