Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
18/01/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  меценатството, № 102-01-83, внесен от Министерски съвет на 08.12.2011 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 18.01.2011 г. бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството, № 102-01-83, внесен от Министерски съвет на 08.12.2011 г. На заседанието присъстваха представители от Министерството на културата – Митко Тодоров, заместник-министър и Боян Милушев, парламентарен секретар.
  От страна на вносителите законопроектът беше представен от г-н Митко Тодоров.
  Основна цел на Закона за меценатството е уреждането на обществените отношения, свързани с безвъзмездно предоставяне на помощ от физически и юридически лица, наричани „меценати”, за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за меценатството цели да улесни реда за извършване на регистрация на меценатите и на организациите, подпомагащи културата, като по този начин се изпълнява приетият от Министерски съвет План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация 2010-2011 – мерки № 377 и 378.
  Законопроектът предвижда при подаване на заявление за вписване в регистъра на меценатите заявителят – едноличен търговец или юридическо лице да посочва само единен идентификационен код (ЕИК), без да се изисква доказване на обстоятелствата, вписани в търговския регистър, с което се постига съответствие с чл. 12, ал. 4 от Закона за търговския регистър.
  Също така законопроектът предвижда по електронен път да се подават: заявлението за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за меценатството, ежегодният доклад и годишният финансов отчет на организациите, подпомагащи културата.
  По време на дискусията имаше предложение за усъвършенстване на Закона за меценатството, с цел намиране на по-осезателни стимули за тези, които влагат свои средства в развитието, съхраняването и популяризирането на културните произведения и талантите.

  След проведената дискусия, Комисията по културата, гражданското общество и медиите единодушно с 15 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за меценатството, № 102-01-83, внесен от Министерски съвет на 08.12.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума