Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
15/10/2009

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност № 954-01-6, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 26 август 2009 г.
  На заседанието, проведено на 15 октомври 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители.

  В заседанието на Комисията взеха участие Даниела Влъчкова – държавен експерт, и Диана Терзиева – главен експерт – отдел „Данъчно-нормативни актове” в Министерство на финансите.


  I. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е насочен въвеждане в българското данъчно законодателство на намалените данъчни ставки предвидени в Директива 2006/112/ ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност.

  ІІ. Със законопроекта се прави предложение за въвеждане на намалена данъчна ставка по Закона за данък върху добавената стойност от 20 на сто на 7 на сто, както следва:
  а/ за доставки на лекарствени продукти, които са предназначени за лечение или профилактика при заболявания у хора, или се прилагат с цел възстановяване, коригиране или променяне на физиологични функции на човека чрез фармакологично, метаболитно или имунологично действие или се използват за диагностициране;
  б/ за доставки на медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия; и
  в/ за доставки на учебници и учебни помагала.
  Предвижда се, предложените изменения да влязат в сила от 1 януари 2010 г.

  ІІІ. В чл.98 § 1 и в чл. 99 § 1 от Директива 2006/112/ ЕО е посочено, че държавите-членки могат да прилагат една или две намалени ставки, които не могат да бъдат под 5 %. Кръгът от доставки, спрямо които директивата разрешава прилагането на намалени ставки са посочени в Приложение ІІІ от директивата.

  В т. 3 от Приложение ІІІ е предвидено, че намалени ставки могат да бъдат прилагани спрямо доставките на фармацевтични продукти. Въведената в редица държави членки намалена данъчна ставка за доставките на фармацевтичните продукти е, както следва: в Австрия -10%, в Белгия- 6%, в Кипър – 5%, в Република Чехия- 9%, в Естония -9%, във Финландия -8%, във Франция -5.5%, в Унгария 5%, в Гърция – 9%, в Ирландия в зависимост от медикаментите, те се облагат с 0% или 13,5%, в Италия – 0% или 10%, в Латвия 10%, в Литва -5%, в Люксембург -3%, в Малта -0%, в Холандия -6%, в Полша -7%, в Португалия -5%, в Румъния -9%, в Словакия- 10%, в Словения- 8,5%, в Испания медикаментите, предназначени за хора се облагат с 4%, за животни със 7%, в Швеция – 0%, във Великобритания в зависимост от медикаментите те се облагат съответно с 0% или с 5%.

  В т. 4 от Приложение ІІІ на директивата е предвидено, че намалени ставки могат да бъдат прилагани и за доставките на медицински изделия. Намалена ставка е въведена в Белгия- 6%, в Кипър – 5%, в Република Чехия- 9%, в Естония -9%, във Франция -5.5%, в Германия- 7%, в Гърция – 9%, в Унгария 5%, в Ирландия – 0%, в Италия , с 4% и с 10%, в Латвия -10 %, в Литва – 5%, в Люксембург -3%, в Малта -5%, в Холандия -6%, в Полша -7%, в Португалия -5%, в Румъния -9%, в Словакия- 10%, в Словения- 8,5%, в Испания когато са предназначени за инвалиди се облагат с 4%, за други със 7%, във Великобритания в зависимост от медикаментите те се облагат съответно с 0%.

  В т. 6 от Приложение ІІІ на директивата е посочено, че намалени ставки могат да бъдат прилагани спрямо „доставките на включително заемане от библиотеки, на книги (включително брошури, листовки и подобни печатни материали, детски книги с картини, за рисуване или оцветяване, печатни или нотни издания или такива във формата на ръкописи, карти, хидрографски и подобни диаграми), вестници и периодични издания, различни от материали, изцяло или преобладаващо посветени на реклами”.
  Намалена данъчна ставка за доставките на книги и печатни издания е въведена в Австрия -10%, в Белгия- ставката за книги е 6%, в Кипър – 5%, в Република Чехия-9%, в Естония -9%,във Финландия -8%, във Франция -5.5%, в Германия - 7%, в Гърция е 9%, в Унгария -5%, в Ирландия 0%, в Италия -4%, в Литва – 9%, в Люксембург -3%, в Малта -5%, в Холандия -6%, в Полша -0% и 7%, в Португалия -5%, в Румъния -9%, в Словакия- 10%, в Словения- 8,5%, в Испания - 4%, в Швеция -6%, във Великобритания -0%.
  Намалената ставка за облагане на вестници, в Австрия -10%, в Белгия е 0%, 6% или 21% в зависимост от изданието, в Дания -0%, в Кипър – 5%, в Република Чехия- 9%, в Естония -9%, във Финландия - 0%, във Франция- 5,5%, в Германия – 7%, в Гърция -4,5 % и 9%, в Унгария -5%, в Ирландия -13,5%, в Италия - 4%, в Латвия- 10%, в Литва – 5%, в Люксембург -3%, в Малта -5%, в Холандия -6%, в Полша - 0% и 7%, в Португалия -5%, в Румъния -9%, в Словакия- 10%, в Словения- 8,5%, в Испания с 4%, в Швеция-0% и 6%във Великобритания -0%.  ІV. В заключение може да се каже, че предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност съответства на разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО.


  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове не предлага (с 14 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност № 954-01-6, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 26 август 2009 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума