Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
15/02/2012 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството, № 102-01-83, внесен от Министерски съвет на 08.12.2011 г. и приет на първо гласуване на 02.02.2012 г.
  Д О К Л А Д
  за второ гласуване


  Проект


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за меценатството
  (Обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53
  и 109 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.).

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Меценатите подават до министъра на културата заявление за вписване в регистъра по образец съгласно приложение № 1. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, а документите по ал. 3 се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Лицата по чл. 9, ал. 2 прилагат към заявлението:
  1. решението за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;
  2. вътрешни правила за осъществяване на дейността по чл. 12.”
  4. Алинея 4 се отменя.
  5. В ал. 5 т. 1 се изменя така:
  „1. данни за лицето – име/наименование, седалище, адрес, единен идентификационен код; решението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 26, ал. 2 накрая се добавя „на хартиен носител или по електронен път при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 се изменя така:
  „Приложение № 1
  към чл. 11, ал. 1

  ЗАЯВЛЕНИЕ
  по чл. 11, ал. 1 от Закона за меценатството
  Вх. № ......................
  I. ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ:
  Попълва се от физическо лице – меценат
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

  име, презиме, фамилия ЕГН
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Адрес
  Попълва се от юридическо лице – меценат
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..
  наименование
  2.


  единен идентификационен код
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  седалище и адрес на управление
  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.

  име на представляващия ЕГН
  6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  решение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието
  II. ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:
  Попълва се от мецената
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  име/наименование на получателя на безвъзмездната помощ

  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  адрес/седалище на получателя на безвъзмездната помощ
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  размер на предоставената безвъзмездна помощ
  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  срок на действие на договора
  Дата . . . . . . . .
  гр. София Подпис: …………… ....”


  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложението към чл. 11, ал. 1.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума