Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
13/07/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-18-31/14.07.2016 г.
  Относно: Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 юли 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Калина Димитрова – директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  I. Предложеният законопроект цели да хармонизира българската нормативна уредба с изискванията на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Следва да се има предвид, че срокът за приемане на националните разпоредби за транспониране на Директивата, е изтекъл на 1 януари 2016 г. В тази връзка, на 24 март 2016 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България. Вносителят на законопроекта посочва, че забавянето е предизвикано от комплексния характер на материята, наличието на противоречащи си правни актове, както и необходимостта от изработването на отделен закон, който да регулира ускореното разполагане на съвременни електронни съобщителни мрежи и изграждането на съответната инфраструктура.

  II. Настоящият законопроект има за цел да доведе до облекчаване на административните процедури и намаляване на разходите, свързани с разгръщането на високоскоростни кабелни електронни съобщителни мрежи. Предвижда се премахване на изискванията за подробни устройствени планове, когато трасето на физическата инфраструктура за тези мрежи попада в обхвата на съществуващ път и в сервитутите на газопроводи, електропроводи, канализационни мрежи и железопътни линии или други съществуващи мрежи. Същевременно, мрежовите оператори ще бъдат задължени да предоставят достъп до и съвместно ползване на съществуващите инфраструктури при предварително оповестени условия, като сключат писмен договор с оператори на електронни съобщителни мрежи. Ролята на орган за решаване на споровете, възникнали в тази връзка, включително при определяне на цените, ще се поеме от Комисията за регулиране на съобщенията.

  III. За постигане на целите на закона е от съществено значение заложеното в глава трета създаване на Единна информационна точка, чиито функции ще се изпълняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тази точка ще поддържа единна база данни с актуална информация относно съществуващата и планираната инфраструктура, както и свързаните с нея строителни дейности, проекти, нормативни актове, образци на документи, срокове и др. По този начин следва да се улесни координирането на съвместно изграждане и ползване на физическа инфраструктура, както и разполагането на електронни съобщителни мрежи. Това от своя страна би довело не само до по-ниска цена на строежите и ремонтите, но и до намаляване на неудобствата за гражданите и повишаване на качеството на живот.

  IV. Не на последно място, законопроектът предвижда отмяна на глава седемнадесета от действащия Закон за електронните съобщения относно изграждането на електронни съобщителни мрежи. Тези разпоредби са включени в глава четвърта от настоящия проект на закон, като са адаптирани и съобразени с новата уредба, а съответните анахронизми и несъвършенства са отстранени. Същевременно, чрез Преходните и заключителните разпоредби, се актуализират и синхронизират терминологията и режимите в Закона за устройство на територията, свързани с разполагането на мрежи и изграждането на прилежащата им физическа инфраструктура.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ


  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума