Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
13/12/2010 второ гласуване

  Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на основата на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев на 14.05.2010 г.и № 054-01-53, внесен от Огнян Стоичков на 08.06.2010 г.
  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

  (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12 и 47 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от народните представители Йоана Кирова, Диан Червенкондев и Даниела Миткова
  Да се създаде нов § 1, като останалите се преномерират:
  „§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „или са насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на децата” се заменят с „или на предавания, които са неблагоприятни за физическото, психическото, нравственото, интелектуалното и социално развитие на децата”.
  2. В ал. 3, т. 2 думите 23.00 и 6.00 ч.” се заменят с „24.00 и 6.00 ч.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1.
  Предложението по т. 2 е оттеглено.


  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  „§ 1. В чл. 17, ал. 2 думите „или са насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на децата” се заменят с „или на предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социално развитие на децата, съгласно критериите по чл. 32, ал. 5”.

  § 1. Създава се чл. 17а:
  „Чл. 17а. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да спазват правата на децата и да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни за тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.”

  Предложение от народните представители Йоана Кирова, Диан Червенкондев и Даниела Миткова
  В § 1, в чл. 17а след думите „на децата” да се добави „уредени в Закона за закрила на детето и в други нормативни актове”.
  Комисията подкрепя предложението


  Предложение от народните представители Огнян Стоичков и Стоян Иванов
  В § 1, чл. 17а да се измени така:
  „Чл. 17а. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да спазват правата на децата и да не допускат участие на деца в предавания, които увреждат или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1, който става § 2:
  § 2. Създава се чл.17а:
  “Чл. 17а. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да спазват правата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и в други нормативни актове и да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, съгласно критериите, приети по реда на чл. 32, ал. 5.”


  §2. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 12а:
  „12а. Взема решение за незабавно преустановяване излъчването на предаване, което уврежда или създава опасност от увреждане на физическото, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие на децата, след мотивирано предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Съветът за електронни медии, доставчиците на медийни услуги и Държавната агенция за закрила на детето сключват ежегодно в срок до 31 март споразумение за защита на децата от съдържание, което уврежда или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие.”
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Съветът за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето разработват критерии за оценка на съдържание, което уврежда или създава опасност от увреждане на физическото, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие на децата.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  Предложение от народните представители Йоана Кирова, Диан Червенкондев и Даниела Миткова
  В § 2, т. 2 да се измени така:
  „2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Съветът за електронни медии и доставчиците на медийни услуги ежегодно в срок до 31 март сключват споразумение за защита на децата от съдържание, което уврежда или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. Преди сключването му споразумението се изпраща за становище от Държавната агенция за закрила на детето.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение от народните представители Огнян Стоичков и Стоян Иванов
  В § 2, т. 1 да се измени така:
  „§ 2. В чл. 32, ал. 1, т.12а се изменя така:
  „12. Взема решение за временно ограничаване на правото, на доставчиците на медийни услуги да излъчват предавания, които нарушават чл. 17, ал. 2 и 3 относно децата, след мотивирано предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 12а:
  „12а. приема решения относно предавания, които са създадени и предоставени за разпространение в нарушение на изискванията на чл. 17, ал. 2 относно децата, чл. 17а, на споразумението по ал. 6 и критериите по ал. 5, като определя срок за отстраняване на констатираните нарушения.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) При неизпълнение на решението по ал. 1, т. 12а, председателят на Съвета за електронни медии издава разпореждане по чл. 117, ал. 3, т. 3. ”
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Съветът за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето разработват критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социално развитие на децата, в съответствие с които се приема споразумението по ал. 6. Критериите се приемат, изменят и допълват от Съвета за електронни медии, съгласувано с Държавната агенция за закрила на детето.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Съветът за електронни медии, доставчиците на медийни услуги и Държавната агенция за закрила на детето сключват ежегодно в срок до 31 март споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие. Споразумението се публикува на интернет страниците на Съвета за електронни медии и на Държавната агенция за закрила на детето.”
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

  Комисията предлага да се създаде § 2а, който става § 4:
  „§ 4. В чл. 33, т. 2 накрая се добавя „и чл. 17а, както и на критериите по чл. 32, ал. 5 и споразумението по чл. 32, ал. 6.”

  § 3. В чл. 38 се създава ал. 3:
  „(3) Обжалването на решенията на Съвета за електронни медии по чл. 32, ал. 1, т. 12а не спира изпълнението им.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3, който става § 5:
  § 5. В чл. 38, ал. 2 след думите „чл. 30, ал. 2, т. 2 и 3” се добавя „и по чл. 32, ал. 1, т. 12а”.
  Комисията предлага да се създаде § 3а, който става § 6:
  § 6. В чл. 76 се създава ал. 3:
  „(3) Доставчиците на медийни услуги разработват като част от етичния си кодекс по ал. 1 правила за прилагане на критериите, приети по реда на чл. 32, ал. 5.”

  § 4. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 16-18” се заменят с „чл. 16, чл. 18”, думите „чл. 75, ал. 1 и ал. 3-9” се заменят с „чл. 75, ал. 1, ал. 3-6 и ал. 8”, думите „чл. 77-79” се заменят с „чл. 78, чл. 79”, а думите „чл. 19, ал. 1” се отменят.
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) За нарушение на разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 17, чл. 17а, чл. 19, ал. 1, чл. 75, ал. 7 и ал. 9, и чл. 77 на доставчиците на медийни услуги се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.
  „(5) При повторно нарушение по ал. 4 имуществената санкция е в двоен размер.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 7:
  „§ 7. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 19, ал. 1” се заличават, думите „чл. 75, ал. 1 и ал. 3-9” се заменят с „чл. 75, ал. 1, ал. 3-6 и ал. 8” и думите „чл. 77-79” се заменят с „чл. 78, чл. 79”,
  2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) За нарушение на разпоредбите на чл. 17, ал. 2 относно децата, чл. 17а, чл. 19, ал. 1, чл. 75, ал. 7 и 9 и чл. 77 на доставчиците на медийни услуги се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.
  (5) При неизпълнение на решението по чл. 32, ал. 1, т. 12а на доставчиците на медийни услуги се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.”
  (6) При повторно нарушение по ал. 4 и ал. 5 имуществената санкция е в двоен размер.”


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 5. Предвидените в чл. 32, ал. 5 критерии се изработват в 6-месечен срок от влизане на закона в сила.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8:
  „§ 8. (1) Критериите по чл. 32, ал. 5 се разработват и приемат в срок до пет месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) Споразумението по чл. 32, ал. 6 за 2011 г. се приема в срок до два месеца от приемането на критериите по ал. 1.”

  § 6. В Закона за закрила на детето (Обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., изм., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., доп., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14 от 2009 г., доп., бр. 47 и 74 от 15.09.2009 г. се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8 се създава ал. 9:
  „(9) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не допускат участието на деца в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо или нравствено развитие или за тяхната чест и репутация.”
  2. Създава се чл. 10а:
  „Неприкосновеност на личния живот
  Чл. 10а. Всяко дете има право на закрила от незаконна намеса в неговия личен живот, семейство, дом или кореспонденция, както и срещу незаконни посегателства срещу неговата чест и репутация.”
  3. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Алинея 12 се изменя така:
  „(12) Който в нарушение на разпоредбите на чл. 11а разпространява сведения и данни за личността на дете, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение – с глоба от 3000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. - при повторно нарушение, ако не подлежи на по-тежко наказание.”
  б) Създава се ал. 14:
  „(14) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което в нарушение на чл. 8, ал. 9 допусне участието на дете в предаване по смисъла на Закона за радиото и телевизията и с това създаде опасност за неговото физическо, психическо или нравствено развитие или за неговата чест и репутация, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.”
  4. В чл. 46, ал. 2 след думите „чл. 45, ал. 5, 6, 8, 10, 11” се поставя запетая и се добавя „12 и 14”.


  Предложение от народните представители Йоана Кирова, Диан Червенкондев и Даниела Миткова
  В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Да се създаде нова т. 3:
  „3. В чл. 25, ал. 1 се създава т.6:
  „6. чиито родители, настойници или попечители са допуснали участието му в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията и с това се създава опасност за неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.”
  2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от народните представители Огнян Стоичков и Стоян Иванов
  В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 на § 6, придобива следната редакция:
  „В чл. 8 се създава нова ал. 10:
  „(10) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не допускат участието на деца в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо или нравствено развитие или за тяхната чест и репутация."
  2. Точка. 3, б) на § 6 придобива следната редакция:
  б) Създава се нова ал. 15:
  „(15) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което в нарушение на чл. 8, ал. 9 допусне участието на дете в предаване по смисъла на Закона за радиото и телевизията и с това създаде опасност за неговото физическо, психическо или нравствено развитие или за неговата чест и репутация, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление."
  3. Точка 4 на § 6 придобива следната редакция:
  „В чл. 46, ал. 2 думите „чл. 45, ал. 5, 6, 8, 10, 11,12 и 14" се заменят с „чл. 45, ал. 5, 6, 8,10,11,12,14 и 15".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 9:

  „§ 9. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50 и 59 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8 се създава ал. 10:
  „(10) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не допускат участието на деца в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.”
  2. В чл. 25, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. чиито родители, настойници или попечители са се съгласили и отказват да прекратят участието му в предаване по смисъла на Закона за радиото и телевизията и с това се създава опасност за неговото физическо, психическо, нравствено и социално развитие.”
  3. В чл. 45 :
  а) Алинея 12 се изменя така:
  „(12) Който в нарушение на разпоредбите на чл. 11а разпространява сведения и данни за личността на дете, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., съответно с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 3000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.”
  б) Създава се ал. 15:
  „(15) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което в нарушение на чл. 8, ал. 10 допусне участието на дете в предаване по смисъла на Закона за радиото и телевизията и с това създаде опасност за неговото физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. , а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.”
  4. В чл. 46, ал. 2 думите „чл. 45, ал. 5, 6, 8, 10, 11, 12 и 14" се заменят с „чл. 45, ал. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 и 15".


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума