Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
30/09/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-56/01.10.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 502-01-60, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.  На своето извънредно заседание, проведено на 30 септември 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие следните представители на Министерството на културата: доц. д-р Бони Петрунова – заместник-министър на културата, както и г-жа Миглена Кацарова - гл. юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“.

  I. С настоящия законопроект се цели въвеждане в националното ни законодателство на разпоредбите на Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за връщане на паметниците на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012, наричан по-нататък „Директива 2014/60“.

  С предложените промени в законопроекта се предвижда процедурата по връщане на културни ценности да обхваща всички движими културни ценности - националнo богатствo, както и такива, които са част от обществените или други колекции - собственост на регистрирани вероизповедания. В тази връзка, следва да се премахне изискването културните ценности да съответстват на определени прагове, свързани с тяхната старинност и/или парична стойност, за да подлежат на връщане.

  II. С цел улесняване и задълбочаване на административното сътрудничество между държавите членки на ЕС, следва централните органи да си сътрудничат и обменят информация относно незаконно изнесени културни ценности чрез информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), предвидена в Регламент № 1024/2012 относно административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията.

  III. Законопроектът предвижда още изменение в чл.150 от Закона за културното наследство (ЗКН), свързано с минималната образователно-квалификационна степен за лицата, кандидатстващи за получаване на разрешение за теренно археологично проучване. Предлага се лица с придобита степен магистър по археология или магистър по археология след бакалавър археология да имат право да кандидатстват за получаване на такова разрешение.

  Не на последно място предлагат се промени, касаещи процедурите по деклариране и предоставяне на статут на недвижимите културни ценности. Те са свързани с възможността актовете за деклариране, отказът за деклариране, предоставянето на статут и промените в статута да бъдат издавани от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно (с 13 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 502-01-60, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ
  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума