Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
24/03/2010

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 15 март 2010 г.

  На заседанието, проведено на 24 март 2010 г., Комисията по европейските въпроси разгледа проект на на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, и Галя Манасиева – директор на Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в Агенцията по обществени поръчки.

  І. Законопроектът цели привеждане на вътрешното ни законодателство в съответствие с изискванията на нормативната уредба на Европейския съюз за сближаване на законодателствата относно последиците от нарушения, извършени в процедурата по възлагане на обществена поръчка, както и с нормативната уредба за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.

  ІІ. Разпоредбите на законопроекта са съобразени с изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки, както и на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.
  В съответствие с предвидения в Директива 2007/66/ЕО период на изчакване, в законопроекта е предвидена забрана за сключване на договор от възложителя преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. В тази връзка е предвидено, възложителят да може да сключи договор след влизане в сила на решението за избор на изпълнител. Регламентирани са случаите, при които по изключение възложителят има право да сключи договор за обществена поръчка преди изтичане на 14-дневния срок (периода на изчакване). Също така, в съответствие с чл. 1, параграф 2 от директивата в законопроекта са изброени случаите, при които договорът се обявява за недействителен.
  Регламентиран е кръгът от лица, имащи право да обжалват решенията на всеки етап от процедурата като със законопроекта се дава дефиниция на „заинтересован кандидат” и „заинтересован участник” в съответствие с чл. 1, параграф 2 на Директива 2007/66/ЕО.
  Съгласно изискванията на чл. 1, параграф 2 от директивата в законопроекта са въведени основания за недействителност на сключени договори за обществени поръчки, както и хипотезите, в които договорът запазва действието си, независимо от наличието на основание за обявяване на недействителност.
  С новия чл. 120б в законопроекта се предвижда подаването на жалба срещу решението за определяне на изпълнител да спре процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение. Създава се нова глава единадесета „а”, съдържаща реда за отстраняване на нарушения, които са допуснати от възложителите и са установени от Европейската комисия преди сключването на договора за възлагане на обществена поръчка (чл. 1, параграф 3 от директивата).
  В съответствие с Директива 2009/33/ЕО се създава нов чл. 26а, който се прилага когато предмет на поръчката е доставка на пътни превозни средства. В съответствие с директивата е регламентирано задължението на възложителя да вземе предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства при възлагане на обществени поръчки. Предвижда се този член да влезе в сила от 4 декември 2010г., която дата е и срока за транспониране на директивата от държавите-членки. Съгласно законопроекта методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен живот на превозните средства ще се определи с наредба на Министерския съвет.
  Законопроектът съдържа и редица изменения и допълнения в Закона за концесиите, във връзка с въвеждането на изискванията на Директива 2007/66/ЕО.

  ІІІ. Към законопроекта могат да бъдат направени следните препоръки:

  1. Параграф 15, чл. 41в (2) от законопроекта следва да придобие следната редакция: „ Обявлението по ал.1, т.1 се изготвя на български език по образец, утвърден с Регламент (ЕО) № 1150/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1564/2005 по отношение на стандартните формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета”.

  2. Параграф 48 следва да придобие следната редакция : „С този закон се въвеждат изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки и на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства”.

  ІV. В заключение може да се каже, че законопроектът е съобразен с изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки и на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 15 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 15 март 2010 г., като водещата комисия вземе предвид направените препоръки между първо и второ гласуване на законопроекта.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума